Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.01.2015

To podatnik a nie urząd musi uzasadnić prawo do ulgi

Z uzasadnienia: Postępowanie w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych jest inicjowane na wniosek podatnika i w jego też interesie leży podanie do wiadomości organów wszystkich okoliczności sprawy przemawiających za zrezygnowaniem przez Skarb Państwa ze swojego dochodu oraz dopilnowanie ich utrwalenia w dokumentach.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 września 2014 r. sprawy ze skargi B.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości za 2010 rok 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rzecz doradcy podatkowego Z.K. kwotę 662,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa złote 95/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

B. S. w dniu 9 sierpnia 2013 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o umorzenie w całości wraz z odsetkami podatku z tytułu zbycia nieruchomości w 2010 r.. W uzasadnieniu wskazała, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Poinformowała, że jej były konkubent nakłonił ją do zakupu działki rolnej, na której mieli wybudować ich wspólny dom. W momencie podpisania aktu notarialnego strona wpłaciła 20.000,00 zł, pozostałą kwotę miał wpłacić konkubent wraz ze znajomym, którzy ostatecznie się wycofali i działkę trzeba było sprzedać. W 2009 r. strona rozstała się z konkubentem i pozostał jej do spłacenia kredyt oraz zadłużenie z tytułu najmu mieszkania. B. S. wskazała, że w kwietniu 2010 r. sprzedała działkę za kwotę 450.000,00 zł, z czego 370.000,00 zł pobrał komornik na spłatę zadłużenia. Ponadto strona poinformowała, że nie posiada oszczędności, majątku, pracy, jest osobą samotną i posiada długi, które także ciążą na jej córce oraz stwierdziła, że nie jest w stanie wpłacić tak wysokiej kwoty zobowiązania podatkowego.

Organ podatkowy pierwszej instancji ustalił, że na dzień złożenia wniosku B. S. posiadała zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2010 r., (określonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 17 lipca 2013 r.) w kwocie 42.932,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 13.071,00 zł.

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2013 r. skarżąca stwierdziła, że przyznanie wnioskowanej pomocy przyczyni się do poprawy jej sytuacji życiowej oraz jej córki. Strona wskazała, że jej córka także popadła w długi i posiada wiele tytułów wykonawczych, a jej działalność jest na skraju bankructwa. Ponadto stwierdziła, że umorzenie przedmiotowej zaległości przywróci jej wiarę w ludzi oraz odwróci od skrajnych myśli. Wyjaśniła też, że pozostałą kwotę ze sprzedaży działki przeznaczyła naw sprawie uregulowanie zadłużenia m.in. za wynajem mieszkania oraz na powrót do normalnego życia tj. opłat z tytuł wynajem nowego mieszkania, edukację córki, jak również na wydatki związane z codziennym życiem.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 8 października 2013 r. odmówił B. S. umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego z odpłatnego zbycia i nieruchomości za rok 2010, określonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 17 lipca 2013 r., w kwocie 42.932,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 13.071,00 zł. Organ pierwszej instancji rozpatrzył wniosek w trybie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i po analizie zebranego w trakcie postępowania materiału dowodowego nie znalazł wystarczających przesłanek do zastosowania wnioskowanej ulgi.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem B. S. złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, w którym wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie przedmiotowych należności. Wydanej decyzji zarzuciła, iż jest niesłuszna, krzywdząca i nie mająca uzasadnienia w ustalonym stanie faktycznym, a także sprzeczna z obowiązującym prawem. W uzasadnieniu poinformowała, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo, zaś córka często zmienia miejsca zamieszkania i posługuje się wskazanym adresem w celu odbioru korespondencji. Obydwie nie posiadają stałego miejsca pobytu. Strona wskazała, że jej sytuacja z dnia na dzień pogarsza się, obecnie nie otrzymuje od córki pomocy i poszukuje pracy za granicą - nie zna jednak języków, a jej wiek nie jest akceptowany przez pracodawców. Poinformowała, że obecnie aby przetrwać pozbywa się małych przedmiotów sprzedając je m.in. na allegro.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej B. S. wyjaśniła, że nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, orzeczenia lekarskiego, które mogłoby potwierdzić jej depresję, jak również ubezpieczenia lekarskiego i w związku z tym nie korzysta z pomocy lekarskiej, ponieważ na prywatne leczenie ją nie stać. Korzysta natomiast z pomocy psychologów w bezpłatnych poradniach telefonicznych. Nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ nie ma stałego zameldowania i nie wie, jak długo będzie mogła mieszkać w aktualnym miejscu zamieszkania. Wyjaśniła też, że nie korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ nie ma odwagi tam pójść i prosić o pomoc w obawie, iż odmowa pomocy pogorszy jej stan załamania. Nie zamieszkuje z córką i córka nie jest w stanie jej pomóc z uwagi na własne problemy finansowe. Ponadto wyjaśniła, że nie posiada samochodu marki Mercedes CLK 200, ani żadnego innego.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 13 stycznia 2014 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8 października 2013 r.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ odwoławczy podzielił pogląd organu pierwszej instancji co do braku przesłanek umorzenia zaległości podatkowej.
Wskazał, że skarżąca nie wykazała żadnymi dokumentami swojego stanu zdrowia, a także, iż ustalono, że nie korzysta z pomocy społecznej.

Uznano, że także przepisy prawa sprzeciwiają się uwzględnieniu wniosku skarżącej w sytuacji, gdy w związku ze zbyciem nieruchomości i po spłaceniu długów pozostała jej kwota, którą mogła uregulować zaległość podatkową, lecz tego nie uczyniła.

Nie zgadzając się z decyzją organu odwoławczego strona skorzystała z prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarżąca stwierdziła, że zaskarżona decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. jest niezgodna z obowiązującym prawem oraz niesprawiedliwa. Powtarzając w części treść pism dotychczas złożonych w sprawie wskazała, że obecnie jej sytuacja finansowa pogorszyła się, od września 2013 r. nie ponosi opłat z tytułu użyczenia lokalu i popada w coraz większe zadłużenia. Wskazała też, że jest pod opieką lekarza psychiatry z powodu ciężkiej depresji i socjofobii.

Ustanowiony z urzędu dla skarżącej pełnomocnik ponadto zarzucił naruszenie art. 121 § 1 i § 2, art. 125 § 1, art. 187 § 1 w zw. z art. 122 i 199 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p.
Wskazał też na naruszenie art. 67a § 1 O.p.

W związku z tym złożył wniosek o uchylenie decyzji organów podatkowych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W ocenie Sądu skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego i procesowego.

Podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji jest art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Przywołany przepis stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Decyzja o umorzeniu (bądź odmowie umorzenia) zaległości podatkowej wydana na podstawie cytowanego przepisu ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że do organu administracji państwowej należy wybór jednego z możliwych sposobów rozstrzygnięcia sprawy. To od decyzji organu zależy czy uzna, że w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w tym przepisie tj. ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jednocześnie ich wystąpienie nie determinuje pozytywnej decyzji organu podatkowego, albowiem jest on uprawniony, a nie zobowiązany do rozważenia, czy w ogóle, a jeżeli tak, to w jakiej części, zaległość może być umorzona.

Zauważyć przy tym należy, że umorzenie zaległości podatkowych jest instytucją nadzwyczajną, skoro zasadą jest płacenie podatków, a nie zwalnianie podatników z tego obowiązku (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 1991 roku, SA/Gd 295/91, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1994 r. Nr 1, poz. 7). Z tego względu ważnego interesu podatnika, będącego jedną z prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »