Stawka VAT na roboty budowlane

Pytanie podatnika: Czy dla dobudowywanego segmentu, w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem można zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 listopada 2016r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 20 stycznia 2017r. (data wpływu 20 stycznia 2017r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wykonane w dobudowanym segmencie (w bryle budynku), w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wykonane w dobudowanym segmencie (w bryle budynku), w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem.
Wniosek został uzupełniony pismem z 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 20 stycznia 2017r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP2.4512.933.2016.1.WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca prowadzi firmę budowlaną realizującą działalność w zakresie PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Stowarzyszenie Hospicjum … ogłosiło zapytanie ofertowe na adaptację i rozbudowę budynku szkoły na Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego. Zapytanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności obowiązującymi dla projektów unijnych.
Wnioskodawca złożył ofertę w ramach tego zapytania. W dniu 4 listopada 2016r. nastąpiło otwarcie ofert, a w dniu 7 listopada 2016 firma Wnioskodawcy została wybrana na generalnego wykonawcę.
Zakres prac będzie obejmował adaptację istniejącego budynku szkoły, wyodrębnionego mieszkania, dobudowę segmentu parterowego oraz zagospodarowanie terenu. Prace będą realizowane od 21 listopada 2016r. do września 2017r.
Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, iż w tworzonym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego będą realizowane następujące funkcje:
1. w adaptowanej części:

 1. dzienny ośrodek pobytu dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych
 2. rehabilitacja dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
 3. realizacja dotychczasowej działalności hospicjum domowego
 4. wyodrębnione mieszkanie będzie mieszkaniem wspomaganym

2. W nowo dobudowanym skrzydle będzie realizowana funkcja opieki całodobowej.
Będzie to opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi po zakończonym leczeniu przyczynowym jak też nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Opieka ma mieć charakter wsparcia rodziny w sprawowanej opiece nad osobą zależną. Będzie to opieka z zakwaterowaniem krótko lub długoterminowym, podczas której cały interdyscyplinarny zespół (składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów) będzie starał się poprawić stan chorego w zakresie leczenia objawowego, przeciwbólowego itp. Ze względu na swój zaawansowany i poważny stan choroby podopieczni raczej nie powrócą już do swoich domów. Ich pobyt będzie nakierowany na stworzenie im w miarę domowych warunków z opieką medyczną aby w końcowym etapie życia mieli godne warunki odejścia.
Inwestor przewiduje, iż jedynie tylko znikoma część podopiecznych może powrócić do swoich domów aby rodzina mogła kontynuować nad nimi opiekę.
Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego informując:
1. W ramach realizowanej umowy z Hospicjum na adaptację i rozbudowę budynku szkoły na Centrum Wsparcia Opiekuńczo - Rehabilitacyjno - Psychologicznego wykonujemy następujący zakres prac:

 1. adaptację istniejącego budynku szkoły i przystosowanie go do funkcji dziennego ośrodka pobytu, rehabilitacji, poradni lekarskich oraz administracyjnych,
 2. dobudowanie nowego budynku, przeznaczonego na całodobową, stacjonarną opiekę lekarsko - pielęgniarską z zakwaterowaniem,
 3. remont odrębnego mieszkania, które będzie pełnić funkcje mieszkania wspomaganego,
 4. prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowy wniosek o interpretację dotyczy tej części robót, które związane są z budową nowego, oddylatowanego budynku. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, roboty te można zaliczyć do budowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. symbol PKOB dla budynku gdzie będą prowadzone opisane we wniosku czynności to Sekcja 1 „Budynki" , Dział 12 „Budynki niemieszkalne", Grupa 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej" , Klasa 1264 „ Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej".
Dobudowywany budynek, przeznaczony na opiekę całodobową kwalifikuje się do klasy 1264 jako „Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp."
3. Inwestor, tj. Hospicjum jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w Urzędzie Wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy, w ramach kontraktu z NFZ sprawuje opiekę zdrowotną w formie domowej opieki paliatywnej oraz poradni medycyny paliatywnej. Prowadzona inwestycja ma na celu rozszerzenie działalności o stacjonarną opiekę dla pacjentów wraz z zakwaterowaniem PKD 86.10. Z. Ta forma opieki wpisana jest w statucie Stowarzyszenia Hospicjum. Po zakończeniu inwestycji Hospicjum wystąpi o rozszerzenie kontraktu z NFZ o opiekę stacjonarną.
4. W dobudowanym budynku będzie świadczona opieka lekarska i pielęgniarska z zakwaterowaniem dla osób w terminalnym stanie choroby oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych.
5. Dobudowany budynek będzie połączony dylatacją z obecnie istniejącym budynkiem. Pomiędzy budynkami będzie przejście ale dobudowany budynek będzie miał odrębne wejście przeznaczone do przyjmowania pacjentów do opieki stacjonarnej. Wszystkie czynności związane z przyjęciem pacjenta, jego zbadaniem i zakwalifikowaniem do opieki a następnie opieka nad nim będą świadczone w dobudowanym segmencie.
6. Dobudowany budynek będzie mieć symbol PKOB 1264 z rozszerzeniem opisowym „Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp."
7. Budowa nowego budynku będzie częścią robót wykonywanych w ramach umowy z Hospicjum. Ta część robót budowlanych jest oddzielnie wykazana w kalkulacji kosztowej stanowiącej załącznik do oferty i umowy i oddzielnie będzie wyodrębniana również na fakturach. Roboty związane z budową nowego budynku będą obejmować:

 1. prace architektoniczno - budowlane (w tym m.in. roboty ziemne, postawienie fundamentów, konstrukcje żelbetonowe, prace murarskie i tynkarskie, dach, elewacja oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku),
 2. wentylacja i klimatyzacja,
 3. instalacje sanitarne wod-kan, instalacje p.poż,
 4. instalacje elektryczne silnoprądowe,
 5. instalacje elektryczne niskoprądowe,
 6. instalacje ogrzewania podłogowego.

Poza budynkiem będą wykonywane prace związane z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy dla dobudowywanego segmentu, w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem można zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, do prac budowlanych segmentu dobudowanego, w której będzie mieścić się opieka całodobowa z zakwaterowaniem można zastosować preferencyjną stawkę VAT 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług preferencyjna stawkę VAT 8% można zastosować do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W art. 41 ust. 12a ustawy określono, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust, 12b.
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Dobudowywany segment na opiekę stacjonarną będzie dobudowany do budynku istniejącego ale oba budynki będzie oddzielać dylatacja. Segment ten będzie również posiadał dwa wejścia odrębne od wejścia głównego. W segmencie tym będzie prowadzona jednorodna działalność polegająca na świadczeniu opieki całodobowej dla osób chorych i starszych.

W nowo dobudowanym skrz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »