Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT

Pytanie podatnika: Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług sporządzania i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług sporządzania i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisu prawa podatkowego, tj. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1074, zwana dalej uVAT). Zgodnie z rzeczonym przepisem zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zasadnicza wątpliwość dotyczy zastosowania rzeczonego zwolnienia w sytuacji przekazania uczestnikowi postępowania nieprocesowego o ubezwłasnowolnienie kopii dokumentacji medycznej pacjenta w przedmiocie stanu jego zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, na potrzeby tegoż postępowania.

Zakład z siedzibą, jako powiatowa jednostka organizacyjna, świadczy usługi lecznicze, rehabilitacyjne, jak również całodobową opiekę pielęgniarską i okresową opiekę lekarską dla osób w wieku zaawansowanym, dotkniętych chorobą somatyczną, bądź kalectwem.

Wątpliwość związana z interpretacją wskazanego powyżej przepisu uVAT dotyczy hipotetycznej sytuacji udostępnienia kopii dokumentacji medycznej uczestnikowi postępowania nieprocesowego o ubezwłasnowolnienie pacjenta, któremu tutejszy zakład świadczyć ma usługi w zakresie opieki medycznej.

Podkreślić należy, iż udostępnienie kopii dokumentacji medycznej uczestnikowi postępowania nieprocesowego, winno nastąpić z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159, zwaną dalej Uorpp). Zgodnie z wskazaną ustawą w przypadku udostępnienia osobom uprawnionym dokumentacji medycznej pacjenta poprzez sporządzenie i wydanie jej odpisów, wyciągów i kopii, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, przy czym ustalając jej wysokość, nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych przepisami ustawy (art. 28 ust. 1, 3 i 4 Uorpp).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta Zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, na potrzeby postępowania o ubezwłasnowolnienie przewidzianego przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 uVAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
„Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. uVAT - świadczeniem usług z zakresu opieki medycznej są: świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (art. 43 ust. pkt 18 in principio ustawy) oraz świadczenie usług ściśle związanych z usługami wymienionymi powyżej (art. 43 ust. 1 pkt 18 in fine ustawy). Przy tym wymienione powyżej usługi (w obu wariantach), dla zachowania warunków zwolnienia z VAT muszą być wykonywane przez przedmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej. Tak więc ze zwolnienia korzystają usługi opieki medycznej mającej na celu szeroko pojęte diagnostykę, terapię i profilaktykę oraz usługi pozostające z nim w ścisłym związku. Owe usługi pozostające w ścisłym związku z usługami stricte medycznymi same bynajmniej nie muszą mieć charakteru leczniczego i dotykać jednej (lub więcej) z trzech sfer: diagnostyki, terapii i profilaktyki. Muszą jedynie pozostawać z nimi w ścisłym związku” (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r. I SA/Łd 349/12).

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 18 uVAT nie obejmuje swoim zakresem zastosowania udostępnienia za opłatą dokumentacji medycznej pacjenta na potrzeby postępowania o ubezwłasnowolnienie uprawnionym do tego podmiotom, albowiem usługa polegająca na sporządzeniu i wydaniu odpisu wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej nie jest ani usługą z zakresu opieki medycznej, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, dostawą towarów czy też świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi.

Jak podkreślono w powyżej przywołanym wyroku „Ze zwolnienia korzystają usługi opieki medycznej mającej na celu szeroko pojęte diagnostykę i profilaktykę oraz usługi pozostające z nimi w ścisłym związku. Owe usługi pozostają w ścisłym związku z usługami stricte medycznymi same bynajmniej nie muszą mieć charakteru leczniczego i dotykać jednej (lub więcej) z trzech sfer: diagnostyki, terapii i profilaktyki. Muszą jedynie pozostawać z nimi w ścisłym związku”.

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy usługami z zakresu opieki medycznej, a sporządzeniem i wydaniem kopii dokumentacji medycznej pacjenta na potrzeby postępowania o ubezwłasnowolnienie, taki ścisły związek nie zachodzi. Celem postępowania o ubezwłasnowolnienie jest bowiem ustalenie czy osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jest w stanie kierować swoim postępowaniem lub ewentualnie czy zachodzi potrzeba udzielenia jej pomocy do prowadzenia spraw. Zatem celem postępowania o ubezwłasnowolnienie jest pozbawienie lub ograniczenie możliwości działania osoby trzeciej w sferze prawnej z powodów medycznych i w oparciu o zgromadzoną w sprawie dokumentację, w tym medyczną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 199 ust. 7, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy).
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstwa, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
Powołane wyż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »