Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.04.2013

Ujawnienie darowizny we wniosku o interpretację a powstanie obowiązku podatkowego

Przyjęcie, że uwzględnienie w opisie stanu faktycznego, zawartego we wniosku o interpretację, nabycia mogącego być wynikiem darowizny, stanowi powołanie się na fakt nabycia przed organem podatkowym, a tym samym powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stanowiłoby zaprzeczenie celu instytucji, uregulowanej w dziale II rozdziale 1a Ordynacji podatkowej. Zamiast uzyskania informacji i ewentualnie ochrony przed negatywnymi skutkami zastosowania się do interpretacji, podatnik wywołałby skutek w postaci "odnowienia" obowiązku podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka (sprawozdawca), Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1216/10 w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 16 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn za 2002 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od W. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1216/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 16 marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn za 2002 r.

Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez Sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym:

W dniu 24 czerwca 2009 r. W. R. (dalej: "skarżący") przesłał do Urzędu Skarbowego W. zeznanie podatkowe SD-3 o nabyciu rzeczy i praw majątkowych. Jako przedmiot opodatkowania strona wykazała darowiznę środków pieniężnych o wartości 1.564.583 zł otrzymaną od Fundacji B. z siedzibą w L. Za moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn skarżący przyjął dzień 6 sierpnia 2008 r., tj. dzień sporządzenia wniosku o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego, skierowanego do organu podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. na podstawie przepisów art. 207 i art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm; dalej "O.p.") w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 2, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 15 i art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004, Nr 142, poz. 1514 ze zm.; dalej "u.p.s.d.") ustalił skarżącemu podatek w wysokości 361.930 zł od otrzymanej w 2002 r. i niezgłoszonej do opodatkowania darowizny w kwocie 400.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego NBP z dnia powołania się na fakt nabycia tj. kursu Euro z dnia 23 czerwca 2009 r., co daje kwotę 1.820.720 zł (400.000 Euro x 4,5518 zł). Uzasadniając swoje stanowisko organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, że za moment powstania obowiązku podatkowego nie może być uznany zgodnie z żądaniem strony dzień 6 sierpnia 2008 r., ponieważ w tej dacie pełnomocnik skarżącego sporządził wniosek skierowany do Ministra Finansów o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego, która to instytucja nie ma charakteru wiążącego oświadczenia strony w postępowaniu podatkowym. Zdaniem organu podatkowego moment powołania się przez podatnika na fakt nabycia miał miejsce dopiero w dniu 23 czerwca 2009 r. tj. w dniu nadania w urzędzie pocztowym przesyłki zawierającej zeznanie SD-3 wraz z pismem wyjaśniającym.

W złożonym odwołaniu pełnomocnik strony zarzucił naruszenie art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji, art. 187 § 1, art. 191, art. 120 art. 121 § 1 O.p. Podniósł, że w marcu 2008 r. wykazał on otrzymane w 2002 r. darowizny w skorygowanym zeznaniu PIT-36 za 2002 r. jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wpłacając jednocześnie na konto urzędu skarbowego rzekomą zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 1.020.331,10 zł. W tej sytuacji ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn za rok 2002, stanowi obrazę art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz obrazę podstawowej definicji prawa. Zdaniem strony, naruszenie art. 121 § 1 O.p. polegało w szczególności na tym, że postępowanie w sprawie podatku dochodowego oraz w sprawie podatku od darowizny organ podatkowy pierwszej instancji prowadził odrębnie, podczas gdy w specyficznych okolicznościach jest to jedna sprawa. Ponieważ postępowanie w sprawie wniosku o określenie nadpłaty w podatku dochodowym oczekuje na rozstrzygnięcie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym to, zdaniem odwołującego się, istnieją podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie opodatkowania tych samych kwot podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast w sytuacji, gdy nie zostaną podatnikowi zwrócone niesłusznie zapłacone kwoty rzekomego podatku dochodowego wraz z nienależnymi odsetkami, to postępowanie w sprawie podatku od spadków i darowizn winno być umorzone. W zakresie niewłaściwego zastosowania kursu walutowego pełnomocnik strony wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 4 u.p.s.d. obowiązek podatkowy w tym podatku powstał w dniu sporządzenia wniosku o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego, skierowanego do organu podatkowego. Przyjęcie innej daty przez organ podatkowy nie zostało właściwie uzasadnione, czym naruszone zostały art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. postanowieniem z dnia 10 lutego 2010 r. odmówił zawieszenia toczącego się postępowania podatkowego. W uzasadnieniu wskazał, iż nie można uznać za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. oceny przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowości lub nieprawidłowości rozstrzygnięcia wydanego w sprawie rozpatrzenia wniosku o określenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania, o którego zawieszenie strona wnosi, jest postępowanie podatkowe prowadzone w sprawie ustalenia wysokości podatku od otrzymanych przez stronę darowizn.

Decyzją z dnia 16 marca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej uznając, iż organ podatkowy pierwszej instancji niewłaściwie przyjął za moment powstania obowiązku podatkowego dzień nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej zeznania podatkowego SD-3, skorygował wymiar podatku. Przyjął za moment powstania obowiązku podatkowego dzień wpływu do organu podatkowego wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych - 29 styczeń 2009 r., ustalając podstawę opodatkowania na kwotę 1.756.640 zł (400.000 Euro x 4.3916 zł). Po uwzględnieniu kwoty wolnej dla trzeciej grupy podatkowej ustalił podatek w wysokości 349.114 zł. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji w wyczerpujący sposób odniósł się do postawionych w odwołaniu z dnia 23 grudnia 2009 r. zarzutów strony oraz dokonał analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy.

We wniesionej skardze pełnomocnik strony zarzucił decyzji organu odwoławczego naruszenie przepisu art. 6 ust. 4 u.p.s.d. oraz art. 187 § 1 O.p. i wniósł o uchylenie decyzji w części, w jakiej za podstawę opodatkowania przyjęto wartość darowizn wg kursu walutowego z dnia 29 stycznia 2009 r. zamiast z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Uzasadniając swoje żądanie podniósł, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji stanowi pismo stwierdzające fakt nabycia darowizn w 2002 r., bowiem skierowany był do organu podatkowego, a w opisie stanu faktycznego skarżący wprost wskazał, iż wypłaty z Fundacji niewątpliwie stanowiły darowiznę. Przywołując brzmienie art. 6 ust. 4 u.p.s.d. stwierdził, że w sprawie spełnione zostały dwie hipotezy norm prawnych zawartych w powołanym przepisie. To z kolei upoważnia do przyjęcia, że za właściwy moment powstania obowiązku podatkowego należy przyjąć dzień sporządzenia wniosku tj. dzień 6 sierpnia 2008 r. Wskazał dodatkowo na brak wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego poprzez nieuwzględnienie przez Dyrektora Izby Skarbowej jego własnego pisma z dnia 24 listopada 2008 r. oraz na dowolną ocenę czterech pism powołujących się na fakt nabycia przez skarżącego darowizn w 2002 r. tj. nieuznanie za pismo zawierające powołanie się na darowiznę pisma z dnia 6 sierpnia 2008 r., pominięcie milczeniem własnego pisma z dnia 24 listopada 2008 r., uznanie za pismo powołujące się na fakt darowizny pisma ze stycznia 2009 r., które jest niemal identyczne w swej treści z pismem z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zaprezentowane w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »