Ulga rehabilitacyjna: Dojazd własnym autem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Z uzasadnienia: Z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy nie można wywodzić, że ulga przysługuje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego także dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Określone wydatki muszą być faktycznie poniesione i to na określone cele. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy, podatnik nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków (na używanie samochodu), lecz powinien liczyć się z koniecznością wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt poniesienia spornych wydatków (nawet dowodami innymi niż dokumenty).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA del. Andrzej Jagiełło, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 705/10 w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 20 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G.,
3) przyznaje adwokatowi A. T. od Skarbu Państwa - z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych wraz z należnym podatkiem od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 705/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. A. - dalej jako "Skarżący", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 20 maja 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że Skarżący w zeznaniu podatkowym za 2003 r. odliczył od dochodu kwotę 2 280 zł z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne. W wyniku przeprowadzonego postępowania Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. zakwestionował odliczenie powyższej kwoty z tytułu używania własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne stwierdzając, że Skarżący nie wykazał, iż korzystał w 2003 r. z tego rodzaju zabiegów. W związku z tym decyzją z dnia 23 października 2009 r. organ podatkowy pierwszej instancji określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego, wymienioną na wstępie decyzją z dnia 20 maja 2010 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy - przywołując treść art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", stwierdził, że warunkiem skorzystania z odliczenia od dochodu wskazanych wyżej wydatków jest posiadanie określonej grupy inwalidzkiej, posiadanie samochodu osobowego oraz uprawdopodobnienie korzystania z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f., nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków, co jednak nie oznacza, że ulga przysługuje z samego faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i samochodu osobowego. W rozpatrywanej sprawie, jak ustaliły organy podatkowe, Skarżący posiadał w 2003 r. I grupę inwalidzką, był właścicielem samochodu osobowego, ale nie wykazał, iż poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne. Organ odwoławczy podkreślił też, że Skarżący w toku prowadzonego postępowania, pomimo kilkukrotnych wezwań, nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie w badanym roku podatkowym wydatków na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Ponadto, jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej, do protokołu spisanego na okoliczność zapoznania się z aktami sprawy w dniu 23 marca 2010 r. Skarżący oświadczył - "nie posiadam dokumentów uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za lata 2003,2005, 2006, 2007, 2008". Skarżący nie wskazał jednoznacznie ani gdzie dojeżdżał prywatnie na zabiegi masażu, ani imion i nazwisk osób, które tego rodzaju usługi świadczyły. Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wobec nieprzedstawienia przez Skarżącego dowodów na okoliczność korzystania w badanym roku podatkowym z niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, nie zostały spełnione warunki określone w art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f., uprawniające do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem kwoty 2 280 zł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Sąd pierwszej instancji oddalając skargę podkreślił, powołując treść art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d u.p.d.o.f., że stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji jest zgodne z prawem. Z powołanych wyżej przepisów nie można bowiem wywodzić, że ulga przysługuje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego także dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Zdaniem Sądu, trafnie wskazano w zaskarżonej decyzji, iż określone wydatki muszą być faktycznie poniesione i to na określone cele. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f., podatnik nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków (na używanie samochodu), lecz powinien liczyć się z koniecznością wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt poniesienia spornych wydatków (nawet dowodami innymi niż dokumenty). Za takim rozumieniem art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. przemawia zarówno wykładnia literalna (w przepisie jest mowa o "poniesieniu wydatków") jak i celowościowa (ułatwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia). Odliczenia mają spełniać rolę bodźca, zachęcającego i ułatwiającego niepełnosprawnym rehabilitację i normalne życie. Wydatki takie muszą więc być poniesione faktycznie. W ocenie Sądu, żądanie przedłożenia dowodów uwiarygodniających fakt korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w 2003 r. znajdowało więc podstawę w treści powołanych wyżej przepisów. W rozpatrywanej sprawie Skarżący żadnych dowodów nie przedłożył (co więcej - wskazał, że takich dokumentów nie posiada), nie podał też imienia i nazwiska osoby, która miała wykonywać masaże, ani konkretnego miejsca, gdzie te usługi miały być wykonywane (za takie nie może być uznane wskazanie jednej z uliczek w okolicy zakładu karnego). W tych okolicznościach samo złożenie przez Skarżącego oświadczenia w trybie art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), bądź złożenie zeznań w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej, nie mogłoby zostać uznane za w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »