Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.05.2016

Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od małego podatnika

Pytanie podatnika: Wykonawca świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy, jest małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych o zapłatę kar umownych z tytułu nienależytego lub niewykonania zobowiązań wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umową ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia za poszczególne etapy odbioru przedmiotu umowy kwotę w wysokości 5% tytułem kaucji na zabezpieczenie ww. roszczeń. Czy należy odliczać pozostałą nieodliczoną część VAT z faktur w wysokości odpowiadającej 5% zatrzymanej kaucji z każdej faktury w momencie zapłaty tej części lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia pozostałej nieodliczonej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez małego podatnika i oznaczonych „metoda kasowa” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez małego podatnika i oznaczonych „metoda kasowa”
 • terminu odliczenia pozostałej nieodliczonej kwoty podatku naliczonego wykazanego na ww. fakturach.

Wniosek został uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spotka komandytowa (dalej: Spółka) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z Urzędem Skarbowym za okresy kwartalne. Prowadzi ona działalność gospodarczą m.in w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i usługowego oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie) i usługowych wraz z przynależnymi prawami we wzniesionych budynkach.

Spółka 22 maja 2013 r. zawarła z wykonawcą będącym małym podatnikiem stosującym kasową metodę rozliczeń VAT, umowę o wykonanie kompleksowych prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego. Zgodnie z zapisami umowy Spółka powierzyła wykonawcy wykonanie kompleksowych prac projektowych na które składały się m.in.:

 • projekt rozbiórki budynku istniejącego
 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • projekty budowlano-wykonawcze
 • katalog lokali
 • wizualizacja.

W ramach tejże umowy Spółka powierzyła również wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego, który rozpoczął się pierwszego miesiąca kalendarzowego po rozpoczęciu budowy inwestycji.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, który określał m.in poszczególne etapy projektowania. Zgodnie z zapisami umowy każdy etap i opracowanie stanowiące jego część uznany był za zakończony w momencie podpisania przez obie strony dokumentów które stwierdzały sprawdzenie, akceptację i odbiór etapu lub jego opracowania. Wynagrodzenie, które otrzymał wykonawca wypłacone było na podstawie wystawionych przez niego faktur. Dokumenty te sporządzone były za każdy etap rozliczeniowy na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy udzielił Spółce gwarancji jakości projektu w terminie od dnia odbioru przedmiotu umowy do upływu 3 lat od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji. Gwarancja jakości obejmuje z osobna poszczególne części projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji jakości. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Spółki o zapłatę kar umownych z tytułu nienależytego lub niewykonania zobowiązań wykonawcy Spółka zgodnie z umową miała prawo do potrącenia z wynagrodzenia za poszczególne etapy odbioru przedmiotu umowy kwotę w wysokości 5% tytułem kaucji na zabezpieczenie ww. roszczeń. W związku z tymi ustaleniami Spółka od każdej otrzymanej od wykonawcy faktury dokonywała ww. potrącenia. Wykonawca umowy wystawiał faktury umieszczając na nich zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 16 określenie "metoda kasowa" i w związku z tym Spółka VAT naliczony wykazany na otrzymanych dokumentach odliczała w momencie ich zapłaty lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Odliczenie VAT, jakie przysługiwało Spółce, było dokonywane od faktycznej zapłaty zobowiązania czyli od wartości pomniejszonej o zatrzymaną umowną kaucję. Część nieodliczonego VAT-u od wartości zatrzymanych kaucji Spółka będzie odliczała w momencie zapłaty tej części zobowiązania, które stanowi 5 % wartości każdej faktury.

Spółka zgodnie z zapisami umowy 60% zatrzymanej kwoty zwróci Wykonawcy w terminie 14 dnia od podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac projektowych nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostałą część czyli 40% Spółka powinna zwrócić wykonawcy w terminie 14 dni od uzyskania przez Spółkę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej.

Okresy umowne zwrotu kaucji minęły i Spółka nie zwróciła zatrzymanych kaucji. Jednakże w momencie dokonania zapłaty tych kwot Spółka odliczy pozostałą nieodliczoną wcześniej kwotę VAT z wystawionych faktur przez wykonawcę.

Spółka rozlicza podatek od towarów i usług za okresy kwartalne na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R złożonym w dniu 24 maja 2013 roku z uwagi, że w tym okresie jej wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000,00 euro wybrała składanie deklaracji VAT-7K. W tym okresie była małym podatnikiem w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dnia 29 czerwca 2015 roku Spółka złożyła aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, gdzie zmieniła sposób składanych deklaracji na VAT-7D z uwagi, że przekroczyła, obrót o którym mowa w art. 2 pkt 25 ppkt a i od trzeciego kwartału 2015 roku przestała być małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w całym okresie swojej działalności nigdy nie wybrała kasowej metody rozliczeń podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 2) Czy Spółka postąpi prawidłowo odliczając pozostałą nieodliczoną część VAT z faktur wystawionych przez wykonawcę w wysokości odpowiadającej 5% zatrzymanej kaucji z każdej faktury w momencie zapłaty tej części lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo odliczając część nieodliczonego podatku VAT z faktur za dokumentację projektową wystawionych przez wykonawcę będącego małym podatnikiem i rozliczającego podatek VAT "metodą kasową" w związku z zawartą umową dotyczącą zatrzymanej kaucji w wysokości 5% od każdej wystawionej faktury w momencie zapłaty tej kaucji (VAT wyliczony od tej części) lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Nie ulega wątpliwości, że w tej części zobowiązanie dopiero będzie uregulowane i dlatego też Spółka w momencie jego zapłaty nabędzie prawo do odliczenia VAT od tej części z chwilą jej uregulowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »