Ulga mieszkaniowa - kiedy remontujemy dom otrzymany przez małżonka w spadku

Można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w tym przepisie, czyli m.in. na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność z małżonkiem - jednakże z uwzględnieniem faktu, że w nieruchomości tej każdy z małżonków posiada udział wynoszący ½ - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Zdarzenie przyszłe

W 2015 r. po śmierci matki Wnioskodawczyni odziedziczyła mieszkanie. Rok później je sprzedała, co spowodowało konieczność zapłacenia podatku lub wydatkowania uzyskanych pieniędzy do końca 2018 r. na cele remontowo-budowalne. Pieniądze te Wnioskodawczyni będzie inwestować w dom, którego jest wraz z mężem współwłaścicielem. Planowane przez Wnioskodawczynię wydatki – inwestycje to:

- zabudowa garderoby meblami typu Komandor, zabudowa ściśle związana z pomieszczeniem, - meble na wymiar, na stałe zamontowane w pomieszczeniu,

- przydomowa oczyszczalnia ścieków,

- klimatyzacja w domu (wbudowana w bryłę budynku, konieczność przewiercania się przez mury),

- wymiana i modernizacja kominka,

- rolety zewnętrzne na okna,

- wymiana drzwi z futrynami,

- wymiana kotła gazowego (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa).

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że mieszkanie zostało odziedziczone 19 lutego 2015 r. a sprzedane 20 kwietnia 2016 r. Dom, na remont którego Wnioskodawczyni zamierza wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego do 3 sierpnia 2016 r. należał do majątku osobistego małżonka Wnioskodawczyni a 3 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem połowy domu w wyniku umowy darowizny (Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem posiadają wspólnotę ustawową majątkową). Ponadto Wnioskodawczyni dodała, że zamieszkuje ten dom i nieruchomość ta nie jest wykorzystywana na inne cele.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy Wnioskodawczyni może wydać pieniądze na wymienione cele bez konieczności zapłaty za te wydatki podatku dochodowego (czyli czy te wydatki będą uznane jako cele remontowo-budowalne)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wszystkie inwestycje, o które pyta we wniosku są wydatkami na cele remontowo-budowalne i powinny być zwolnione z podatku. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że konsultowała się w sprawie tych wydatków z doradcą podatkowym, który poinformował ją, że inwestycje, na które zamierza wydać pieniądze ze sprzedaży lokalu po rodzicach, muszą być na stałe związane z bryłą budynku czyli, w ocenie Wnioskodawczyni, nie może ich wydać np. na meble czy wykonanie ogrodzenia posesji. Inwestycje, o które pyta Wnioskodawczyni, są jej zdaniem, związane z bryłą budynku np. rolety zewnętrzne na okna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, modernizacja kominka lub pieca, klimatyzacja itp. Jedynie zabudowa garderoby budzi wątpliwości Wnioskodawczyni, ale będą to meble na wymiar na stałe zamontowane w ściany więc uważa, że będą związane z bryłą budynku.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

(...)

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. W przypadku sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawczynię spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci matki, tj. 19 lutego 2015 r.

Ponieważ nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2015 r., a jego sprzedaż miała miejsce 20 kwietnia 2016 r., przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży ww. nieruchomości stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat.

(...)

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku,

W – wydatki na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży) zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

- nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »