Ujawnienie umowy pożyczki w toku postępowania kontrolnego a stawka sankcyjna

Z uzasadnienie: Przez powołanie się należy rozumieć wskazanie, odwołanie się do czegoś w celu wykazania zasadności własnego stanowiska, tezy. Odnosząc powyższe do treści art. 7 ust. 5 ustawy o PCC należy dojść do konkluzji, że jest to świadome działanie podatnika, powołującego się na określoną czynność cywilnoprawną z zamiarem wykazania czegoś przez organem podatkowym. Wskazując na umowę pożyczki jako źródło posiadanych środków pieniężnych, podatnik działał w celu wykazania, że nie osiągnął przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik powołał się zatem na fakt zawarcia umowy pożyczki, a co za tym idzie spełnił przesłankę zastosowania stawki podatkowej przewidzianej w art. 7 ust. 5 ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Po 676/11 w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od A. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 8 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt III SA/Po 676/11, oddalił skargę A. R. - nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z 21 grudnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki zawartej 15 stycznia 2007 r. z M[...]. Skarżący nie złożył bowiem w przewidzianym terminie deklaracji podatkowej ani nie zapłacił należnego podatku. Na umowę pożyczki powołał się dopiero 8 stycznia 2010 r., w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. Tym samym, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.c.c.", należało zastosować stawkę podatku w wysokości 20%.

Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, wskazaną na wstępie decyzją, Dyrektor Izby utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze Skarżącym, że powołał się on na zawarcie umowy pożyczki dopiero wraz ze złożeniem jej do akt sprawy. W ocenie organu, uczynił to już w oświadczeniu z 8 stycznia 2010 r., którego treść potwierdził w zeznaniu złożonym 15 stycznia 2010 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skarżący zarzucił organowi błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy. Zdaniem Skarżącego, w oświadczeniu z 8 stycznia 2010 r. jedynie ujawnił umowę pożyczki, a nie powołał się na fakt jej zawarcia - co miało miejsce dopiero 22 marca 2010 r., już po złożeniu deklaracji podatkowej i zapłacie podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Przez powołanie się należy bowiem rozumieć czynność materialną podatnika, czyli jego oświadczenie woli. Pełnomocnik nie mógł zatem powołać się na zawarcie umowy w imieniu Skarżącego, ponieważ nie został do tego wyraźnie upoważniony.

Skarżący zwrócił ponadto uwagę, że organy podatkowe nie rozważyły, czy w sprawie nie miało zastosowanie zwolnienie podatkowe, o którym jest mowa w art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Skoro pożyczkodawca prowadził działalność gospodarczą i był płatnikiem podatku od towarów i usług, niewykluczone, że był on opodatkowany wspomnianym podatkiem z tytułu udzielenia pożyczki. Niemniej jednak organy nie ustaliły, czy w tym zakresie pożyczkodawca prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Tym samym naruszyły art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za niezasadną i ją oddalił.

W motywach wyroku sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że warunkiem zastosowania art. 2 pkt 4 u.p.c.c. jest s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »