Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.10.2013

Stawka VAT na rozbiórkę budynku

Do prac rozbiórkowych mieszkaniowego obiektu budowlanego nie ma i nie miała zastosowania obniżona stawka podatku od towarów i usług, za wyjątkiem przypadków, gdy prace te stanowią konieczny element przebudowy takiego obiektu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 356/12 w sprawie ze skargi M. A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego:

1. oddala skargę kasacyjną,
2. zasądza od M. A. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z 4 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 356/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę M. A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 3 stycznia 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od towarów i usług M. A. wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W maju 2009 r. wygrał przetarg na wykonywanie robót ogólnobudowlanych, polegających na rozbiórce budynków mieszkalno-usługowych znajdujących się na terenie miasta. Zakres robót rozbiórkowych obejmować miał wykonanie rozbiórki budynków mieszkalno-usługowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz uporządkowanie terenu po rozbiórkach. Wnioskodawca ustalił, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki, na których prowadzone miały być prace rozbiórkowe, w przyszłości przeznaczone mają być pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodawca zadał pytanie odnośnie stawki podatku VAT, jaką należałoby zastosować przy pracach rozbiórkowych, dotyczących budynków mieszkalno-usługowych, wskazując, że przeważająca powierzchnia budynków jest mieszkalna, a po rozbiórce zostaną wybudowane budynki o charakterze wielorodzinnym z częścią usługową. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wnioskodawca wskazał, że roboty rozbiórkowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43 - roboty budowlane. Strona powołując się na definicję pojęcia "robót budowlanych" zawartą w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej "Prawo budowlane") przyjęła, że przez pojęcie to należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wnioskodawca uznał, że w odniesieniu do wykonywanych przez niego robót - prac związanych z budownictwem mieszkaniowym - należałoby zastosować 8% stawkę podatku VAT i jako podstawę prawną takiego stanowiska wskazał przepisy art. 146a oraz art. 146 ust. 1 pkt 2a i 2b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u.").

Minister Finansów nie podzielił argumentacji wnioskodawcy i w interpretacji indywidualnej stwierdził, że usługi, polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na PKOB obiektu, którego dotyczą, choć wiążą się niewątpliwie z robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 u.p.t.u. oraz w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm., dalej "rozporządzenie MF z 22 grudnia 2010 r.") oraz następującego po nim rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Organ zwrócił uwagę, że konsekwencją rozbiórki jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Za taką interpretacją przepisów przemawia wykładnia celowościowa powołanego rozporządzenia Ministra Finansów, które przewiduje preferencję podatkową co do obniżenia stawki w przypadku czynności, mających na celu budowę, remont, modernizację, termomodernizację, konserwację budynków lub ich dostawy dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Organ w konsekwencji stwierdził, że skoro celem wykonywanych przez wnioskodawcę prac jest sama rozbiórka obiektu, stawką właściwą dla tych czynności jest stawka podstawowa - 23 %.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Po uprzednim wezwaniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa strona w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarzuciła organowi przede wszystkim wadliwą ocenę przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i uznanie, że nie dotyczy on roku 2009, gdy tymczasem w przedmiotowym wniosku wyraźnie wskazano, że strona w tym właśnie roku wygrała przetarg i tego okresu dotyczyło jej pytanie. Ponadto, skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 12 u.p.t.u. oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336, dalej "rozporządzenie MF z 28 listopada 2008 r."), przez uznanie, że usługi polegające na wykonywaniu w 2009 r. rozbiórki budynków mieszkalnych oraz budynków mieszkalno-usługowych sklasyfikowanych w PKOB 111 winny zostać opodatkowane stawką VAT w wysokości 23 %. Skarżący powołując się na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2008 r. nr [...] oraz wyrok WSA we Wrocławiu z 3 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1434/2009 przekonywał, że roboty budowlane dotyczące budynków mieszkalno-usługowych sklasyfikowanych w dziale PKOB 11, podejmowane na podstawie jednej kompleksowej umowy, winny zostać w całości opodatkowane preferencyjną stawką podatku.

2.2. Minister Finansów w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w kwestionowanej interpretacji indywidualnej.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Szczecinie nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi.

3.2. W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że sposób sformułowania przez skarżącego wniosku (stan faktyczny, pytanie i przepisy prawa), w szczególności zaś przywoływanie stawek podatku (23% i 8%) obowiązujących w dacie złożenia wniosku, uprawniało organ do przyjęcia, że czynności będące przedmiotem zapytania, mimo zawartej w 2009 r. umowy, są kontynuowane i skarżący zainteresowany był wydaniem interpretacji indywidualnej dotyczącej jego bieżącej sytuacji prawnopodatkowej. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że skarżący już wcześniej otrzymał indywidualną interpretację organu, dotyczącą stanu faktycznego z 2009 r. i obejmującą przedmiotowe roboty, zatem zasadnie - zdaniem Sądu - organ przyjął, że wniosek skarżącego dotyczył jego bieżącej sytuacji prawnopodatkowej.

3.3. Odnosząc się do sformułowanych w skardze zarzutów wadliwej wykładni przepisów prawa materialnego Sąd wskazał, że 31 grudnia 2007 r. Polska została zobowiązana do zastosowania w regulacjach krajowych dotyczących opodatkowania budownictwa mieszkaniowego, unormowań wynikających z Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm., dalej "dyrektywa 2006/112/WE"), umożliwiających stosowanie stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej. Z dniem 29 grudnia 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/75/WE Rady z 20 grudnia 2007 r. zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 346 z 29 grudnia 2007 r.). Przepis art. 128 ust. 4 dyrektywy 2006/112/WE otrzymał wówczas następujące brzmienie: "Polska może do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 7% w odniesieniu do świadczenia usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, które nie są wykonywane w ramach polityki społecznej, z wyłączeniem materiałów budowlanych oraz w odniesieniu do dostaw, przed pierwszym zasiedleniem, budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a).".

Sąd wskazał, że z regulacji krajowych wynika zaś, że stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 u.p.t.u., stosuje się - zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a u.p.t.u. - rozumie się przy tym obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b, zgodnie z którym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Ponadto - zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy - w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »