Szczególne rodzaje sprzedaży

Kodeks cywilny wyróżnia szczególne rodzaje sprzedaży, które mogą być zawierane między sprzedawcą a kupującym, w tym sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż z prawem odkupu oraz sprzedaż z prawem pierwokupu. Powołane rodzaje sprzedaży omówione zostaną w dalszych opracowaniach. Z punktu widzenia sposobu zawierania umów sprzedaży, jak i stron umowy, wyróżnić należy nadto inne rodzaje umów odnoszących się do również umów sprzedaży, tj. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawierane na odległość. Umowy tego typu uregulowane zostały w polskim systemie prawnym w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa to sprzedaż dokonywaną w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu. Jest to sprzedaż odbywająca się w innych miejscach niż sklepy lub lokale normalnie służące do zawierania określonego rodzaju transakcji. Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa jest zobowiązany przedstawić:

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, inny dokument,
- dokument tożsamości- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
- ewentualne pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało uprawnienie do dokonywania określonych czynności w imieniu przedsiębiorcy, tj. do zawierania umów poza jego lokalem i miejscem prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca przed zawarciem z konsumentem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek dokonać nadto następujących czynności:

- poinformować konsumenta na piśmie o tym, iż konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny,
- wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ze wskazaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresem zamieszkania lub siedziby,
- przekazać konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, ze wskazaniem daty, rodzaju i przedmiotu świadczenia oraz cenę.

W stosunku do konsumenta przedsiębiorca może natomiast żądać poświadczenia na piśmie, że konsument został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Niespełnienie w/w obowiązków przez przedsiębiorcę oznacza, że bieg 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy nie rozpoczyna się. Konsument może w tej sytuacji odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia od umowy. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od jej wykonania.

Przedsiębiorca nie może w umowie sprzedaży zawartej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa zastrzec, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia, wówczas uważa się umowę za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zobowiązane są w tej sytuacji do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami.

Przykład:
Przedsiębiorca działa przez swych terenowych agentów posiadających stosowne umocowanie do zawierania umów z kontrahentami poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedaż dotyczy artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń technicznych i innych. W ramach w/w czynności jeden z agentów zawarł umowę sprzedaży z konsumentem, nie dopełnił jednak obowiązków związanych z przekazaniem informacji wymaganych przez prawo, pobrał nadto zaliczkę na poczet ceny zakupu. Towar zamówiony przez kupującego został dostarczony z opóźnieniem, tj. dopiero po 1 miesiącu od zawarcia umowy. W trakcie jego użytkowania okazało się, że nie wszystkie jego funkcje działają prawidłowo. Klient- kupujący złożył w tej sytuacji oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny, przy czym termin do złożenia tego oświadczenie wynosił 3 miesiące od wykonania umowy, czyli od dostarczenia towaru przez sprzedającego. Na skutek złożonego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu na strony są wzajemnie zobowiązane do zwrotu świadczeń- otrzymanej r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »