Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.04.2014

Udostępnienie akt sprawy stronie pozbawionej wolności

Teza: Możliwość udostępnienia akt sprawy administracyjnej, stronie pozbawionej wolności, w trybie art. 73 § 2 k.p.a. lub art. 10 § 1 k.p.a. nie znajduje reguły generalnej. W każdej sytuacji zależy od oceny organu w aspekcie przedmiotu prowadzonej sprawy i istoty znajdujących się w aktach sprawy dokumentów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.),, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 marca 2014 r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. przyznaje adwokatowi J. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku) kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne skarżącego A. R. wykonane na zasadzie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] ustalił A. R. jednorazową opłatę w wysokości 28.255,50 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonej w B. przy ul. W., oznaczonej w ewidencji gruntów: nr geod. [...] o pow. 0,1785 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0553 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0305 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0305 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0552 ha oraz nr geod. [...] o pow. 0,2212 ha, wskutek podziału nieruchomości, oznaczonej nr geod. [...] o powierzchni 0,5712 ha, zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...]. Stanowisko swoje organ uzasadnił tym, że nastąpił faktyczny wzrost wartości wskazanej nieruchomości, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie możliwości obciążenia jej właścicieli stosowną opłatą adiacencką. Organ stwierdził, że opłatę ustalono zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami opierając się na wartości przedmiotowej nieruchomości, określonej w opinii rzeczoznawcy majątkowego. Uznając wzrost wartości nieruchomości, powstały na skutek podziału za niewątpliwy i udowodniony, organ I instancji wydał rozstrzygnięcie o ustaleniu opłaty adiacenckiej, w wymienionej wyżej wysokości.

Od decyzji tej odwołanie złożył A. R. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], utrzymało w mocy kwestionowaną decyzję. W uzasadnieniu podało, że z akt sprawy wynika, iż na wniosek właściciela nieruchomości, położonej w B. w obrębie: [...], [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr geod. [...] o powierzchni 0,5712 ha, ostateczną decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. Prezydent Miasta B. zatwierdził podział przedmiotowej nieruchomości na sześć nowych działek, oznaczonych w ewidencji gruntów: nr geod. [...] o pow. 0,1785 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0553 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0305 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0305 ha, nr geod. [...] o pow. 0,0552 ha oraz nr geod. [...] o pow. 0,2212 ha. Nieruchomość będąca przedmiotem podziału położona jest na obszarze (w sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz istniejącej i nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] października 2010 r. nr [...], ustalająca warunki zabudowy inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr geod. [...], położonej przy ul. W. w B., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości, wydzielone działki będą samodzielnymi działkami budowlanymi z bezpośrednim dostępem do ul. Wodnej. Na przedmiotowych działkach możliwa jest realizacja inwestycji określonej w przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy. Wydzielone działki mają kształt regularny, znajdują się w zasięgu oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej i sieci wodociągowej. Organ odwoławczy podniósł, że rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zostało podjęte w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony w dniu 19 października 2012 r., ustalający wartość omawianej nieruchomości przed jej podziałem oraz po jego dokonaniu. Oceniając prawidłowość tego operatu pod kątem wymogu, wynikającego z § 55 ust. 1 i § 56 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Kolegium stwierdziło, że nie budzi on żadnych zastrzeżeń. Podano, że rzeczoznawca majątkowy oszacowanie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości, oznaczonej nr geod. [...] o powierzchni 0,5712 ha, w obr. [...], [...], wykonał w oparciu o bazę cen rynkowych, przy zastosowaniu podejścia porównawczego i uzasadnił przyjęte przez siebie podejście porównawcze - metodę porównywania parami. W ocenie Kolegium przyjęte do analizy przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości zachowują kryteria określone w § 4 ust. 1, ust. 3 oraz § 5 rozporządzenia. Ponadto informacje zawarte w operacie szacunkowym, dotyczące doboru poszczególnych cech rynkowych nieruchomości gruntowych (lokalizacja, infrastruktura techniczna, wielkość nieruchomości oraz data dokonania transakcji), mających wpływ na cenę oraz oszacowania wag tych cech są czytelne i pozwalają w sposób prawidłowy dokonać ustalenia wartości nieruchomości. W ocenie Kolegium dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego dobór nieruchomości podobnych do przedmiotowej działki nie budzi zastrzeżeń. Analiza została przeprowadzona na zbiorze kilku transakcji rynkowych o znanych cenach, warunkach zawarcia transakcji oraz cechach dotyczących poszczególnych nieruchomości, które zostały stwierdzone na podstawie danych zawartych w aktach notarialnych, danych ewidencji gruntów, planu zagospodarowania przestrzennego oraz wizji lokalnej. Źródło informacji dotyczących faktu zawarcia transakcji oraz warunków zawarcia transakcji stanowiły gromadzone na potrzeby operatu ewidencji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »