Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.10.2013

Treść faktury korygującej dokumentującej rabat

Pytanie podatnika: Czy przepisy rozporządzenia oraz ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że dla udokumentowania udzielenia rabatu spółka może wystawiać fakturę korygującą zawierającą wyłącznie elementy treści wymienione w § 13 ust. 3 i 8 rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielonego rabatu (Rabatu 3) za pomocą faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielonego rabatu (Rabatu 3) za pomocą faktur korygujących. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 31 maja 2013 r. poprzez przyporządkowanie pytań do odpowiednich stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

X (dalej „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży profesjonalnych, inwestycyjnych opraw oświetleniowych. Spółka przyznaje niektórym odbiorcom jej produktów rabat potransakcyjny za poszczególne kwartały kalendarzowe (dalej „Rabat”), w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług zafakturowanych przez Spółkę na danego odbiorcę w danym kwartale.

Sposób wyliczenia Rabatu jest ustalony w umowie z danym odbiorcą (wzg. z podmiotem reprezentującym danego odbiorcę, np. w przypadku grup zakupowych, gdzie jeden podmiot zawiera umowę ze Spółką w imieniu podmiotów należących do grupy zakupowej).

Ustalenie kwoty Rabatu należnego danemu odbiorcy za dany kwartał obejmuje następujące etapy:

 1. ustalenie wysokości obrotu w danym kwartale (wartości netto sprzedaży zafakturowanych na danego odbiorcę przez Spółkę w danym kwartale, przy uwzględnieniu wszystkich lub wybranych faktur korygujących) dla różnych grup towarowych (np.: Towary Podstawowe, Towary Inwestycyjne) i usług;
 2. obliczenie wysokości części składowych Rabatu, w oparciu o wysokość obrotu ustaloną - zgodnie z pkt 1) - dla poszczególnych grup towarowych i usług, wg stóp procentowych określonych w umowie dla poszczególnych grup towarowych i usług (co do zasady dla każdej grupy obowiązują inne stopy procentowe; ponadto dla danej grupy mogą obowiązywać zróżnicowane stopy procentowe - wg skali progresywnej lub degresywnej, w zależności od przekroczenia określonych progów wartości obrotów w danym kwartale; ponadto w odniesieniu do niektórych dostaw danego towaru lub niektórych usług Spółka i klient mogą indywidualnie ustalić inną stopę procentową niż zasadnicza stawka ustalona dla grupy do której należy dany towar lub usługa);
 3. zsumowanie części składowych Rabatu.

Obliczona w powyższy sposób kwota Rabatu za dany rok jest ujmowana przez Spółkę w wystawionej przez nią na danego odbiorcę fakturze korygującej.

Należy podkreślić, że udzielony Rabat i dokumentująca go faktura korygująca odnoszą się w każdym przypadku do wszystkich dostaw towarów i usług zafakturowanych przez Spółkę na danego odbiorcę w danym kwartale (Rabat nie jest udzielany osobno w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług lub ich grup). Zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami, nie ma przy tym znaczenia, że:

 1. przy obliczaniu wysokości Rabatu dla różnych grup towarowych i usług obowiązują (co do zasady) różne stopy procentowe oraz
 2. w odniesieniu do niektórych dostaw danego towaru lub niektórych usług Spółka i klient mogą indywidualnie ustalić inną stopę procentową niż zasadnicza stawka ustalona dla grupy do której należy dany towar lub usługa.

Należy dodać, że warunkiem przyznania Rabatu jest zrealizowanie w danym kwartale przez danego odbiorcę (i/lub grupę odbiorców) określonego w umowie minimalnego obrotu. Przyznanie Rabatu może być też uzależnione od braku zaległości płatniczych wobec Spółki ze strony danego odbiorcy (i/lub grupy odbiorców).

Rabat obliczany i udzielny w sposób opisany powyżej zwany jest dalej Rabatem (1).

Spółka udziela również Rabatu (2), który różni się od Rabatu (1) wyłącznie tym, że zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z danym odbiorcą (i/lub grupą odbiorców) obrót dla wybranych grup towarowych lub usług i/lub nie jest uwzględniany przy obliczaniu (kalkulacji) jego wysokości (w przypadku Rabatu (1) uwzględniany jest przy obliczaniu (kalkulacji) obrót dla wszystkich dostaw towarów i usług w danym kwartale).

Spółka udziela również Rabatu (3), który jest udzielany na zasadach analogicznych jak Rabat (1) lub Rabat (2), różniąc się od nich wyłącznie tym, że Rabat (3) za 4 kwartał (październik - grudzień) jest podwyższany o iloczyn obrotu rocznego dla niektórych towarów (grupy/grup towarów) i określonej w umowie stawki procentowej/stawek procentowych.

Należy podkreślić, że udzielony Rabat (3) i dokumentująca go faktura korygująca odnoszą się w każdym przypadku do wszystkich dostaw towarów i usług zafakturowanych przez Spółkę na danego odbiorcę w danym kwartale - także w przypadku Rabatu (3) za 4 kwartał (październik - grudzień). Zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami, nie ma przy tym znaczenia, że przy obliczaniu wysokości Rabatu (3) za 4 kwartał uwzględniany jest obrót roczny dla niektórych towarów (grupy/grup towarów). Rabat (3) za 4 kwartał udzielany jest i dokumentująca go faktura korygująca odnosi się w każdym przypadku do wszystkich dostaw towarów i usług zafakturowanych przez Spółkę na danego odbiorcę w tym 4 kwartale (a nie do dostaw dokonanych i zafakturowanych w trakcie całego roku).

W dalszej części niniejszego wniosku, w przypadku, gdy jest mowa o „Rabacie”, bez wskazania, czy chodzi o Rabat (1), Rabat (2), czy Rabat (3), pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno Rabat (l), jak i Rabat (2) oraz Rabat (3).

Pierwsze Rabaty, których dotyczy niniejszy wniosek zostały przyznane za pierwszy kwartał (styczeń - marzec) 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przepisy Rozporządzenia oraz ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że dla udokumentowania udzielenia Rabatu (3) Spółka może wystawiać fakturę korygującą zawierającą wyłącznie elementy treści wymienione w § 13 ust. 3 i 8 Rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy Rozporządzenia oraz ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że dla udokumentowania udzielenia Rabatu (3) Spółka może wystawiać fakturę korygującą zawierającą wyłącznie elementy treści wymienione w § 13 ust. 3 i 8 Rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zasady wystawiania faktur korygujących w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, określają w roku 2013 przepisy Rozporządzenia w nast. sposób:

„ § 13. 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

3. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

8. Faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.”

Zgodnie z ww. przepisami w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie treść faktury korygującej może nie zawierać niektórych danych zawartych w korygowanych fakturach „pierwotnych”.

Żaden z ww. przepisów nie ogranicza możliwości stosowania ww. uproszczeń, w sytuacji, gdy rabat, tak jak Rabat, którego dotyczy niniejszy wniosek, jest udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, jednak przy kalkulacji jego wysokości:

 1. dla różnych grup towarów i usług obowiązują różne stopy procentowe, lub
 2. uwzględnia się wartość dostaw towarów lub usług dokonanych w innych okresach niż w okresie, w odniesieniu do którego jest udzielany rabat, lub
 3. tak jak w przypadku Rabatu (2) nie są uwzględniane niektóre dostawy towarów lub usług dokonane na rzecz odbiorcy w okresie, w odniesieniu do którego jest udzielany rabat.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w następujących indywidualnych interpretacjach:

 1. interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP4/443-742/12 -2/ALN,
 2. interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. ITPP2/443 -1239/12/RS,
 3. interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »