Ulga abolicyjna dla fotografa

Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie ograniczył zastosowanie tzw. "ulgi abolicyjnej" do dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami majątkowymi w zakresie praw autorskich. Zatem, podatnik który wykonał fotografie w Polsce i uzyskuje przychody za granicą w związku z udzieleniem licencji na publikacje tych zdjęć za granicą, nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej.

SENTENCJA

Dnia 19 stycznia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędzia WSA Bożena Kasprzak Protokolant Tomasz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku na rozprawie sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Ł. - B. z dnia [...] r. określającą T. P. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 w wysokości 10.535,00 zł.

W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiono dotychczasowy przebieg postępowania.

W wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż w 2009 roku skarżący uzyskał przychody z tytułu:

• renty chorobowej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ł. oraz sprzedaży w dniu [...] r. prawa własności do forum internetowego zakupionego w dniu [...]r.,

• należności licencyjnych (za korzystanie z wykonanych zdjęć) wypłacanych za pośrednictwem systemu internetowego PayPal przez agencję fotograficzną położoną na terytorium Kanady,

• należności licencyjnych (za korzystanie z wykonanych zdjęć) wypłacanych za pośrednictwem banku oraz systemu internetowego Moneybookers przez agencję fotograficzną położoną na terytorium USA.

W trakcie postępowania skarżący oświadczył, że uzyskanie przychodów z tytułu należności wypłaconych za pośrednictwem banku nie wiązało się z przebywaniem na terytorium Kanady i USA.

Dokonując określenia należnego zobowiązania za 2009 rok organ podatkowy pierwszej instancji przyjął dochody z renty chorobowej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ł. w wysokości 6.739,76 zł oraz dochody z należności licencyjnych w wysokości 57.474,35 zł wypłacanych za pośrednictwem systemu internetowego PayPal przez agencję fotograficzną położoną na terytorium Kanady i dochody z należności licencyjnych w wysokości 985,55 zł wypłacanych za pośrednictwem banku oraz systemu internetowego Moneybookers przez agencję fotograficzną położoną na terytorium USA.

Dochodu ze sprzedaży w dniu 25 września 2009 r. prawa własności do forum internetowego (zakupionego w dniu 23 lutego 2009 r.) organ podatkowy nie przyjął do opodatkowania w roku 2009.

Podniesiono, że w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2009 r. skarżący nieprawidłowo dokonał odliczenia od podatku ulgi, określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 9.958,67 zł.

Po rozpoznaniu odwołania strony, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...]r. nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne.

Powołując się na treść art. 9 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, a konsekwencją powyższego jest to, że przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazany w ustawie.

Wyjaśniono, że sposobem korzystania z praw własności intelektualnej jest także ustanowienie możliwości korzystania z tych praw albo z przedmiotów objętych prawami, poprzez udzielenie uprawnionemu licencji. Prawo majątkowe pozostaje wówczas przy podatniku, a inne osoby mają możliwość korzystania z tego prawa w ramach udzielonej im licencji. W tym przypadku przychodem będzie wynagrodzenie wypłacane podatnikowi za udzielenie licencji - przyznanie prawa do korzystania z określonego dzieła.

Podkreślono, że do przychodów z praw majątkowych zastosowanie znajdują stosowne postanowienia o charakterze ogólnym, zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją powyższego jest przede wszystkim to, że przychody z praw majątkowych powstaną z chwilą faktycznego otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych wypłacanych tytułem wynagrodzenia za przeniesienie, czy też możliwość korzystania z tych praw. Przychodu nie będą natomiast stanowić kwoty należne z tego tytułu, lecz jeszcze nieotrzymane.

Powołując się na pojecie "twórcy" oraz ustawową definicję "autorskich praw majątkowych" zważono, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

• po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,

• po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (czy to poprzez zbycie danego utworu wraz z prawami do niego, czy też poprzez udzielenie licencji do danego utworu).

Mając na uwadze poczynione ustalenia uznano, iż uzyskiwane przez skarżącego świadczenia stanowiły dochód z tytułu należności licencyjnych, a pojęcie należności autorskich i licencyjnych dotyczy świadczeń wynikających z umów, na mocy których nie następuje całkowite przeniesienie określonego prawa na nabywcę, lecz jedynie przyznane zostaje prawo do korzystania z niego w sposób, który bez tego rodzaju licencji stanowiłby naruszenie praw autorskich - następuje udzielenie prawa do korzystania z utworu (zdjęcia) na zasadach określonych w umowie.

Podkreślono dalej, że kwestię sporną w sprawie stanowi zapis zawarty w art. 27g ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustanawiający tzw. ulgę abolicyjną, a zarazem określający zasady zastosowania tej ulgi.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »