Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.09.2016

Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a opodatkowanie VAT 

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń? 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 10 maja 2016 r., uzupełnionym pismem z 27 lipca 2016 r. (data wpływu 29 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 lipca 2016 r. (data wpływu 29 lipca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 lipca 2016 r. znak: IBPP1/4512-341/16/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca (Stowarzyszenie) działa w oparciu o przepisy ustawy - prawo o stowarzyszeniach oraz statutu Stowarzyszenia. Głównym celem Wnioskodawcy, zgodnie z paragrafem 9 statutu jest: integrowanie środowisk rzeczoznawców majątkowych, podnoszenie wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych. Powyższe cele, zgodnie z paragrafem 10 statutu Stowarzyszenia realizuje między innymi poprzez:

 1. inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości,
 2. inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości,
 3. organizowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, konferencji, seminariów i warsztatów,
 4. propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
 5. opiniowanie spornych opracowań dotyczących nieruchomości,
 6. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej,
 7. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia,
 9. Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej może prowadzić praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 10. Stowarzyszenie w ramach struktury organizacyjnej wyznacza koordynatorów i opiekunów praktyk zawodowych, a także pełnomocników Stowarzyszenia ds. ustawicznego kształcenia.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 29 lipca 2009 r.

Wnioskodawca - mając na względzie ww. zapisy statutu oraz przepis art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) dalej ugn, zgodnie z którym: rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych - organizuje szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych. Stowarzyszenie wybiera tematy szkoleń pozostające w aktualnych zainteresowaniach rzeczoznawców majątkowych, zapewnia sale szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców, dystrybuuje materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia, wydaje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie sporządzonej listy obecności, odpowiada za cały proces logistyczny związany z realizacją szkolenia. Szkolenia dotyczą szeroko pojętej tematyki z zakresu szacowania nieruchomości m.in. zagadnień prawnych, ekonomicznych, technicznych związanych z wyceną nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstw, procedury, podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości, badania i analiza rynku nieruchomości, etyka i standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, umiejętności interpersonalne rzeczoznawcy majątkowego, zagadnienia związane z rozwiązaniami legislacyjnymi i metodologicznymi w wycenie nieruchomości maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorców. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe pozostają w bezpośrednim związku z zawodem rzeczoznawców majątkowych, mają na celu uaktualnienie wiedzy zawodowej zgodnie z cytowanym na wstępie art. 175 ust. 2 ugn. Po zrealizowaniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie podpisane przez uprawnionego członka Zarządu Stowarzyszenia. Zaświadczenie zawiera następujące informacje: nazwisko i imię uczestnika szkolenia, numer uprawnień zawodowych, temat szkolenia, datę szkolenia, liczbę godzin wykładowych. Wnioskodawca prowadzi rejestry szkolonych zawierające dane jak w zaświadczeniach. Rejestry są przechowywane przez 5 lat. Raz do roku w terminie do 15 stycznia Wnioskodawca przedkłada Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informację o liczbie przeprowadzonych szkoleń, ich tematyce, wykładowcach i liczbie uczestników. Nabyta wiedza wpływa na utrzymanie poziomu i jakości wykonywanego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawcy wykorzystują pozyskaną wiedzę w swoim warsztacie pracy, przy wykonywaniu prawidłowych operatów szacunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak też jako biegli sądowi oraz w innych obszarach związanych z ustalaniem wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy prowadzący własną działalność gospodarczą sami zgłaszają swój udział w szkoleniach, natomiast rzeczoznawcy zatrudnieni w zakładach pracy kierowani są na szkolenia przez pracodawców. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Usługi szkoleniowe dla rzeczoznawców nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak też środków publicznych na prowadzenie usług szkoleniowych. Może się więc zdarzyć, że w przypadku gdy uczestnikiem szkolenia będzie pracownik organu administracji, to ten organ jako podmiot kupujący usługę szkoleniową złoży stosowne oświadczenie o finansowaniu usługi ze środków publicznych. W przypadku usług szkoleniowych zleceniodawcą jest każdy rzeczoznawca majątkowy zainteresowany tematyką szkolenia. Z kontrahentami nie są podpisywane umowy, warunkiem skorzystania ze szkolenia jest przesłanie formularza oraz dokonanie opłaty. Dla rzeczoznawców majątkowych przedmiotowe szkolenia są niezbędne w celu wykonywania zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługi będące przedmiotem wniosku są więc usługami w zakresie kształcenia zawodowego. Świadczone usługi będą prowadzone na zasadach wymogu art. 175 ugn. Brak jest przepisów szczegółowych, dotychczasowe dotyczące ilości godzin i tematyki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. oraz z dnia 30 lipca 2010 r. przestały obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Obecnie stosuje się wytyczne i zasady organizowania szkoleń opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (zatwierdzone uchwałą Rady Krajowej). Wnioskodawca organizuje szkolenia realizując wskazane zasady. Statut Wnioskodawcy zawiera wymóg ustawicznego kształcenia przez każdego członka Stowarzyszenia a organizowanie szkoleń stanowi realizację statutowych celów Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. 1. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. 2. Usługi szkoleniowe opisane we wniosku są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.
 3. 3. Wynikający z paragrafu 9 i 10 statutu Wnioskodawcy cel (zadanie) polegające na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Jednakże sam statut oraz wytyczone w nim cele został uchwalony w zgodzie z przepisami przedmiotowej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawy - prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania. Obowiązek uchwalenia statutu w każdym stowarzyszeniu (także Wnioskodawcy) wynika z art. 9 cytowanej ustawy, natomiast obowiązek wskazania w statucie m.in. celów danego stowarzyszenia i sposobów ich realizacji wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3 prawa o stowarzyszeniach. Merytorycznie określone w statucie Wnioskodawcy cele i zadania zostały wskazane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie prowadzenia szkoleń w szczególności w oparciu o art. 175 ust. 2 ugn przewidujący dla każdego rzeczoznawcy majątkowego obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca zapewnia swoim członkom - rzeczoznawcom majątkowym realizację tego obowiązku poprzez organizowanie dla nich stosownych szkoleń zawodowych. Zatem stwierdzić należy, iż przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach nie stanowią wprost o zadaniach stowarzyszeń.
 4. 4. W ocenie Wnioskodawcy ewentualne zwolnienie od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę tj. szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Mając na względzie przytoczone w pierwotnym wniosku stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydane w ramach interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2014 r. znak IBPP1/443-866/14/AZb, dotyczące w analogicznej sytuacji możliwości zwolnienia … Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z obowiązku zapłaty VAT, w ocenie Wnioskodawcy zwolnienie świadczonych przez niego usług szkoleniowych od podatku VAT będzie służyć i potwierdzać zachowanie warunków konkurencji wśród stowarzyszeń zrzeszających rzeczoznawców majątkowych. Mając powyższe na względzie Wnioskodawca w całości podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń?

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych na opisanych w pkt 80 niniejszego wniosku zasadach winien korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, w związku z tym, że szkolenia te spełniają przesłanki zawarte w przedmiotowym przepisie tj. zaliczają się do usług kształcenia zawodowego i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wprawdzie od 1 stycznia 2014 r. nie obowiązują już przepisy dwóch rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 140, poz. 945) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń, seminariów - mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U nr 127, poz. 859), jednakże nadal zgodnie z art. 175 ust. 2 ugn rzeczoznawcy majątkowi są zobowiązani do stałego doskonalenia swych kwalifikacji zawodowych, a szkolenia te odbywają się poprzez działające na terenie całej Polski stowarzyszenia rzeczoznawców, w tym między innymi przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania; b) uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub c) finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W ocenie Wnioskodawcy świadczone usługi szkoleniowe stanowią bez wątpienia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Stanowią one bowiem nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą uczestników szkoleń - rzeczoznawców majątkowych. Dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia te są niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zawodu, mają one na celu zarówno utrwalenie zdobytej wiedzy, jak i jej aktualizację w szczególności w zakresie przepisów prawnych, na których wycena się opiera. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe wypełniają przesłankę z art. 43 ust. 1 pkt 29 tj. stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. W związku z opisanym w ppkt 80 wniosku stanem faktycznym Stowarzyszenie nie może być zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c. Stowarzyszenie nie posiada bowiem stosownej akredytacji zaś prowadzone przez nie szkolenia nie są finansowane w całości ze środków publicznych ani nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak też środków publicznych na prowadzenie usług szkoleniowych. Może się więc zdarzyć, że w przypadku, jeśli uczestnikiem szkolenia będzie pracownik organu administracji, to ten organ jako podmiot kupujący usługę złoży stosowne oświadczenie o finansowaniu usługi ze środków publicznych. Natomiast w ocenie Wnioskodawcy zasadnym jest zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT poprzez uznanie, że usługi szkoleniowe prowadzone przez Stowarzyszenie stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Jak już stwierdzono uprzednio kwestie prowadzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »