Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.12.2013

Treść zaświadczenia z urzędu skarbowego

Z uzasadnienia: Zaświadczenie stanowi wynikający z dokumentacji jaką dysponuje akt wiedzy organu o określonych faktach lub stanie prawnym, a zatem organ nie może w sposób arbitralny przesądzać o kwestiach wątpliwych, nieznanych mu z własnych danych. Organ podatkowy zasadnie więc odmówił podatniczce wydania zaświadczenia o żądanej przez nią treści a mianowicie potwierdzającego łączną wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pobraną przez ZUS, a nie odliczone przez podatniczkę od podatku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędziowie: NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 września 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 409/11 w sprawie ze skargi M. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 14 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od M. T. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,
3) przyznaje od Skarbu Państwa - z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata Kr. D. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 lutego 2011 r. Nr Dyrektor Izby Skarbowej w S. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 29 października 2010 r. odmawiające wydania zaświadczenia o treści żądanej przez stronę.

W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy wskazał, że M. T. (skarżąca) wraz z mężem C. T. w dniu 17 września 2010 r. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uzyskanych w 2009 r. dochodach i przychodach, celem uzyskania stypendium studenckiego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 17 września 2010 r. wydał stosowne zaświadczenie, w którym przyjął wielkości wykazane w złożonym przez małżonków w dniu 26 lutego 2010 r. zeznaniu podatkowym PIT-37. Skarżąca pismem z dnia 1 października 2010 r. złożyła wniosek o zmianę zaświadczenia o dochodach, twierdząc, że dane dotyczące wielkości składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego nie są zgodne z rzeczywistością, gdyż kwota ta powinna być wyższa. Podniosła także, że dane przekazywane elektronicznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są nierzetelne i nie zgadzają się ze stanem faktycznym. W związku z tym, podatniczka wniosła o zmianę zaświadczenia w oparciu o "pisemne dane uzyskane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w S.".

Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się, w trybie art. 82 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej O.p.), do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w P. o informację o wysokości pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne podatniczki za 2009 r. Z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 października 2010 r. wynika, że składka na ubezpieczenie zdrowotne został pobrana w wysokości 550,78 zł jednakże do odliczenia od podatku skarżącej przypada jedynie kwota 478,36 zł.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 306c O.p. postanowieniem z dnia 29 października 2010 r. odmówił skarżącej wydania zaświadczenia o treści przez nią żądanej. Powołując się na przepis art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej u.p.d.o.f.), wskazał, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, zatem - według tego organu - kwoty podane w zaświadczeniu z dnia 17 września 2010 r. o wysokości dochodu uzyskanego przez podatniczkę w 2009 r. są prawidłowe i nie ma podstaw prawnych do ich zmiany.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że podatniczka nie zgodziła się z ww. rozstrzygnięciem i w dniu 26 listopada 2010 r. wniosła na nie zażalenie podnosząc, że informacja otrzymana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera kwotę odliczonych składek, natomiast dla ustalenia prawidłowej wysokości dochodu istotna jest kwota pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Według niej, sprecyzowana kwota 7,75% podstawy wymiaru składki wpisywanej do zeznania podatkowego dotyczy jedynie wymiaru odliczenia tej składki w wysokości właśnie nie przekraczającej 7,75%, a nie faktycznie pobranej składki. Do zażalenia podatniczka załączyła także pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 10 czerwca 2010 r. informujące o wypłaconych świadczeniach za 2006 i 2008 rok.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że istota sporu w sprawie sprowadza się do metody obliczenia wysokości dochodu uzyskanego przez podatniczkę, wskazanego w zaświadczeniu z dnia 17 września 2010 r., wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Organ podatkowy - na podstawie przepisu art. 306a § 1 O.p. wydał podatniczce w dniu 17 września 2010 r. zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wskazując w nim, m.in. wynikającą z zeznania podatkowego za 2009 r. PIT-37, kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 478,36 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że składka na ubezpieczenie zdrowotne dotycząca podatniczki została pobrana w kwocie 550,78 zł, natomiast do odliczenia od podatku przysługuje kwota 478,36 zł, czyli taka sama, jaką org...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »