Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.06.2014

Termin przedawnienia a postępowanie egzekucyjne

Teza: Nie dochodzi do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia (art. 70 par. 4 o.p.), poprzez faktyczne zastosowanie środka egzekucyjnego, przez organ do tego nieuprawniony.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini, sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi O. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz O. S.A. w W. kwotę 12.170 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Decyzją z [...] grudnia 2012 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta B. z [...] lutego 2009 r. nr [...] określającą T. S.A. w W. (dalej: Spółka) zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2007.

W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że w sprawie wszczęto postępowanie podatkowe z uwagi na złożenie przez Spółkę deklaracji podatkowej na rok 2007, w której wykazano niższą wartość budowli w stosunku do wartości wykazanej w roku 2006. SKO uznało, że poza sporem pozostawało zagadnienie opodatkowania gruntów i budynków, sporny jest zaś sposób obliczenia podstawy opodatkowania budowli. Kolegium nie podzieliło poglądu Spółki, że w przypadku kanalizacji kablowej budowlą jest wyłącznie kanalizacja, nie jest zaś budowlą linia kablowa. Podkreśliło, że nie uznaje za budowlę kabla położonego w kanalizacji kablowej, ale sieć telekomunikacyjną stanowiącą całość techniczno – użytkową złożoną zarówno z kabla, jak i z kanalizacji kablowej.

SKO wskazało, że w sprawie nie budzi wątpliwości stan faktyczny. Ani organy, ani podatnik nie neguje faktu posiadania budowli, nie było więc potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego w tym zakresie. Spółka po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości za 2007 rok była wielokrotnie wzywana do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących szczegółowego wskazania budowli ujętych w deklaracji za rok 2006, a pominiętych w deklaracji za 2007 rok, wzywano ją też do wskazania okoliczności, które mogłyby wpływać na obniżenie podstawy opodatkowania. Spółka udzielała jednak odpowiedzi, z których nie wynikały żadne informacje mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W tej sytuacji organ uprzedził stronę, że w braku wyjaśnień przyjmie, że stan posiadania w zakresie budowli nie uległ zmianie w porównaniu do stanu z 2006 r. i że ocenie będzie podlegała tylko zasadność wykluczenia wartości linii kablowych z podstawy opodatkowania w podatku należnym za rok 2007. Spółka nie ustosunkowała się do tego wezwania. Zdaniem SKO, organ I instancji zasadnie, zatem przyjął, że stan posiadania budowli nie uległ zmianie w roku 2007 i że deklaracja za rok 2006 może być uznana za dowód w postępowaniu dotyczącym roku 2007 w części ujawniającej wartość budowli.

Wskazując na przepisy: art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm., dalej w skrócie: "u.p.o.l.") oraz art. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) Kolegium stwierdziło, że ustawodawca w sposób bezpośredni ujął sieci techniczne i sieci uzbrojenia terenu do zakresu pojęciowego budowli. Linie kablowe stanowią część składową sieci technicznej, bowiem sieć dopiero wtedy spełnia swoją funkcję, gdy dostarcza impulsy telefoniczne do odbiorców, w tym przypadku poprzez linie telekomunikacyjne umieszczone w odpowiedniej kanalizacji (rury osłonowe). Sieć techniczna nie może być rozumiana jako system urządzeń takich jak kanalizacja bez linii kablowej, ani jako sama rura bez linii kablowej. Biorąc pod uwagę art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) można przyjąć, że siecią telekomunikacyjną jest zbiór poszczególnych elementów konstrukcyjnych, urządzeń i instalacji, połączonych w celu realizacji określonego zadania, zatem linia kablowa stanowi taki element konstrukcyjny bez względu na sposób jej połączenia z siecią czy innym elementem. Sieci techniczne
są obiektem budowlanym tylko wtedy, gdy stanowią całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane. W okolicznościach tej sprawy kanalizacja i znajdujące się w niej linie (kable) stanowią całość techniczną niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej. Kanalizacja techniczna spełnia funkcję ochronną dla umieszczonego w niej kabla światłowodowego. Skoro zatem telekomunikacyjne linie kablowe ułożone w kanalizacji technicznej razem z tą kanalizacją stanowią całość techniczno-użytkową, są własnością podatnika i są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - to podlegają opodatkowaniu podatkiem według stawek i zasad właściwych dla budowli.

2. Po rozpoznaniu skargi Spółki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, wyrokiem z dnia 21.06.2013r., sygn. akt I SA/Bk 84/13, uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.

W wydanym wyroku, Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja musiała podlegać uchyleniu ze względu na stwierdzone naruszenia przepisów postępowania, które to naruszenia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 123 § 1 pkt 1 i art. 200 § 1, art. 121 § 1 o.p., a także art. 125 § 1, art. 139 § 3 i art. 140 o.p. Sąd wskazał, iż rozpoznając ponownie sprawę organ odwoławczy winien zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu, w szczególności umożliwić zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie nie doszło do naruszenia normy art. 70 § 1 o.p., wyjaśniając, iż w rozpatrywanym przypadku zobowiązanie w podatku od nieruchomości powstało z mocy prawa (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.), a decyzja organu odwoławczego, w której organ dokonał kontroli prawidłowości rozliczenia, została wydana przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia tj. w dniu [...].12.2012 r.

3. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta B. z [...] lutego 2009 r. nr [...] określającą skarżącej Spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2007.

Kolegium w uzasadnieniu decyzji podtrzymało dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazując że istota sporu dotyczy zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości linii kablowych umieszczonych w kanalizacji kablowej, jako budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Kolegium, linie takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, dlatego też przyjąć należało, że deklaracja złożona przez Spółkę na podatek od nieruchomości za 2007 r. była nieprawidłowa.

Kolegium za niezasadne uznało podniesione w odwołaniu zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania. Zaznaczyło, że rozpatrywana sprawa nie obejmuje w ogóle budek telefonicznych i gruntów pod nimi. Na te przedmioty opodatkowania była złożona w dniu [...].01.2007 r. odrębna dekl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »