Ukryta działalność gospodarcza. Kto odpowiada za przestępstwo firmanctwa?

Z uzasadnienia: Z przepisu wynikają następujące przesłanki odpowiedzialności: powstanie zaległości podatkowych podczas prowadzenia ukrytej działalności gospodarczej, zgoda firmującego oraz posługiwanie się cudzą firmą w celu ukrycia faktu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub jej rzeczywistych rozmiarów. Odpowiedzialności z tytułu firmowania nie poniesie jedynie ten, kto o wykorzystywaniu swojego nazwiska lub firmy nie wiedział.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędzia WSA Waldemar Inerowicz Protokolant: ref. staż. Karolina Samolczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 lutego 2016 r. sprawy ze skargi JJ na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2008 r. do marca 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę oddala skargę.

UZASADNIENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] decyzją z dnia [...] listopada 2014r. [...] Na podstawie art.107 § 1 i § 2 pkt 2 , art. 108, art. 109, art. 113 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), dalej: "O.p.", orzekł o solidarnej odpowiedzialności z podatnikiem osoby trzeciej – A.X., jako firmującego, którego imieniem i nazwiskiem za jego zgodą posługiwała się podatniczka B.X., za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług tej podatniczki wynikające z decyzji z dnia [...] grudnia 2013 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] Nr [...] za okres od grudnia 2008 r. do marca 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę obliczonymi na dzień wydania decyzji w łącznej kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że A.X. po zarejestrowaniu z dniem [...] 05.2008r. w Urzędzie Skarbowym w [...] działalności pod nazwą "X" z siedzibą w [...], nigdy tej działalności nie prowadził. W rzeczywistości, posługując się jego nazwiskiem i imieniem, działalność tę wykonywała na własny rachunek jego siostra B.X. Jak podał A.X. działalność założył na prośbę siostry, m.in. ze względu na problemy finansowe siostry.

W odwołaniu A.X. wyjaśnił, że opinia zawarta w uzasadnieniu decyzji jest niezgodna z rzeczywistością ponieważ zgodził się na zarejestrowanie sklepu na własne nazwisko na skutek szantażu siostry lecz nie w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej. Siostra B.X. prośbę o zarejestrowanie sklepu na jego nazwisko tłumaczyła problemami z byłym mężem, który domagał się połowy majątku oraz kłopotami z niepracującą córką, która kradła ze sklepu i domagała się od matki świadczeń alimentacyjnych. Siostra miała być jego pracownikiem. Nie zdawał sobie sprawy, że sytuacja, że gdy zajmowała się zamawianiem towarów i prowadzeniem całej dokumentacji sklepu, czyniła to nielegalnie. O fakcie braku wpłat należnego podatku od towarów i usług przez B.X. nie wiedział. Przyznał , że miał świadomość, że niezawarcie umowy o pracę stanowi naruszenie prawa. Jednak zatrudnić w sklepie się nie chciała, ani nie chciała zarejestrować działalności na własne nazwisko. Aby poinformować o zaistniałej sytuacji organ podatkowy nie dokonał rozliczenia w zakresie podatku dochodowego za 2010 rok na co Urząd Skarbowy nie zareagował od razu. Ponadto powiadomił o wszystkim policję.

Swoim działaniem doprowadził do przeprowadzenia kontroli, dzięki proceder został przerwany.

Dyrektor Izby Skarbowej w [...] na podstawie art. 233 § 2, art. 107, art. 108, art. 113 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.), dalej: "O.p.", po rozpatrzeniu odwołania, decyzję organu I instancji utrzymał w mocy. W uzasadnieniu zwrócił uwagę następujące fakty:
W sprawie zaistniały wszystkie niezbędne elementy firmanctwa wynikające z art. 113 O.p. Działalność gospodarcza zarejestrowana została na nazwisko A.X., który osobiście działalności tej nie prowadziła, a zarejestrował ją za namową siostry, aby to ona działalność tę mogła prowadzić. Motywy którymi się kierował nie mają żadnego znaczenia. Faktem jest, że uczynił to w pełni świadomie. Brak świadomości, że działania takie są nielegalne nie usprawiedliwia odwołującego. Bez wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie pozostaje również fakt, że doprowadził do ujawnienia tego trwającego kilka lat procederu. Odwołujący przez okres kilku lat godził się na to, aby w jego imieniu siostra prowadziła działalność gospodarczą. Odpowiedzialności z tytułu firmowania nie poniesie jedynie ten, kto o wykorzystywaniu swego nazwiska lub firmy nie wiedział. A.X. świadomie posługiwała się firmą brata w celu ukrycia prowadzonej działalności i jej rozmiarów. Przepis art. 113 O.p. nakazuje organom podatkowym orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności firmującego i nie przewiduje żadnych okoliczności uwalniających firmującego od odpowiedzialności za długi firmanta. Zakres solidarnej odpowiedzialności A.X. został ograniczony do zaległości podatkowych powstałych w okresie od grudnia 2008 r. do marca 2012 r. z uwagi na upływ terminu przedawnienia bowiem stosownie do art. 118 § 1 O.p. , nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat. Taki okres upłynął na dzień wydania kwestionowanej decyzji w stosunku do zaległości za okres od maja do listopada 2008 r.

W skardze A.X. , nie precyzując wniosków ani zarzutów stwierdził, że z uwagi na fakt, że organy podatkowe negują jego wyjaśnienia i nie dostrzegając swoich niedociągnięć uznają, że z pełną świadomością godził się na firmanctwo, skarga winna zostać rozpatrzona. Wyjaśnił, że w dobrej wierze zarejestrował na swoje nazwisko działalność gospodarczą. Nie działał w celu zatajenia tej działalności lub rzeczywistych jej rozmiarów. Nie zdawał sobie nawet sprawy, że istnieje coś takiego jak firmanctwo oraz, że jest to działanie niedozwolone. Wierzył, że intencje siostry są szczere, że podejmie pracę w sklepie. Nic co nielegalne nie odbywało się za jego zgodą. B.X. za fałszowanie podpisów dobrowolnie poddała się karze. Niestety stało się inaczej. Gdyby jednak Urząd Skarbowy w [...] wcześniej przeprowadził kontrolę, to proceder ten byłby przerwany wcześniej. Podkreślił , że nie daje wiary temu, aby jego pracownicy nie mieli żadnych podejrzeń, że korekt w deklaracjach podatkowych dokonuje niewzywana i nieupoważniona osoba. Urząd Skarbowy nie zgłaszał żadnych uwag, więc uważał, że B.X., rozlicza sklep zgodnie z przepisami. Próby przymuszenia B.X. do zarejestrowania działalności na jej nazwisko nie były skuteczne. Nieprawdą jest jednak, że to Urząd Skarbowy w [...] ustalił w ramach kontroli trwającej od [...] kwietnia do [...] sierpnia 2013 r., że działalność gospodarcza faktycznie prowadziła B.X., gdyż sam o tym poinformował organ podatkowy 14 mies...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »