Stawki VAT w gastronomii - zdaniem MF nie ma wątpliwości

Do Ministerstwa Finansów napływały sygnały o możliwości błędnego klasyfikowania czynności wykonywanych przez podmioty działające w branży gastronomicznej, w szczególności we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. Mając na uwadze, że rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a zawartym we wniosku o wydanie interpretacji opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego mogą zostać ujawnione generalnie dopiero w wyniku przeprowadzonej u danego podatnika kontroli, w trosce o podatników, którzy nieprawidłowo klasyfikowali swoje świadczenia wydano interpretację ogólną z dnia 29 grudnia 2015 r. nr PK4.8022.44.2015 - poinformowało MF odpowiadając na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15120 do ministra finansów w sprawie stosowania przez placówki gastronomiczne właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań

Szanowny Panie Ministrze!

Wybór właściwej stawki podatku VAT jest od wielu lat problemem podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na przygotowaniu i sprzedaży lub wyłącznie sprzedaży dań na wynos, zwłaszcza że kwestię tę regulują nie tylko przepisy krajowe, ale również unijne, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju wykonywane za wynagrodzeniem przez podatnika, występującego w takim charakterze. Zaś art 12 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy przewiduje, że każde państwo członkowskie ustala stawkę podstawową podatku od wartości dodanej jako procent podstawy opodatkowania; stawka ta jest taka sama dla dostawy towarów i świadczenia usług. Natomiast art. 98 dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zawiera w swej treści zezwolenie na stosowanie przez państwa członkowskie jednej lub dwóch stawek obniżonych.

Polskie prawo podatkowe zostało dostosowane do przepisów unijnych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 1 szóstej dyrektywy Rady w ten sposób, że podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23% , lecz dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawka wynosi 8% (z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1), natomiast w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 10 do tej ustawy stawka podatku wynosi 5%. Ponadto w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych doprecyzowano, iż 8% stawkę stosuje się dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, gdzie pod poz. 7 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), natomiast 5% stawką VAT opodatkowane są gotowe posiłki i dania sklasyfikowane w PKWiU ex 10.85.1, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Pomimo istnienia zapisów tego rozporządzenia organy podatkowe w naszym kraju wydawały indywidualne interpretacje zbieżne raczej z zapisami rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 maja 1996 w sprawie C-231/94 Faaborg - Gelting Linien, w którym Trybunał wprowadził rozróżnienie na transakcje dotyczące działalności restauracyjnej i transakcje dotyczące żywności na wynos.

Zgodnie z tym orzecznictwem transakcje dotyczące działalności restauracyjnej (świadczenia usług) "charakteryzuje ciąg elementów i czynności, od przygotowania posiłku do jego fizycznego podania", wśród których dostawa artykułów żywnościowych stanowi tylko jeden ze składników, a przeważa zdecydowanie świadczenie usług. Z żywnością na wynos (dostawą towarów) mamy do czynienia, jeżeli poza dostawą artykułów żywnościowych "transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu".

Minister finansów, wydając w dniu 24 czerwca 2016 r. interpretację ogólną nr PT1.050.3.2016.156, przedstawił w niej całkiem odmienne od powyższego stanowisko wyjaśniając, że dla określenia stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności według PKWiU, gdzie kryterium podziału nie stanowi fakt czy w danym punkcie sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła, oraz czy produkty są spożywane na miejscu, czy na wynos lecz czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Zdaniem resortu bowiem posiłki, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie 23% stawka VAT.

Zgodnie z tym stanowiskiem podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, którzy podczas dokonywania rozliczeń podatku VAT korzystali z w/w, wydanych na ich rzecz interpretacji organów podatkowych, dokonywali błędnej klasyfikacji rodzaju swojej działalności, co w sposób oczywisty wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami karno-skarbowymi. Należy jednak stwierdzić, iż czyniąc to, przedsiębiorcy pozostawali w nieświadomości co do błędnego sposobu klasyfikacji rodzaju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego interpretacja ogólna Ministra Finansów odnosząca się między innymi do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, została wydana dopiero w dniu 24 czerwca 2016 r., mimo iż organy podatkowe wydawały zupełnie odmienne interpretacje przepisów prawa podatkowego, zbieżne z zapisami rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »