Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.12.2013

Stawka VAT na montaż rolet i markiz

Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca producentem rolet i świadcząca usługi montażu rolokaset, żaluzji zewnętrznych naokiennych, rolet, moskitier oraz markiz może zastosować dla wykonywanej przez siebie usługi obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu 13 września 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2013r. (data wpływu 25 października 2013r.) oraz pismem z dnia 20 listopada 2013r. (data wpływu 21 listopada 2013r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

  • w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług montażu rolet zewnętrznych, rolokaset montowanych na zewnątrz i żaluzji zewnętrznych naokiennych w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe,
  • w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług montażu markiz, moskitier i rolet wewnętrznych w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług montażu rolet, rolokaset montowanych na zewnątrz, żaluzji zewnętrznych naokiennych, markiz, moskitier w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 października 2013r. (data wpływu 25 października 2013r.) oraz pismem z dnia 20 listopada 2013r. (data wpływu 21 listopada 2013r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, pytania oraz o własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca zamierza nabywać rolokasety – rolety okienne zewnętrzne od producenta rolet jako towar do odsprzedaży wraz z wykonaną usługą montażu. Usługa ta ma być świadczona na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż ewidencjonowana będzie przez kasę fiskalną. Montaż będzie miał miejsce w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane są w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi stanowiące przedmiot wniosku nie przekracza 150m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych nie przekracza 300m2.
Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji żaluzji, rolet, moskitier i markiz. Część towarów jest produktem własnym, część pochodzi też z firmy zewnętrznej. Zakres wniosku obejmuje rolokasety, żaluzje zewnętrzne naokienne, rolety, moskitiery oraz markizy. Rolety zewnętrzne wyposażone są w skrzynkę montowaną na elewacji lub razem z oknem pod nadprożem. Rolokasety montowane są na zewnątrz.

Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane są w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zgodnie z definicją z ust. 12a ww. artykułu), jednak takie same usługi będą wykonywane także w innych budynkach, zatem nie można stwierdzić, że montaż ww. elementów będzie następował wyłącznie w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą, a klientem jest wykonanie obmiaru z natury, wytworzenie lub zakup elementów zlecenia, ewentualne konfekcjonowanie elementów w siedzibie firmy, transport oraz usługa zamontowania wraz z przygotowaniem miejsca do instalacji. Strony zawierają jedną umowę na wykonanie usługi montażu, a nie dwie odrębne umowy: dostawy towaru i jego montażu.

Wnioskodawca w ramach usług będących przedmiotem wniosku podejmuje następujące czynności: obmiar, wytworzenie lub nabycie towaru, transport oraz usługa zamontowania wraz z przygotowaniem miejsca do instalacji.
Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane są w obiektach klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 111, 112 i 113.
Procentowa kalkulacja zużytych materiałów w całkowitej wartości transakcji nie jest stała; szacunkowa wartość ta waha się w granicach od 60% do 80%.
Czynności będące przedmiotem wniosku klasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej, Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w ugrupowaniu 43.39 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2013 r.).

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca producentem rolet i świadcząca usługi montażu rolokaset, żaluzji zewnętrznych naokiennych, rolet, moskitier oraz markiz może zastosować dla wykonywanej przez siebie usługi obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), dla montażu wymienionych w niniejszym wniosku elementów budynków i lokali właściwe jest stosowanie stawki obniżonej (obecnie 8%) podatku od towarów i usług, jeżeli te budynki lub lokale są obiektami budowlanymi lub ich częściami zaliczonymi do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w pozostałych przypadkach należy stosować stawkę podstawową (obecnie 23%).
Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (obecnie 23%), z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%. Po myśli art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8%) z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowiącego, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (tj. obecnie 8%), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie 1264 PKOB budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Przy tym zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, zaś w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Prócz dostawy i budowy obiektu budowlanego stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% stosowana jest także w przypadku remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość.

Instalacyjne budowlane usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się we wskazanych powyżej pojęciach. Jeśli obiekt budowlany był wyposażony w markizy, czy rolety zewnętrzne to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów niż użyte pierwotnie będzie stanowiła remont. Porównując stopień ingerencji budowlanej w obiekt w przypadku usług obejmujących montaż rolet zewnętrznych i markiz jest on zazwyczaj jednakowy. Usługi budowlane obejmujące instalację markiz wymagają często większego nakładu czynności budowlanych niż usługi obejmujące montaż rolet zewnętrznych i są bardziej skomplikowane pod względem technicznym.

Zdaniem Wnioskodawcy instalacyjne budowlane usługi, w których skład wchodzi instalacja markiz i rolet zewnętrznych będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa. W wyniku usług świadczonych przez Wnioskodawcę, obiekty, których dotyczą wykonywane usługi, uzyskują nowe parametry użytkowe oraz techniczne, unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów, a także podw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »