Udzielanie korepetycji. Jak opodatkować dochód?

Pytanie podatnika: Czy interpretacja definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności jest poprawna? Czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej? Czy Wnioskodawca może wyrejestrować działalność gospodarczą i nadal prowadzić korepetycje?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1273/11 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1279/12 – stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. nr ILPB1/415-418/10-2/AGr wezwano Zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w dniu 28 czerwca 2010 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 25 czerwca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Od lutego 1992 r. Wnioskodawca udziela korepetycji z języka angielskiego. Zawsze była to dla Wnioskodawcy uboczna działalność, wykonywana przez niego osobiście, prowadzona w domu w godzinach wieczornych. Podstawowym źródłem przychodu Wnioskodawcy zawsze była praca na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę.

Przed rozpoczęciem działalności z Urzędu Skarbowego Wnioskodawca uzyskał ustną informację, że aby mógł udzielać korepetycji z języka angielskiego zgodnie z prawem, musi zarejestrować działalność gospodarczą. Stosując się do wymogu Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca zarejestrował działalność i otrzymał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione przez Urząd Miejski dnia 25 lutego 1992 r.

W zaświadczeniu dokonano następujących wpisów: (1) Oznaczenie podmiotu gospodarczego: Pan; (2) Oznaczenie - miejsce zamieszkania podmiotu:: (3) Pełnomocnicy: (...); (4) Określenie przedmiotu działalności gospodarczej: korepetycje z języka angielskiego; (5) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej:; (6) Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1992.02.10. Zaświadczenie otrzymują: 1) Pan, 2) Urząd Skarbowy; 3) ZUS.

Po zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności, Wnioskodawca co miesiąc składał w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracjach tych, stosując się do ustnej interpretacji Urzędu Skarbowego, Zainteresowany deklarował swoje przychody w wierszu 3. Wolny zawód lub inna samodzielna działalność o podobnym charakterze. W objaśnieniach do tego wiersza, zawartych w deklaracji PIT-5 znajdował się zapis: Wypełniają podatnicy osiągający przychody (...) z działalności wymienionej w art. 13 pkt 2 ustawy, jeżeli te przychody otrzymują bez pośrednictwa płatnika (...). Wnioskodawca nie wypełniał natomiast wiersza 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza, zdaniem Urzędu Skarbowego prowadzona przez Wnioskodawcę spełniała wymogi samodzielnej działalności zgodnie z art. 13 pkt 2, w związku z czym nie mieściła się w pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, mimo tego, że Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Po wprowadzeniu nowej deklaracji PIT-52 o wysokości dochodu uzyskanego, od początku 1998 r. Wnioskodawca co miesiąc składał tę deklarację w miejsce wcześniej składanej deklaracji PIT-5. Zgodnie z ustną wykładnią prawną uzyskaną przez Zainteresowanego w Informacji Urzędu Skarbowego, w deklaracji PIT-52 wypełniał on wiersz (1) Przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy (bez pośrednictwa płatnika). Było to zgodne z rozumieniem prawa przez Wnioskodawcę, ponieważ art. 13 pkt 2 mówi m.in. o przychodach z osobiście wykonywanej działalności oświatowej, za jaką Zainteresowany uważa prowadzone przez niego korepetycje z języka angielskiego.

Z początkiem 2004 r. deklaracja PIT-52 została zastąpiona przez deklarację PIT-53 o wysokości uzyskanego dochodu. W deklaracjach miesięcznych PIT-53, podobnie jak poprzednio, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym, Zainteresowany wypełniał wiersz 3. Przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy, bez pośrednictwa płatnika. Deklarację PIT-53 Wnioskodawca składał od początku 2004 r. do końca 2006 r., po czym obowiązek składania miesięcznych deklaracji został zniesiony. Tak więc, od początku 2007 r. Zainteresowany nie składa deklaracji miesięcznych o wysokości uzyskanego dochodu, natomiast w dalszym ciągu wpłaca zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z wymogiem Urzędu Skarbowego, na poleceniach przelewu zaliczek Zainteresowany dokonuje zapisu: PIT Podatnik PIT-53 Działalność oświatowa wykonywana osobiście.

Podsumowując, od początku prowadzenia działalności zawsze Wnioskodawca pytał Urząd Skarbowy o zasady jego rozliczania się i zawsze stosował się do interpretacji i wytycznych Urzędu. W szczególności, z początkiem każdego roku kalendarzowego Zainteresowany pytał, czy zaszły jakieś zmiany dotyczące działalności prowadzonej przez niego.

Pod koniec 1999 r., pojawiła się wątpliwość ze strony Urzędu Skarbowego, czy korepetycje z języka angielskiego wymagają zarejestrowania jako działalności gospodarczej. W związku z tym, pismem z dnia 20 grudnia 1999 r. Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o interpretację zaistniałego stanu faktycznego. Nie udzielając Wnioskodawcy odpowiedzi, pismem z dnia 4 stycznia 2000 r. Urząd Skarbowy przesłał pismo Wnioskodawcy do Urzędu Miejskiego celem rozpatrzenia i udzielania jemu stosownej odpowiedzi.

Dnia 11 stycznia 2000 r. Zainteresowany otrzymał pisemną odpowiedź od Burmistrza Miasta, w którym zamiast interpretacji prawa w tym zakresie widniał lakoniczny zapis: Podnoszona we wniosku wątpliwość rejestracji korepetycji, jako działalności gospodarczej wyjaśniają teksty art. 9 i 10 ustawy o działalności gospodarczej. W związku z tym, że Urząd Skarbowy również nie wyraził jasnego stanowiska w sprawie tego, czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest konieczny do tego, aby Zainteresowany mógł rozliczać przychody i podatki z korepetycji z języka angielskiego przed Urzędem Skarbowym, Wnioskodawca uznał, że lepiej będzie, jeśli nie wyrejestruje on działalności gospodarczej. Zainteresowany obawiał się, że jeśli wyrejestruje działalność gospodarczą, spotka się z zarzutem ze strony Urzędu Skarbowego, że nie dopełnił wszystkich formalności wymaganych do prowadzenia osobiście wykonywanej działalności oświatowej zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ostatnim czasie pojawiła się inna wątpliwość ze strony Urzędu Skarbowego, a mianowicie, czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność powinna być rozliczana przed Urzędem Skarbowym jako działalność oświatowa wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako pozarolnicza działalność gospodarcza jako że jest ona wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Takiej wątpliwości Urząd Skarbowy nigdy wcześniej nie wyrażał. Wręcz przeciwnie, od początku prowadzenia przez Wnioskodawcę korepetycji z języka angielskiego, tj. od lutego 1992 r. Urząd Skarbowy zawsze stał na stanowisku, że prowadzona przez Zainteresowanego działalność jest działalnością oświatową wykonywaną osobiście zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualny stan faktyczny Zainteresowanego jest następujący:
Wnioskodawca jest pracownikiem, zatrudnionym na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dodatkowym źródłem dochodu Zainteresowanego są korepetycje z języka angielskiego wpisane do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta, pod nazwą Nauka języka angielskiego; określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 85.59.A Nauka języków obcych; data rozpoczęcia działalności: 10 lutego 1992 r. Działalność tę Zainteresowany wykonuje osobiście.

Zainteresowany posiada Numer Identyfikacji Podatkowej osoby fizycznej, nadany przez Urząd Skarbowy w dniu 2 kwietnia 1996 r. Wnioskodawca nie posiada osobnego NIP dla działalności gospodarczej.

Do działalności Nauka języka angielskiego, Wnioskodawca otrzymał numer identyfikacyjny REGON osoby fizycznej nadany przez Urząd Statystyczny dnia 31 sierpnia1999 r.

W związku z działalnością „Nauka języka angielskiego”, Zainteresowany płaci składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 1999 r. Zainteresowany nie płaci natomiast składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ jest pracownikiem zatrudnionym na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przychody z korepetycji z języka angielskiego Wnioskodawca rozlicza w Urzędzie Skarbowym jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od początku 2007 r. Zainteresowany nie składa deklaracji miesięcznych (wcześniej składał Wnioskodawca PIT-53). Wnioskodawca płaci natomiast zaliczki miesięczne obliczane w następujący sposób:

  1. od przychodu Zainteresowany odlicza koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu (art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  2. dochód stanowi różnicę przychodu i kosztów uzyskania przychodu (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  3. podstawę obliczenia podatku stanowi dochód zaokrąglony do pełnych złotych (zaokrąglanie kwot – Ordynacja podatkowa art. 63);
  4. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca oblicza jako 18% podstawy obliczenia podatku (art. 44 ust. 3a w powiązaniu z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »