Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

02.09.2019

Ulga na zakup kas rejestrujących online

Pytanie: W związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spółka jeszcze w 2019 r. planuje wymienić wszystkie pracujące na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzić ewidencję sprzedaży przy ich użyciu. Instalacje drukarek będą dokonywane sukcesywnie w zależności od możliwości instalacyjnych. W związku z tym może się zdarzyć tak, że określona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a następna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spółka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących online? Od jakiego momentu należy liczyć 6-miesięczny termin?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2019 r. (data wpływu 23 maja 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • momentu odliczenia od podatku należnego ulgi na zakup kas rejestrujących online - jest nieprawidłowe;
 • momentu, od którego należy liczyć 6-miesięczny termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu odliczenia od podatku należnego ulgi na zakup kas rejestrujących online oraz momentu, od którego należy liczyć 6-miesięczny termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi m in. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw, towarów pozapaliwowych oraz usług we własnej sieci Stacji Paliw. W związku z tym - jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kas fiskalnych.

Obecnie ewidencja jest prowadzona za pomocą kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii. Spółka wcześniej korzystała z ulgi na zakup kas fiskalnych. Towary sprzedawane na stacjach paliw należących do Spółki to m.in. paliwa silnikowe (benzyna, olej napędowy, gaz LPG). W związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas/ drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spółka jeszcze w 2019 r. planuje wymienić wszystkie pracujące na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzić ewidencję sprzedaży przy ich użyciu. Proces wymiany obejmuje ok 4,5 tys. - na terenie całego kraju drukarek - i będzie przebiegał sukcesywnie tj. począwszy od maja 2019 r. tak, aby od z dniem 1 stycznia 2020 r. wszystkie punkty sprzedaży mogły ewidencjonować sprzedaż na drukarkach „online”.

Każda drukarka jest kupowana od producenta i posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia (m.in. decyzję Prezesa GUM o spełnieniu funkcji i warunków określonych w ustawie o VAT oraz określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące). Zakupy drukarek będą realizowane w zależności od możliwości instalacyjnych (zaangażowanie obsługi Stacji Paliw i serwisów) i będą potwierdzane fakturą wystawioną na Wnioskodawcę. Termin płatności za dostarczone drukarki fiskalne będzie wynosił 60 dni od dnia otrzymania stosowanej faktury.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakup drukarek nie będzie realizowany na podstawie jednej faktury. Jak wskazano powyżej instalacje drukarek będą dokonywane sukcesywnie w zależności od możliwości instalacyjnych. W związku z tym może się zdarzyć tak, że określona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a następna w grudniu 2019 r. Oczywiście każda dostawa będzie potwierdzona odpowiednimi dokumentami m.in. fakturą. Jednocześnie możliwe są sytuacje, w których zakupy drukarek/kas fiskalnych - w celu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasach online - będą dokonywane również w poszczególnych miesiącach 2020 r. (np. kasy/drukarki fiskalne online z przeznaczeniem do nowych punktów sprzedaży, do stacji paliw po wyłączeniu ich uprzednio z użytkowania ze względu na remonty/przebudowy stacji lub drukarki rezerwowe).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. W jakim terminie Spółka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących online, do których zakupu i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasach online jest obowiązana z dniem 1 stycznia 2020 r. z uwagi na sprzedaż paliw - chodzi o moment odliczenia?
 2. Od jakiego momentu należy liczyć 6 - miesięczny termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675) (dalej: Ustawa) podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. - do sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Zgodnie natomiast z ust. 3 pkt 1 tego artykułu podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Według natomiast art. 111 ust. 4 tej ustawy, podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku, gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Według natomiast § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r., poz. 820) (dalej: Rozporządzenie) odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Z kolei zgodnie z ust. 2 tego paragrafu w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Paragraf 3 ust. 1 tego Rozporządzenia stanowi, że odliczenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy, wątpliwości Spółki dotyczą dwóch kwestii nakreślonych w pytaniach.

Po pierwsze, kiedy Spółka może dokonać odliczenia ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych.

Po drugie, od jakiego momentu należy liczyć termin 6 miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia.

Odnośnie pierwszego zagadnienia - to należy wskazać, że Wnioskodawca ze względu na fakt, że dokonuje sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, niewątpliwie będzie objęty obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania swojej sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2020 r. za pomocą kas „online”. Jak zaznaczono w opisie stanu faktycznego proces wymiany kas na kasy „online” rozpoczął się już w maju 2019 r. i będzie trwał do końca 2019 r. Analiza art. 111 ust. 4 Ustawy wskazuje, że kwota wydana na zakup kas będzie dotyczyła tylko kas online i będą mogli ją otrzymać podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu tego rodzaju kas,
 • nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online, gdyż zostali zobligowani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online - branże wrażliwe określone ustawowo.

W związku z tym Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany do wymiany kas na kasy online będzie miał prawo skorzystać z „ulgi” na zakup kas.

Jednocześnie w Rozporządzeniu określono warunki nabycia prawa do „ulgi” (§ 2 ust. 1). Jak wskazano w opisie stanu faktycznego nabycie kas online przez Spółkę będzie następowało sukcesywnie, na podstawie wystawionych przez dostawcę kas faktur. Kasy będą posiadały stosowne decyzje wymagane przepisami prawa a po instalacji każdej z nich będą ewidencjonowały sprzedaż na danej stacji paliw.

O ile warunki opisane powyżej są jasne, to wątpliwości Spółki dotyczą rozumienia kolejnego warunku skorzystania z „ulgi” a mianowicie „rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika” (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia). Kluczowe więc wydaje się ustalenie dnia „rozpoczęcia prowadzenia ewidencji”. Zdaniem Spółki za taki dzień należy przyjąć dzień wskazany w art. 145b ust. 3 pkt 1 Ustawy, czyli 1 stycznia 2020 r.

W związku z tym skoro termin 6 miesięcy określony w Rozporządzeniu liczony byłby od dnia 1 stycznia 2020 r. to z tym dniem zostanie spełniony ostatni warunek uprawniający Wnioskodawcę do nabycia prawa do skorzystania z „ulgi” z tytułu nabycia kas online, już wymienionych na stacjach paliw w roku 2019. Dodatkowo zdaniem Spółki nabycie kolejnych kas online w terminie 6 miesięcy liczonym od 1 stycznia 2020r - oczywiście po spełnieniu warunków wskazanych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia - również będzie uprawniało do skorzystania z „ulgi”.

Natomiast w zakresie samego momentu rozliczenia „ulgi” zgodnie z przepisami Rozporządzenia podatnik czynny podatku od towarów i usług (VAT), dokonuje odliczenia kwoty wydanej na zakup kas, w składanej deklaracji podatkowej dla podatku do towarów i usług (VAT-7). Zgodnie regulacjami Rozporządzenia, odliczenie kwoty wydanej na zakup kas może być dokonane w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczenia, w stosunku do każdej kasy rejestrującej, n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »