Termin na wniesienie odwołania jest ostateczny

Z uzasadnienia: Termin do wniesienia odwołania jest terminem zawitym, a więc nie może być przez organy podatkowe przedłużany czy skracany. Należy podkreślić, że przepis art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że w każdym przypadku stwierdzenia uchybienia terminowi określonemu w art. 223 § 2 pkt 1 ww. ustawy organ odwoławczy nie może rozpatrzyć merytorycznie odwołania, lecz ma obowiązek wydania postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia NSA Sławomir Kozik, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Claudia Kozłowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że odwołanie M.W. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 1 grudnia 2014 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:
Decyzją z dnia 1 grudnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego - dalej jako Naczelnik", orzekł o odpowiedzialności M.W. za zaległości podatkowe spółki z o.o., której był członkiem zarządu, z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do sierpnia i listopad 2012 r.

Powyższa decyzja została wysłana na adres strony.

Z uwagi na nieobecność adresata pod wskazanym adresem, w dniu 4 grudnia 2014 r. przesyłka zawierająca ww. decyzję została pozostawiona na okres 14 dni do dyspozycji adresata w placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Powtórne zawiadomienie o nadejściu i możliwości odbioru przesyłki zawierającej ww. decyzję nastąpiło w dniu 12 grudnia 2014 r.

W związku z powyższymi okolicznościami organ uznał przedmiotową decyzję za doręczoną, w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej jako "Ordynacja podatkowa", w dniu 18 grudnia 2014 r.

W dniu 19 stycznia 2015 r. M.W., reprezentowany przez pełnomocnika - doradcę podatkowego R.J., nadał w urzędzie pocztowym pismo zawierające odwołanie od ww. decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu do jego złożenia.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez winy strony, ponieważ w terminie do złożenia odwołania M.W. nie posiadał wiedzy o wydaniu decyzji, bowiem z powodu leczenia szpitalnego był nieobecny pod adresem, na który została wysłana korespondencja. Podkreślono, że podatnik nie mógł osobiście wnieść odwołania oraz ustanowić pełnomocnika w okresie leczenia szpitalnego "długotrwałej, ciężkiej choroby", potwierdzonego zaświadczeniami lekarskimi przedstawionymi organowi podatkowemu. Wskazano również, że wnioskodawca nie miał obowiązku ustanowienia pełnomocnika w okresie hospitalizacji - niezdolności do pracy stwierdzonej zaświadczeniami lekarskimi przedstawionymi organowi podatkowemu.

Pełnomocnik wskazał, że M.W. był hospitalizowany, nadal się leczy i jest bardzo poważnie chory i niezdolny do pracy, czego potwierdzeniem jest m.in. dokumentacja medyczna znajdująca się w aktach sprawy tj. zaświadczenia lekarskie, pisma kierowane do Naczelnika informujące o stanie zdrowia oraz kserokopie dokumentów załączonych do wniosku. Podkreślono, że z akt sprawy oraz treści decyzji z dnia 1 grudnia 2014 r. wprost wynika, iż strona poinformowała organ podatkowy o swojej chorobie i przedstawiła stosownie zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną. Zdaniem pełnomocnika, nie można wymagać od wnioskodawcy, aby w czasie hospitalizacji stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim brał czynny udział w postępowaniu, odbierał korespondencję urzędową, zachował termin do wniesienia odwołania, czy też ustanowił pełnomocnika, ponieważ jego schorzenia, leczenie, przyjmowane lekarstwa i stres wywołany chorobą mogą pozbawić go woli i możności zajmowania się własnymi sprawami.

Wskazano, że informację o wydaniu decyzji z dnia 1 grudnia 2014 r. strona uzyskała w wyniku skontaktowania się z organem podatkowym w dniu 12 stycznia 2015 r., a zatem termin do złożenia wniosku biegnie od tego dnia, tj. od daty zapoznania się przez stronę z treścią decyzji.

Końcowo wniesiono o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy w celu potwierdzenia, że stan zdrowia strony wykluczał sporządzenie i wniesienie odwołania w terminie, przesłuchanie strony - w przypadku wątpliwości organu, iż stan jego zdrowia wykluczał wniesienie odwołania w terminie oraz o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem operatora pocztowego w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z doręczeniem i awizowaniem przesyłki zawierającej decyzję.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej - dalej jako "Dyrektor", stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu organ przytoczył treść art. 223 Ordynacji podatkowej, wskazując że warunkiem skuteczności czynności procesowej (wniesienia odwołania) jest zachowanie ustawowego terminu jej dokonania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność kwestionowanej odwołaniem decyzji. Organ odwoławczy obowiązany jest zatem w postępowaniu wstępnym zbadać, czy odwołanie zostało wniesione w przewidzianym przepisami terminie.

Dyrektor podał, że w rozpatrywanym przypadku decyzja Naczelnika z dnia 1 grudnia 2014 r. została wysłana na adres zamieszkania M.W. i doręczona - zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w dniu 18 grudnia 2014 r. w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej. Zgodnie zatem z art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej termin wniesienia odwołania od tej decyzji upłynął z dniem 2 stycznia 2015 r. Natomiast odwołanie od tej decyzji zostało wniesione za pośrednictwem poczty dopiero w dniu 19 stycznia 2015 r.

Organ wskazał, że M.W. złożył w dniu 19 stycznia 2015 r. wni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »