Uchwała o przeznaczeniu zysku na pokrycie straty a obowiązek zapłaty PCC

Uchwała wspólników o pozostawieniu części zysku w spółce i przeznaczeniu go na pokrycie straty, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba, że z jej treści wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów.

Stan faktyczny

Spółka komandytowa prowadząca działalność pod firmą M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W., (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnej. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne, tj. A. M., która posiada 40,00 % udziału w zyskach oraz G. M., który posiada 59,90 % udziału w zyskach Spółki i osoba prawna, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 0,10 % udziału w zyskach Spółki. Umowa Spółki nie stanowi, iż Spółka jest zobowiązana do tworzenia kapitałów, np. kapitału zapasowego, kapitału z tytułu wypłaconego wspólnikom zysku itp.

W roku obrotowym 2017 Spółka prowadziła księgi rachunkowe na zasadach określonych ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395). W 2018 r. Spółka sporządziła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017. Z ww. sprawozdania wynika, iż Spółka za rok obrotowy uzyskała zysk netto w kwocie 125.875,43 zł. Ze sprawozdania finansowego wynika również, iż Spółka uzyskała do dnia 31 grudnia 2016 r. straty na działalności w kwocie 625.538,75 zł. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zatwierdzone przez wspólników Spółki 10 kwietnia 2018 r., a uzyskany przez Spółkę zysk za rok obrotowy 2018 (winno być 2017) został podzielony według udziałów posiadanych przez wspólników oraz wypłacony przez Wnioskodawcę spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 141,49 zł, natomiast pozostała kwota zysku za rok 2017 w kwocie 125.733,94 zł została zaliczona przez stronę na poczet strat na działalności poniesionych przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przekazanie zysku za rok 2017 na pokrycie straty nie wiązało się z wniesieniem lub też podwyższeniem wkładów przez wspólników.

Przekazanie 10 kwietnia 2018 r. zysku za rok 2017 na pokrycie straty nie zostało potraktowane przez wspólników jako pożyczka udzielona przez wspólników spółce komandytowej, jako dopłata, jako depozyt nieprawidłowy lub też jako oddanie Wnioskodawcy przez wspólników środków finansowych do nieodpłatnego używania.

Uzyskany przez spółkę komandytową zysk za rok 2017, pomimo jego podzielenia, nie został wypłacony małżonkom A. M. oraz G. M. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z 10 kwietnia 2018 r., gdyż zgodnie z ww. uchwałą wymieniona powyżej część zysku została przekazana przez ww. osoby fizyczne na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy niewypłacenie 10 kwietnia 2018 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wspólnikom całości uzyskanego przez Spółkę zysku netto za ww. rok obrotowy, a zaliczenie ww. zysku na poczet start z lat ubiegłych, spowodowało powstanie obowiązku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, co skutkowało obowiązkiem złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obowiązkiem zapłaty przez Spółkę za kwiecień 2018 r. należnego podatku od czynności cywilnoprawnych?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu spółek handlowych majątek Spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte w trakcie jej istnienia. Zgodnie z przepisem art. 107 § 2 Kodeksu spółek handlowych wkładem wspólnika nie może być praca wspólnika. Aby wkład uległ zwiększeniu winna być zmieniona w formie aktu notarialnego umowa spółki, której to umowy zmiana – stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych – może skutkować powstaniem obowiązku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W opinii Wnioskodawcy, niewypłacenia przez Spółkę 10 kwietnia 2018 r. całości zysku wspólnikom nie można uznać za zmianę umowy spółki oraz nie można także uznać za udzielenie przez wspólników stronie pożyczki, która mogłaby być także opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Nie wypłacony 10 kwietnia 2018 r. przez Wnioskodawcę wspólnikom zysk to nie jest też, zdaniem Wnioskodawcy, depozyt nieprawidłowy, który to depozyt na podstawie art. 7 ust. l pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest opodatkowany ww. podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki w wysokości 2 %.

Dlatego też reasumując, Wnioskodawca wskazał, że n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »