Ulga prorodzinna: Jak obliczyć limit dochodów dziecka

Z uzasadnienia: Poprzez nawiązanie w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do unormowań art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca nakazał przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołują się art. 27 i art. 30b. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Przyjęcie natomiast, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, powodowałoby utratę przez podatnika ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałby podatek w wysokości 0 zł.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń Sędzia NSA Elżbieta Rischka Protokolant sekretarz sądowy Dorota Kotlarek po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 lipca 2014 r. sprawy ze skargi H. T. i R. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 27 lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję;
  2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
  3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w na rzecz skarżących kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 27 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 13 listopada 2013 r. określającą R. i H.T. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 3.497,00 zł.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny:

Podatnicy H. i R. T. w złożonym we właściwym urzędzie skarbowym zeznaniu podatkowym PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2012 rok wykazali łączny dochód w wysokości 56.380,08 zł, dokonali odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 8084,33 zł oraz kwoty 760 zł z tytułu użytkowania sieci internet. Od obliczonego podatku w kwocie 7.444,44 zł podatnicy odliczyli składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wykazaną w załączniku PIT-O z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej kwotę 1112,04 zł. Podatek zadeklarowany wyniósł 2.407 zł. Uwzględniając różnicę między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników w zeznaniu wykazana została nadpłata w wysokości 1491,00 zł.

Organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że skarżący niezasadnie skorzystali z tzw. ulgi prorodzinnej odliczając od podatku kwotę 1.112,04 zł, nie spełnili bowiem warunku wynikającego z art. 27f ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), zwanej dalej u.p.d.o.f. - ich pełnoletni studiujący syn P.T. osiągnął w 2012 r. dochód przekraczający kwotę 3.089,00 zł.

Ustaleniom tym organ podatkowy pierwszej instancji dał wyraz w decyzji z dnia 13 listopada 2013 r. określającej skarżącym wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2012 r. w wysokości 3.497,00 zł.

W odwołaniu skarżący przedstawili własną interpretację przepisu art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. wskazując, że ulga przysługuje, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b u.p.d.o.f. w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089,00 zł Zdaniem podatników, określając wysokość podstawy opodatkowania należy pomniejszyć dochód o kwoty odliczeń wymienionych w art. 26 u.p.d.o.f. Wyliczona w ten sposób wysokość podstawy obliczenia podatku pozwala na określenie, czy należny podatek w danym przypadku w ogóle wystąpił i ewentualnie w jakiej wysokości. Wskazali, że ich syn osiągnął przychód ze stosunku pracy w kwocie 3715,30 zł, poniósł koszty uzyskania przychodu w kwocie 278,12 zł, uzyskał dochód w kwocie 3.437,18 zł. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne podstawa opodatkowania wyniosła 2.927,81 zł i tak obliczona kwota jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. Dochód osiągnięty przez syna podatników w rozumieniu "podstawy opodatkowania" był więc mniejszy od limitu 3.089,00 zł. Wobec tego, zdaniem strony, możliwe było skorzystanie przez nich z ulgi na dziecko.

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania strony nie znalazł podstaw do zmiany bądź uchylenia decyzji organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu powołując art. 27f ust. 1 - 7 u.p.d.o.f. organ odwoławczy wskazał, że w odniesieniu do dzieci pełnoletnich, które kontynuują naukę, ustawodawca prawo do zastosowania preferencyjnego sposobu rozliczenia i skorzystania z ulgi na dziecko uzależnił m.in. od nieuzyskiwania przez dziecko dochodów podlegających opodatkowaniu (innych niż z tytułu renty rodzinnej). W analizowanym przepisie ustawodawca użył pojęcia "dochód", które zostało zdefiniowane w art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. Przepis ten wskazuje, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.d.o.f. wskazuje, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 u.p.d.o.f. po odliczeniu kwot potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że ustawodawca w treści ustawy podatkowej zdefiniował pojęcie dochodu, odróżniając w treści art. 26 ust. 1, od tego dochodu podstawę obliczenia podatku. Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że ustawodawca określając warunki uprawniające do skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia oraz z "ulgi prorodzinnej" wyraźnie odesłał do kwoty dochodu, a nie do podstawy opodatkowania, tj. dochodu po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

Mając na uwadze powyższe organ odwoławczy uznał, że w decyzji organu pierwszej instancji prawidłowo wyłączono z odliczeń od podatku tzw. ulgę prorodzinna w kwocie 1112,04 zł z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 27f ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. Jak bowiem wynikało z poczynionych ustaleń, P.T., będąc w 2012 r. studentem, osiągnął przychód ze stosunku pracy w kwocie 3.715,30 zł i poniósł koszty uzyskania przychodu w kwocie 278,12 zł. W rezultacie uzyskał dochód w kwocie 3.437,18 zł, przewyższający kwotę wolną od opodatkowania (wynoszącą 3.089,00 zł).

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarżący wnieśli o uchylenie decyzji obu instancji, przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, zasądzenie kosztów postępowania i zasądzenie zwrotu kwoty przekazanej na zaległość wynikającą z zaskarżonej decyzji wraz z odsetkami.

W uzasadnieniu skarżący podtrzymali swe dotychczasowe stanowisko co do wykładni pojęcia "dochodu podlegającego opodatkowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »