Ulga na badania i rozwój w praktyce

Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku 12 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. Organu 19 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 13 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2016 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 lutego 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.1086.2016.1.TS, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 13 marca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy (dalej: „Grupa”), światowego lidera na rynku technologii automatyzacji projektowania w elektronice, i oferuje nowatorskie i kompleksowe rozwiązania i usługi związane z optymalizacją projektowania urządzeń elektronicznych. Wnioskodawca w ramach dwóch placówek zlokalizowanych w Polsce prowadzi prace badawczo-rozwojowe (dalej: „prace B+R”), polegające na opracowywaniu i rozwijaniu wysoce innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań w dziedzinie IT. Prowadzenie prac B+R jest jednym z głównych zakresów działalności Wnioskodawcy. Obecnie Wnioskodawca realizuje projekty badawczo-rozwojowe, które dotyczą innowacji produktowych. Celem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę jest wspieranie rozwoju produktów oferowanych klientom przez Grupę na globalnym rynku technologii automatyzacji projektowania w elektronice (ang. Electronic Design Automation), używanych przez inżynierów w celu projektowania, analizowania, symulowania, modelowania, implementowania i weryfikowania systemów elektronicznych oraz ich komponentów.

Jako główne obszary prac B+R Wnioskodawca wymienia rozwój oprogramowania, w tym rozwój algorytmów optymalizacji, rozwój architektury przepływu danych, rozwój systemów oraz modeli, wykorzystywanych w produktach służących do m.in.:

 • projektowania fizycznego aspektu PCB (ang. Printed Circuit Board, z pol. Obwody drukowane),
 • wspomagania projektowania PCB,
 • tworzenia i zarządzania danymi bibliotecznymi,
 • automatycznej synchronizacji danych,
 • tworzenia systemów powiązanych PCB,
 • tworzenia logicznych schematów,
 • optymalizacji połączeń w kontekście PCB,
 • optymalizacji modeli FPGA (ang. Field-Programmable Gate Array, z pol. Bezpośrednio programowalna macierz bramek),

? zarządzanie danymi projektowymi.

Wnioskodawca, na mocy umowy (ang. „Software Development Services Agreement”) z podmiotem powiązanym (dalej: „X Corporation”), posiada w ramach Grupy status dostawcy usług rozwojowych. Spółka świadczy usługi badawczo-rozwojowe w zakresie m.in. rozwoju systemów i oprogramowania narzędziowego, rozwoju aplikacji oraz programowania. Zakres prac nie jest wyczerpujący, dlatego Spółka może realizować również inne prace związane z dostarczaniem usług badawczo-rozwojowych w ramach Grupy.

Wnioskodawca realizuje własne prace B+R w oparciu o strukturę złożoną z poszczególnych działów B+R, z których każdy prowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące odrębnych aplikacji dedykowanych różnym obszarom projektowania PCB w różnych technologiach jest dodatkowo podzielony na zespoły tematyczne odpowiedzialne za realizację bardziej szczegółowych zadań badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca aktywnie współpracuje z uczelnią wyższą, organizując i finansując kursy dla studentów, zapewniając im dodatkowo niezbędną infrastrukturę sprzętową do uczestnictwa w zajęciach. Wnioskodawca organizuje również płatne staże dla studentów. Wnioskodawca posiada rozbudowaną infrastrukturę badawczo-rozwojową, obejmującą również pomieszczenia laboratoryjne wyposażone w zaawansowaną aparaturę badawczą.

Realizacja prac badawczo-rozwojowych możliwa jest dzięki wysoko kwalifikowanym zasobom personalnym, jakimi dysponuje Spółka. Są to dedykowane zespoły pracowników. Większość pracowników zatrudnionych w zespołach zajmujących się pracami B+R to osoby z wyższym wykształceniem technicznym, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych.

Około 95% osób zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R pozostaje w spółce zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Sposób wynagradzania pracowników regulowany jest regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania. Praca osób zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R prowadzona i koordynowana jest w oparciu o wprowadzone w Spółce metodyki i oprogramowanie wspierające ich stosowanie.

Spółka ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje proces rozwoju oprogramowania. Spółka w większości realizuje projekty B+R w oparciu o metodykę SCRUM, zgodną z manifestem AGILE, która zaliczana jest do zwinnych metod tworzenia oprogramowania. Metoda opiera się na podejściu iteracyjnym i przyrostowym oraz na bieżącym weryfikowaniu wyników kolejnych etapów prac i bieżącym wprowadzaniu poprawek. Ma to doprowadzić do szybkiego wytworzenia wysokiej jakości oprogramowania. Istotnym elementem tak prowadzonego procesu pracy nad programem jest bieżące testowanie opracowywanego oprogramowania przez dedykowane zespoły, celem minimalizacji ilości błędów oraz wykrywaniem i poprawianiem ewentualnych błędów na wczesnym etapie realizacji projektów.

Zastosowanie metodyki SCRUM pozwala na prowadzenie prac równolegle nad kilkoma zagadnieniami, realizację przez zespoły projektowe w danym momencie kilku zadań oraz dostarczenie efektów pracy w krótkich odstępach czasu, samoorganizację zespołu projektowego oraz efektywne zarządzanie projektem, jak również unikanie przestojów prac.

Struktura zatrudnienia w ramach działów odpowiedzialnych za prowadzenie prac B+R oparta jest na płaskiej strukturze szczeblowej, dokonującej podziału funkcji i odpowiedzialności między pracownikami. Struktura osób uczestniczących w pracach B+R, według mapowania opartego o metodykę SCRUM oraz wprowadzony w Spółce schemat rozwoju oprogramowania, zbudowana jest w oparciu o poszczególne grupy pracowników:

 1. Kierownik do Spraw Produkcji Oprogramowania (ang. Software Development Engineering Manager) – osoby aktywnie uczestniczące w pracach B+R. Do obowiązków kadry na niniejszym stanowisku należy m.in. organizacja, prowadzenie i koordynacja działania zespołu inżynierii oprogramowania. Kadra odpowiedzialna jest za wyniki w planowaniu, wyznaczanie i priorytetyzowanie celów, koszty, metody, realizację projektów, kwestie zarządzania personelem oraz tworzenie i utrzymanie wydajnego środowiska pracy. W zakresie rozwoju i wdrożenia produktu eksperci odpowiedzialni są za współpracę z innymi działami Spółki, w celu zrozumienia potrzeb i wymagań klientów. Inicjują i przedkładają projekty badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych i rozwinięcia istniejących produktów. Monitorują postęp rozwoju produktu, wprowadzają korekty i zapewniają rozsądne zastosowanie zasad inżynierii oraz odpowiednich badań, aby zagwarantować wsparcie umożliwiające osiągnięcie najwyższej jakości produktów i największą wydajność. W aspekcie procesu rozwoju i ulepszeń współpracują w zakresie określenia i rozpoczęcia projektów i programów technicznych, które prowadzą do polepszenia procesów i produktów, zmniejszenia kosztów i/lub zwiększenia zdolności produkcyjnej. W aspekcie zarządzania projektem identyfikują, określają i rekomendują cele i zakres projektów technicznych, komunikują kierownikom i/lub inżynierom technologom cele, zakres, metodologię oraz harmonogram projektów. Oceniają postęp techniczny projektów w celu zapewnienia rozsądnego zastosowania zasad inżynieryjnych oraz odpowiednich badań, aby zagwarantować wsparcie umożliwiające osiągnięcie najwyższej wydajności produktów końcowych oraz dokonują końcowej oceny wyników projektów badawczo-rozwojowych w celu zapewnienia osiągnięcia celów technicznych. Przygotowują i przedstawiają raporty nakreślające wyniki projektów technicznych oraz przedstawiają rekomendacje w celu wdrożenia oczekiwanych rezultatów.
 2. Lider Zespołu Inżynierii Oprogramowania (ang. Software Development Engineering Team Leader) oraz Inżynier Oprogramowania (ang. Software Development Engineer) – osoby aktywnie uczestniczące w pracach B+R. Do obowiązków kadry na niniejszych stanowiskach należy m.in. projektowanie i wdrożenie oprogramowania Mentor Graphics. Uczestniczą w i/lub prowadzą projekty rozwoju produktów, w tym opracowują specyfikację, projekty, harmonogramy, wdrożenie oraz utrzymanie tak, aby harmonogramy i wprowadzane na rynek oprogramowanie były przewidywalne i mierzalne względem celów i założeń projektowych. Eksperci w ramach swoich obowiązków odpowiedzialni są za projektowanie, ulepszanie, wdrażanie i wydawanie oprogramowania spełniającego wymagania w zakresie funkcjonalności, użyteczności, niezawodności, wydajności i możliwości dostarczenia wsparcia. Współpracują z innymi projektantami w miarę potrzeby, w celu zrozumienia i zarządzania wzajemnymi relacjami między zadaniami projektowymi, produktami oraz problemami z integracją ich przepływu. Uczestniczą w przeglądach i/lub kontrolach projektów, specyfikacji i kodów. Uczestniczą w i/lub przewodniczą w planowaniu i monitorowaniu projektu – śledzeniu zadań, podziale pracy oraz ustalaniu harmonogramu. Informują członków zespołów projektowych, sąsiednich zespołów, działy Quality Assurance, Customer Support oraz Marketingu o rodzajach ryzyka związanego z projektem i jego statusie. Ustalają powody i przedstawiają sprawozdania dotyczące ewentualnego niewykonania harmonogramów. Piszą specyfikacje funkcjonalne i projektowe oraz innego rodzaju dokumentację projektową. Dokonują przeglądu wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji produktu i dostarczają odpowiednie informacje innym, np. działom KPD (Knowledge Products Division), Quality Assurance, dostawcom zewnętrznym. Współpracują z działami Marketingu, Quality Assurance, Customer Support i, ewentualnie, sprzedaży i obsługi klienta w celu zrozumienia i wspierania potrzeb i wymagań klientów. Koordynują wysiłki z pracownikami działów Quality Assurance i Customer Support oraz członkami Release Team w celu zapewnienia jakości wydawanego oprogramowania. Zdobywają i aktualizują wiedzę o dostępnych narzędziach, językach i procesach uznanych za niezbędne do zapewnienia wsparcia projektowania, wdrożenia oraz wydawania bieżących i przyszłych wersji oprogramowania. Liderzy Zespołów Inżynierii Oprogramowania dodatkowo koordynują codzienne działania zespołu Software Engineering, częściowo odpowiedzialni za wyniki w planowaniu, wyznaczanie i priorytetyzowanie celów, realizację projektów, kwestie personalne oraz utrzymanie wydajnego środowiska pracy.
 3. Lider Zespołu Zapewnienia Jakości Oprogramowania (ang. Software Quality Assurance Team Leader), Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Oprogramowania (ang. Quality Assurance Manager) oraz Inżynier ds. Zapewnienia Jakości Oprogramowania (ang. Software Quality Assurance Engineer) – osoby aktywnie uczestniczące w pracach B+R. Do obowiązków kadry na niniejszych stanowiskach należy m.in. zarządzanie, zrozumienie i zaspokojenie wymagań i oczekiwań klientów, włącznie z wprowadzeniem zmian, w celu dostarczenia jak n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »