Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.10.2016

Ulga mieszkaniowa w PIT. Samo nabycie gruntu pod budowę nie wystarczy

Pytanie podatnika: Czy zakup dodatkowych kilku arów działki budowlanej od matki, które powiększą teren wokół domu, mieści się w wydatkach na własne cele mieszkaniowe, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy zakup działki budowlanej w innym odległym miejscu niż stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, również można zakwalifikować jako środki wydatkowane na własne cele mieszkaniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2016 r. (data otrzymania 23 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 9 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na zakup od matki działki budowlanej wokół rozbudowywanego budynku mieszkalnego oraz wydatków poniesionych na zakup od osoby obcej działki budowlanej w innym miejscu niż rozbudowywany budynek mieszkalny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na zakup od matki działki budowlanej wokół rozbudowywanego budynku mieszkalnego oraz wydatków poniesionych na zakup od osoby obcej działki budowlanej w innym miejscu niż rozbudowywany budynek mieszkalny.
W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 31 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-636/16-1/AK, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 9 września 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Za 2015 r., na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostało złożone zeznanie PIT-39 w związku z odpłatnym zbyciem mieszkania (art. 30e ww. ustawy). W zeznaniu PIT-39 Wnioskodawca oświadczył, że środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na cele mieszkaniowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przed sprzedażą mieszkania Wnioskodawca rozpoczął budowę domu. W związku z tym, że działka, na której stoi dom jest niewielka Wnioskodawca zamierza dokupić przylegających 7 arów budowlanych od matki.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że powodem, dla którego Wnioskodawca chciałby kupić działkę położoną w innym miejscu niż stoi budowany dom jest budowa w przyszłości (Wnioskodawca ma na myśli nie 2 lub 3 lata, lecz raczej 15-20 lat) domu, w którym Wnioskodawca zamieszka wraz z żoną. Dotychczasowa budowa a raczej rozbudowa i remont istniejącego już budynku może w przyszłości nie zaspokajać potrzeb mieszkaniowych jego rodziny. Aktualnie małżonkowie mają jednego syna, jednak planują powiększyć rodzinę o kolejne dzieci. W przyszłości Wnioskodawca chciałby przekazać swoją część rozbudowanego domu dzieciom a sam wraz z żoną przeniesie się w inne miejsce, do innego domu.

Realizacja własnych, ale przyszłych celów mieszkaniowych na działce budowlanej położonej w innym miejscu niż stoi budowany dom będzie polegać na długotrwałej budowie wolnostojącego domu systemem gospodarczym. Wnioskodawca wskazał, że dom jednorodzinny można bowiem wybudować w przeciągu ok. pół roku, ale można też budować wiele lat w zależności od posiadanych środków finansowych. W jego sytuacji będzie to przyszłość, jednak nie może sprecyzować dokładnej daty. Priorytetem jest zakup samej działki. Oczywiste jest, że nie da się być (w sensie mieszkać) w dwóch miejscach na raz, w tym samym czasie. Dlatego celem Wnioskodawcy jest realizacja planów w przyszłości.

Aktualnie Wnioskodawca mieszka w miejscu zameldowania wskazanym w części B.3. wniosku ORD-IN, w domu swojej matki.

Po dokończeniu rozbudowy budynku Wnioskodawca zamierza przeprowadzić się do nowo wybudowanej części.

Aby uzyskać pozwolenie na rozbudowę i budowę nowej części budynku matka Wnioskodawcy przekazała na jego współwłasność ¼ część swojego majątku, bez wyszczególnienia części.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy zakup dodatkowych kilku arów działki budowlanej od matki, które powiększą teren wokół domu, mieści się w wydatkach na własne cele mieszkaniowe, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy zakup działki budowlanej w innym odległym miejscu niż stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, również można zakwalifikować jako środki wydatkowane na własne cele mieszkaniowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokupienie od matki dodatkowych kilku arów gruntu budowlanego, który powiększy obecną powierzchnię gruntu, jak również zakup innej działki budowlanej w całkiem odrębnym miejscu, mieści się w definicji wydatków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe. Przepis nie określa, że własne cele mieszkaniowe ograniczają się tylko do jednej nieruchomości ani nie określa maksymalnej powierzchni działki. W związku z tym, że zakup będzie dotyczył działki budowlanej a nie rolnej, zdaniem Wnioskodawcy, będzie spełniał warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Tym samym, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile Wnioskodawca takie wydatki poniósł w związku ze sprzedażą nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego czy zbywaną nieruchomość nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.

Stosownie natomiast do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »