Ulga na robotyzację w projekcie Polskiego Ładu

Do obowiązujących już ulg B+R oraz IP Box projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenia dodatkowych ulg o charakterze innowacyjnym, m.in. ulgi na robotyzację. Rozwiązanie przewiduje się zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozwiązanie nie będzie miało jednak zastosowania do wszystkich robotów.

Istota ulgi na robotyzację jest taka sama jak ulgi B+R – podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, które wcześniej stanowiły już koszt uzyskania przychodów. W przypadku tej ulgi jest to 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z nowym art. 38eb ust. 5 ustawy o PDOP oraz art. 52jb ust. 5 ustawy o PDOF odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  1. koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych. Z kolei przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych. Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się, w szczególności: