Ulga mieszkaniowa w PIT. Sprzedaż udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym

Pytanie podatnika: Czy pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym w całości przeznaczone na remont posiadanego udziału we wspólnej części budynku (klatki schodowej), czyli wydatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu z podatku w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr IPTPB2/4511-661/15-2/AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 21 stycznia 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 19 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wraz z zakupem mieszkania w grudniu 2013 r. Wnioskodawca otrzymał udziały w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego (kamienicy) wynoszące 7868/61394, tj. 12,82%, czyli 12,82% z 161,56 m2 = 20,71 m2. Jako jeden ze współwłaścicieli wspólnego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 10,24 m2 przy sprzedaży, a precyzując zbyciu udziałów w wysokości 12,82% (1,31 m2) w tym pomieszczeniu Wnioskodawca uzyska dochód w wysokości 1 153 zł 80 gr (wartość całej sprzedaży 9 000 zł). Dochód ten Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na remont klatki schodowej, czyli innego pomieszczenia wspólnego, w którym ma udziały zgodnie z aktem notarialnym. Wnioskodawca wraz z innymi współwłaścicielami, zdecydowali przeznaczyć środki ze sprzedaży (zbyciu udziałów w części wspólnej) na remont klatki schodowej (innej części wspólnej).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. dodano, że lokal mieszkalny nabyty przez Wnioskodawcę w dniu 19 grudnia 2013 r., położony jest w …przy ul. …. Wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowego lokalu mieszkalnego i współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Pomieszczenie gospodarcze (którego jest współwłaścicielem) nie stanowi integralnej części nabytego lokalu mieszkalnego, nie było pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu i Wnioskodawca nie miał możliwości wyłącznego korzystania z tego pomieszczenia. Stan prawny ww. pomieszczenia w dniu sprzedaży to współwłasność osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, a po sprzedaży własność jednej z osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Ww. pomieszczenie gospodarcze uzyska status samodzielnego lokalu zgodnie z decyzją referatu budownictwa.

W wyniku sprzedaży ulegną zmianie udziały we współwłasności nieruchomości wspólnej i częściach wspólnych budynku. Sprzedaż nastąpi na rzecz dotychczasowego współwłaściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.

Przychód ze zbycia udziałów w wysokości 12,82% w pomieszczeniu gospodarczym Wnioskodawca w całości wydatkuje na własne cele mieszkaniowe, a konkretnie na remont posiadanej części wspólnej budynku (klatki schodowej). Będzie on wydatkowany w okresie 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie ww. pomieszczenia gospodarczego.

W ramach planowanego remontu klatki schodowej Wnioskodawca przewiduje zerwanie boazerii i starego tynku ze ścian, położenie nowego tynku, malowanie, wymianę drzwi oraz zakup potrzebnych materiałów.

Odpłatne zbycie pomieszczenia gospodarczego nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym w całości przeznaczone na remont posiadanego udziału we wspólnej części budynku (klatki schodowej), czyli wydatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu z podatku w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie powinna być pozytywna, bo pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym w całości przeznaczone na remont posiadanego udziału wspólnej części budynku (klatki schodowej), będą wydatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają zwolnieniu z podatku w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów, z zastrzeżeniem ust. 2, zalicza się m.in. odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis ten formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw majątkowych nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia nieruchomości lub prawa i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wraz z zakupem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (kamienicy) w grudniu 2013 r., Wnioskodawca otrzymał również udziały w częściach wspólnych tego budynku - stał się współwłaścicielem pomieszczenia gospodarczego, które nie stanowi integralnej części nabytego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca nie miał możliwości wyłącznego korzystan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »