Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.09.2013

Ulga na darowizny a wysokość dochodów przy wspólnym rozliczeniu

Z uzasadnienia: Podstawą obliczenia 6% limitu wydatków, które podlegają odliczeniu z tytułu dokonanych darowizn na cele kultu religijnego, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochód każdego z małżonków obliczony oddzielnie.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Lidia Ciechomska-Florek, Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 367/11 w sprawie ze skargi E. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 367/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (dalej: "WSA"), oddalił skargę E. W. (dalej również: "skarżąca") na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w B.) z dnia 11 stycznia 2011 r. nr [...], w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą prawną powyższego orzeczenia Sądu I instancji był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), określanej dalej, jako "p.p.s.a".

Z ustaleń stanu faktycznego podanego w zaskarżonym wyżej przywołanym wyroku wynika, że skarżąca złożyła do Ministra Finansów (Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając w imieniu Ministra Finansów: dalej jako "Dyrektor IS" lub "organ"), wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele kultu religijnego.

Skarżąca wyjaśniła, że w 2010 r. dokonała wpłat na cele kultu religijnego w kwocie 2.330 zł. Wnioskodawczyni dokonała wpłat ze swojego konta wpisując, iż dotyczą one "dziesięciny" wpłaconej przez małżonków, przy czym na przelewie wskazano pierwsze litery imion małżonków i ich nazwisko. W okresie poprzedzającym dokonanie darowizny wnioskodawczyni zarobiła 26.352,56 zł, które w 100% wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, a do końca roku przewiduje osiągniecie dochodów w wysokości ok. 70.000 zł, które w 100% wejdą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Małżonek wnioskodawczyni nie osiągnął dotychczas dochodów, jednakże wnioskodawczyni przewiduje, że w 2010 r. uzyska dochody w kwocie ok. 32.000 zł, które również w 100% wejdą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawczyni wyjaśniła dalej, że zamierza dokonać wpłat na cele kultu religijnego w kwocie 3.100 zł, wskazując na przelewie swoje dane, z informacją, że kwota przekazana zostanie na cele kultu religijnego. Suma dokonanych wpłat w 2010 r. przekroczy 6% dochodów skarżącej (które przy 70.000 zł dochodów skarżącej będzie wynosiło 4.200 zł; 6 % z 70.000 = 4.200), natomiast kwota 5.100 zł nie przekroczy 6 % dochodów, które wejdą w roku 2010 w skład wspólności majątkowej małżeńskiej skarżącej i jej małżonka.

W związku z powyższym E. W. zadała pytanie, czy w sytuacji opisanej powyżej, zwolnieniem podatkowym będzie objęta kwota 4.200 zł. (tj. 6% dochodu wnioskodawczyni), czy też cała kwota 5.100 zł, którą w 2010 r. planowała przeznaczyć na cele kultu religijnego, dokonując przelewu ze swojego konta bankowego i wskazując, iż darowizna przekazywana zostanie na cele kultu religijnego. Zdaniem wnioskodawczyni cała kwota 5.100 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Organ powołując się na treść art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) dalej jako "u.p.d.o.f." wyjaśnił, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot z tytułu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Darowizny mogą być odliczane do wysokości limitu wskazanego w ustawie, o czym stanowi art. 26 ust. 5 u.p.d.o.f., tj. nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Dyrektor IS po dokonaniu analizy powyższych przepisów stanął na stanowisku, że wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu faktycznie dokonane przez siebie darowizny na cele kultu religijnego, jednakże łączna kwota tych odliczeń nie może przekroczyć 6% jej dochodu. Dodał, że odliczenie przysługuje tylko wówczas, gdy wydatki zostały udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, na których wskazano dane darczyńcy, konto obdarowanego oraz z których jednoznacznie wynika kwota oraz cel, na jaki darowizna ma zostać przeznaczona (wydatki nieprawidłowo udokumentowane nie podlegają zaś odliczeniu). Organ podkreślił również, że przedmiotowych odliczeń nie można utożsamiać, wbrew stanowisku wnioskodawczyni, ze zwolnieniem podatkowym z którym mamy do czynienia, gdy konkretny przepis ustawy wyraźnie wskazuje jaki przychód (dochód) i w jakich warunkach jest zwolniony z opodatkowania.

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, że interpretacja podatkowa z dnia 11 stycznia 2011 r. jest całkowicie niejasna i błędna. Zdaniem skarżącej organ przywołał w swojej interpretacji cały szereg przepisów u.p.d.o.f., które nie mają znaczenia w sprawie podczas, gdy istotne są jedynie przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i art. 26 ust. 5 u.p.d.o.f. Ponadto uszło uwadze organowi dokonującemu interpretacji, że pieniądze uzyskiwane przez wnioskodawczynię i jej małżonka podlegają również rygorom kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i stanowią własność łączną (niepodzielną) obojga rozliczających się łącznie podatników. Zdaniem skarżącej niniejsza sprawa jest przykładem, kiedy prawidłowe zastosowanie prawa podatkowego zależy od należytego zrozumienia prawa cywilnego i subsumpcji stanu faktycznego pod normy prawa cywilnego. A to przepisy prawa cywilnego nakładały na pozostającą w związku małżeńskim wnioskodawczynię obowiązek działania przy dokonywaniu darowizny wespół z małżonkiem odnośnie pieniędzy objętych wspólnością majątkową małżeńską (łączną), gdyż czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu. Dodała, że wbrew twierdzeniu organu przysługiwanie ulgi lub nie, nie może w żaden sposób zależeć od tego, czy w tytule przelewu wpisane jest nazwisko wnioskodawczyni lub jej męża, bo z punktu widzenia prawa cywilnego jest to całkowicie indyferentne dla istnienia darowizny z pieniędzy objętych wspólnością niepodzielną.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia prawa Dyrektor IS stwierdził brak podstaw do zmiany zakwestionowanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wobec powyższego skarżąca zaskarżyła interpretację do WSA, wnosząc o jej uchylenie. Zdaniem skarżącej organ wcale nie dokonał interpretacji prawa podatkowego, gdyż z przedstawionego przez niego stanowiska nie wynika rozwiązanie problemu, z którym skarżąca wystąpiła a zaprezentowane rozumowanie organu jest niejasne. Zdaniem skarżącej istota sprawy sprowadza się do kwestii, czy małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej (i rozliczającego się wspólnie), który pobiera wyłącznie dochody w całości wchodzące w skład majątku wspólnego (małżeńskiego) należy - odliczając darowizny czynione z majątku wspólnego - traktować indywidualnie, czy nie. Zdaniem skarżącej nie można, gdyż majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską jest współwłasnością łączną i nie można traktować czynności prawnych pod tytułem darmym dotyczących tej masy majątkowej, jako czynności wyłącznie któregoś z małżonków. Skoro nie można dokonać darowizny bez zgody małżonka, to darowizna ta może być uznana wyłącznie za ich wspólną czynność prawną i każdy z małżonków może odliczyć połowę tej darowizny do limitu określonego w art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na ska...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »