Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.04.2013

Ulga meldunkowa: Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garażem

Z uzasadnienia: Wobec formalnego powiązania budynków: gospodarczego i garażu z budynkiem mieszkalnym (budynki związane z budynkiem mieszkalnym nie mogły być przedmiotem odrębnego obrotu), możliwości objęcia zwolnieniem podatkowym przynależności do lokalu mieszkalnego, zestawienia pojęć użytych w przepisach art. 21 ust. 21 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT, zasadne jest przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym określonym jako ulga meldunkowa objęte było zbycie całej nieruchomości - budynku mieszkalnego, wraz z jego częściami składowymi służącymi realizacji celów mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garażowego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Błesiński, Sędziowie sędzia WSA Wojciech Czajkowski, sędzia WSA Renata Kantecka (sprawozdawca), Protokolant Sekretarz sądowy Monika Rząp, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym:

I. uchyla zaskarżoną decyzję,
II. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 256 (dwieście pięćdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

T. K. (dalej powoływana jako "strona", "skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]"r. określającą stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 406 zł oraz wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w B. przy ul. B.w kwocie 6.072 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca w dniu 12 lutego 2009 r. dokonała sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 169, o powierzchni 0,0745 ha, położonej w B. przy ul. B., wraz ze znajdującym się na tej działce budynkiem mieszkalnym, budynkiem garażu i budynkiem gospodarczym za cenę 205.000 zł. Powyższą nieruchomość strona nabyła w 2007 r. w drodze spadku po zmarłej w dniu 5 maja 2007 r. siostrze J. D.. W dniu 19 lutego 2009 r. skarżąca złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, w którym poinformowała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej powoływana jako "u.p.d.o.f.", w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., uzyskany przychód w kwocie 205.000 zł z odpłatnego zbycia powyższej nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż sprzedający był zameldowany w tej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Do oświadczenia załączyła poświadczenie wymeldowania, wystawione przez Urząd Miasta, z którego wynika, że skarżąca była zameldowana na pobyt stały pod adresem B. od 26 lipca 2007 r. do 12 lutego 2009 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, iż przychody ze sprzedaży budynku mieszkalnego podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., natomiast przychód ze sprzedaży działki gruntu oraz pomieszczenia gospodarczego i garażu (w zabudowie zwartej) podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Mając powyższe na względzie organ pismem z dnia 30 listopada 2011 r. wezwał stronę do złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) PIT-36 z tytułu sprzedaży pomieszczenia gospodarczego i garażu oraz gruntu, znajdujących się w B. Skarżąca w dniu 16 grudnia 2011 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009.

W dniu 18 grudnia 2011 r. strona złożyła wyjaśnienia, w których poinformowała, że nie wiedziała o obowiązku złożenia zeznania oraz, że w Urzędzie Skarbowym poinformowano ją, iż dopełniła wszystkich formalności związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wskazała, że budynki gospodarcze z uwagi na zły stan techniczny, zostały rozebrane przez obecnego właściciela z obawy przed zawaleniem, pozostawiono tylko niewielką część, która służy do przechowywania sprzętu budowlanego potrzebnego do remontu budynku mieszkalnego. Nieruchomość była kilkakrotnie okradana, o czym była powiadomiona policja. Przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości nie ustalono z kupującym oddzielnej ceny poszczególnych budynków i gruntu, natomiast notariusz nie poinformował stron umowy sprzedaży, iż jest to konieczne. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynków gospodarczych, cenę ich uzgodniono z kupującym na kwotę 5.000 zł, natomiast cenę gruntu ustalono przyjmując 40 zł za 1 m2 (średnia cena sprzedaży gruntów w 2009 r. w powiecie).

Po wszczęciu postępowania, organ I instancji zwrócił się z prośbą do stron umowy sprzedaży o wypowiedzenie się w sprawie wartości sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Organ stwierdził, że wartość nieruchomości zabudowanej wskazana w akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2009 r. odbiega od wartości rynkowej, wobec czego wezwał do zmiany wartości nieruchomości z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwanie kupujący M. i M. K. wyrazili zgodę na podniesienie wartości nieruchomości, podając wartość szacunkową na podstawie operatu szacunkowego: budynek mieszkalny 180.500 zł, budynek gospodarczy z garażem 16.800 zł, prawo własności działki 50.000 zł. W związku z tym, że skarżąca nie dokonała zmiany wartości sprzedanej nieruchomości, organ pierwszej instancji powołał z urzędu biegłego rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej przedmiotowej działki ze znajdującym się na działce garażem i budynkiem gospodarczym.

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy wartość rynkowa działki gruntu na dzień powstania obowiązku podatkowego wynosiła 57.900 zł, zaś wartość garażu i budynku gospodarczego, znajdujących się na działce wynosiła 15.000 zł. Zatem łączna wartość rynkowa szacowanej nieruchomości wynosiła 72.900 zł.

W związku z powyższymi ustaleniami Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia "[...]"r. określił stronie zobowiązanie w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 13.851 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia "[...]"r. uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, gdyż stwierdził, że organ I instancji nie ustalił wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z art.19 u.p.d.o.f..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po przeprowadzeniu postępowania z uwzględnieniem zaleceń zawartych w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, decyzją z dnia "[...]"r. określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w wysokości 6.072 zł i określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 406 zł.

Organ I instancji w powyższej decyzji uznał, że wartość sprzedawanej nieruchomości przyjęta przez nią w wysokości 205.000 zł, tj. 40 zł za 1 m2 gruntu, 5.000 zł za budynek gospodarczy i garaż oraz 170.200 zł za budynek mieszkalny nie odbiega znacznie od wartości rynkowej nieruchomości stosowanej w obrocie tego rodzaju nieruchomościami w miejscowości B. Ponadto mając na względzie uchwałę NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyłączył z opodatkowania, przy zastosowaniu tzw. ulgi meldunkowej, budynek mieszkalny wraz z gruntem, na którym budynek ten został posadowiony przyjmując, że jego powierzchnia wynosi 71 m2 (zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego), a kwota za 1 m2 wynosi 40 zł, stosownie do oświadczenia strony. W związku z tym organ podatkowy I instancji obliczył przychód uzyskany przez skarżącą z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości składającej się z pozostałej części działki o powierzchni 674 m2 (745 m2 powierzchnia działki - 71 m2 powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego, która podlega uldze meldunkowej) wraz ze znajdującym się na działce garażem i budynkiem gospodarczym.

Po rozpoznaniu odwołania od powyższej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu swojego stanowiska powołał treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316 ze zm.), art.10 ust.1 pkt 8 i art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »