Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.05.2014

Stawka VAT na usługi montażowe

Pytanie podatnika: Czy można stosować stawkę 8% dla rolet, bram garażowych, moskitier, markiz i pergoli?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 15 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla:

 • usług montażu zewnętrznych rolet i żaluzji bez względu na sposób ich mocowania oraz bram garażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym - jest prawidłowe,
 • pozostałych usług montażu będących przedmiotem wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu:

 • rolet materiałowych i żaluzji wewnętrznych montowanych do okna;
 • rolet materiałowych i żaluzji wewnętrznych montowanych do ściany;
 • rolet materiałowych, żaluzji zewnętrznych i rolet zabezpieczających montowanych do okna na zewnątrz;
 • rolet materiałowych, żaluzji zewnętrznych i rolet zabezpieczających montowanych do muru na zewnątrz budynku;
 • rolet materiałowych, żaluzji zewnętrznych i rolet zabezpieczających montowanych na zewnątrz budynku i otynkowane;
 • rolet materiałowych, żaluzji zewnętrznych i rolet zabezpieczających nakładanych na okno (razem z oknem wstawione w otwór) i otynkowane;
 • markiz montowanych do muru na zewnątrz budynku;
 • pergoli montowanych jednocześnie do muru budynku i tarasu/balkonu;
 • pergoli montowanych do tarasu/balkonu;
 • pergoli montowanych i na terenie ogrodu;
 • bram garażowych montowanych w otworze wjazdu do garażu;
 • moskitier montowanych do okna na zewnątrz budynku;
 • moskitier montowanych do muru na zewnątrz budynku. 

Wniosek uzupełniono w dniu 31 marca 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz doprecyzowania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).
Zapytanie Wnioskodawczyni dotyczy sprzedaży usług montażu na obniżoną stawkę 8% VAT dla klientów indywidualnych oraz na tarasach budynków. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć sprzedaż takich usług i chciałaby korzystać z obniżonej stawki VAT 8% dla następujących produktów:

 • rolety materiałowe, wewnętrzne i zewnętrzne,
 • żaluzje zewnętrzne i wewnętrzne,
 • rolety aluminiowe zabezpieczające,
 • markizy,
 • pergole,
 • bramy, kraty,
 • moskitiery.

Usługi będące przedmiotem wniosku będą wykonywane we wszystkich rodzajach budynków w tym również w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Usługi objęte zakresem wniosku polegają w szczególności na montażu wewnątrz bądź zewnątrz budynku wolnostojącego lub mieszkania klientów rolet i żaluzji zewnętrznych lub wewnętrznych, markiz, pergoli, moskitier, ogrodzeń, bram garażowych, karniszy, wertykali, zasłon rzymskich. Usługa polega w szczególności na przytwierdzeniu w sposób uniemożliwiający demontaż do ściany budynku lub stolarki okiennej.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy klientem a usługodawcą będzie usługa montażu rolet i żaluzji zewnętrznych lub wewnętrznych, markiz, pergoli, moskitier, ogrodzeń, bram garażowych, karniszy, wertykali, zasłon rzymskich w domu lub mieszkaniu klienta indywidualnego (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Montaż wszystkich produktów przeznaczonych do montażu na zewnątrz budynku odbędzie się z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynków – głównie otworów montażowych (drzwi, bramy, okna). Natomiast produkty, których montaż odbywa się wewnątrz budynków nie wymagają wykorzystania w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu.

Montaż będzie dokonywany we wszystkich rodzajach budynków. Usługi montażu bram garażowych będą wykonywane zarówno w garażach wolnostojących jak i w garażach znajdujących się w bryle budynku. Na zewnątrz budynku montowane będą rolety i żaluzje zewnętrzne, markizy, pergole, moskitiery, ogrodzenia, bramy garażowe, kraty, karnisze. Wewnątrz budynku montowane będą żaluzje wewnętrzne, rolety materiałowe, verticale, zasłony rzymskie, karnisze, moskitiery.

Po demontażu produkty nie nadają się do ponownego użycia, gdyż są one produkowane na indywidualne zamówienie na konkretny wymiar według zlecenia/zamówienia klienta. Przy produktach montowanych na zewnątrz budynku ich demontaż wiąże się z uszkodzeniem budynku (elewacji zewnętrznej). Rozmiar uszkodzenia uzależniony jest od sposobu montażu produktu (większe uszkodzenia powstaną przy demontażu rolety zewnętrznej podtynkowej niż rolety zewnętrznej natynkowej).

Przedmiotem wniosku są jedynie usługi świadczone w lokalach mieszkalnych. Klasyfikacja statystyczna czynności będących przedmiotem wniosku to 43.21.Z, 43.29.12.Z, 43.29.19.Z, 43.39.11.Z, 43.39.1.Z, 43.99.9.Z, 43.99.5.Z. Klasyfikację budynków będących przedmiotem wniosku wg PKOB to Sekcja 1, Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110, Sekcja 1, Dział 11, Grupa 112, Klasa 1121 i 1122.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy można stosować stawkę 8% dla następujących sytuacji, gdy:

 • rolety materiałowe i żaluzje są zamontowane na stałe do okna,
 • rolety materiałowe i żaluzje są zamontowane na stałe do ściany,
 • rolety materiałowe, żaluzje, rolety zabezpieczające są zamontowane na stałe do okna na zewnątrz,
 • rolety materiałowe, żaluzje, rolety zabezpieczające są zamontowane na stałe do muru na zewnątrz budynku,
 • rolety materiałowe, żaluzje i rolety zabezpieczające są zamontowane na stałe na zewnątrz budynku i otynkowane,
 • rolety materiałowe, żaluzje i rolety zabezpieczające nakładane są na okno (razem z oknem wstawione w otwór) i otynkowane,
 • markizy są zamontowane na stałe do muru na zewnątrz budynku,
 • pergole o konstrukcji i montowanej na stałe jednocześnie do muru budynku i tarasu/balkonu na zewnątrz,
 • pergole montowane są na stałe do tarasu/balkonu,
 • pergole montowane są na stałe na terenie ogrodu,
 • brama garażowa montowana jest na stałe w otworze wjazdu do garażu,
 • moskitiery montowane są na stałe do okna na zewnątrz budynku,
 • moskitiery montowane są na stałe do muru na zewnątrz budynku?

Zdaniem Wnioskodawczyni, (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), powinna stosować stawkę 8% VAT – art. 41 ust. 2 o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy podatku od towarów i usług stawka podatku dla dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego wymienionych w poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Z przepisów tych jasno wynika, że jeżeli przedmiotem świadczenia jest wykonywanie robót budowlanych - także tych opisanych przez Wnioskodawczynię str. 3 ORD-IN w obiektach budownictwa mieszkaniowego, to można wówczas stosować stawkę 8% VAT – umieszczając na fakturze zapis – PKOB 11.

W ocenie Wnioskodawcy, powinien on stosować w przypadku dokonywania montażu produktów obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Usługa montażu objęta stawką 8% dotyczyć będzie jedynie usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i w budynkach mieszkaniowych niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Uzasadnia to w pełni stosowanie obniżonej stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

 • prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu zewnętrznych rolet i żaluzji bez względu na sposób ich mocowania oraz montażu bram garażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla pozostałych usług montażu będących przedmiotem wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, to:

 1. w grupie 111:
  1. w klasie 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: samodzielne budynki takie jak: pawilo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »