Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.02.2017

Sprzedaż udziałów a rozliczenie straty

Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawcę na ewentualnej transakcji sprzedaży Udziałów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzedaży, aktualnej na moment sprzedaży, będzie niższy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objęcie/nabycie Udziałów oraz kosztów związanych ze sprzedażą, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpoznać stratę na transakcji sprzedaży Udziałów, która będzie następnie mogła zostać odliczona na zasadach art. 7 ust. 5 ustawy CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 3 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości rozpoznania i odliczenia straty powstałej na skutek transakcji sprzedaży Udziałów, o której mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości rozpoznania i odliczenia straty powstałej na skutek transakcji sprzedaży Udziałów, o której mowa we wniosku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce zależnej „X” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), które objął w latach 2006 - 2013 częściowo w ramach wkładu niepieniężnego wniesionego przez ówczesnego większościowego udziałowca Spółki w zamian za objęcie przez niego akcji Wnioskodawcy (tj. w ramach transakcji wymiany udziałów), a częściowo w zamian za wkład gotówkowy (faktycznie opłacona cena objęcia/nabycia udziałów).

Spółka, w której Wnioskodawca posiada udziały, została założona w 2006 r. jako tzw. spółka projektowa, tj. w celu realizacji określonego projektu deweloperskiego (dalej: „Inwestycja”). Spółka posiada ponadto udziały, tj. ogół praw i obowiązków (dalej: „Udziały”) w innych spółkach projektowych (spółkach komandytowych), realizujących własne inwestycje deweloperskie (wydzielenie to ma na celu dywersyfikację ryzyka biznesowego).

W ramach prowadzonej działalności w 2007 r. Spółka zaciągnęła pożyczkę i nabyła nieruchomość, na której miała zostać zlokalizowana Inwestycja (dalej: „Nieruchomość”). Na zlecenie Spółki przygotowane także zostały koncepcje architektoniczne Inwestycji.

Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne (tj. wysoki poziom wód gruntowych oraz zbiornik poeksploatacyjny) w dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze, związane z przygotowaniem Nieruchomości dla potrzeb Inwestycji (m.in. przekształcanie zbiornika poeksploatacyjnego w zbiornik o funkcji krajobrazowo-retencyjnej) i w związku z tym od wielu lat ponoszone są istotne nakłady finansowe. Wspomniane warunki geologiczne sprawiły również, że Nieruchomość ma obecnie wartość rynkową niższą niż poniesiona w przeszłości cena na jej zakup.

Od 2007 r. trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji na tym terenie, które decyzją Zarządu Spółki zostały powierzone (zlecone na zasadzie usługi) zewnętrznym podmiotom, zgodnie z praktyką przyjętą w grupie kapitałowej (dalej: „Grupa”). Prace te polegają głównie na osuszaniu, niwelacji i utwardzeniu terenu pod Inwestycję.

W związku z realizacją prac przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod Inwestycję, Spółka regularnie była obciążana kosztami z tego tytułu (w tym kosztami z tytułu nadzorowania tych prac). Ponosiła także koszty podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego związane z Nieruchomością.

W kolejnych latach inwestycja ta straciła na wartości, co Spółka odzwierciedliła dokonując w swoich księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość zapasów. Skutkiem tego był również spadek wartości udziałów Spółki (dalej: „Udziały”), który znalazł odzwierciedlenie w księgach rachunkowych Wnioskodawcy w postaci dokonanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości Udziałów w ciężar kosztów finansowych niepodatkowych.

W 2015 r. wobec istotnych nakładów ponoszonych na przygotowanie Nieruchomości pod Inwestycję oraz mając na uwadze niepewność co do momentu zakończenia Inwestycji (a tym samym momentu realizacji przychodów z tytułu sprzedaży lokali/budynków powstałych w efekcie Inwestycji), stwierdzono, że Spółka może mieć w przyszłości trudności z samodzielnym kontynuowaniem działalności gospodarczej, a w szczególności ze spłatą pożyczki zaciągniętej na zakup Nieruchomości. W związku z tym, w tym samym roku podjęto w ramach Grupy decyzję w sprawie konsolidacji przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółkę z podobnymi przedsięwzięciami deweloperskimi prowadzonymi w Grupie poprzez przeniesienie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej do innej spółki w Grupie. Powyższa konsolidacja została przeprowadzona w ten sposób, że nastąpiło wniesienie przedsiębiorstwa Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do należącej do Grupy innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 2”), która prowadzi własne projekty inwestycyjne, podobnie jak Spółka uczestniczy w projektach innych spółek projektowych (poprzez posiadany w nich udział), posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów trudnych, a nadto ma dobrą i stabilną sytuację finansową. Powyższe zostało dokonane poprzez zawarcie umowy przenoszącej przedsiębiorstwo Spółki do Spółki 2. W świetle oczekiwań Grupy, konsolidacja działalności deweloperskiej Spółki z działalnością Spółki 2 ma pozwolić na zwiększenie efektywności działań zmierzających do realizacji inwestycji prowadzonych przez obydwa podmioty.

Obecnie Wnioskodawca ze względów biznesowych rozważa sprzedaż części lub całości Udziałów, zakładając przy tym, że sprzedaż Udziałów nastąpi poniżej kosztu ich nabycia/objęcia. Dodatkowo, w przypadku ewentualnej sprzedaży Udziałów Wnioskodawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów bezpośrednio związanych z tą transakcją, takich jak koszty notarialne, koszty usług prawnych i wyceny Udziałów (dalej: „koszty związane ze sprzedażą”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawcę na ewentualnej transakcji sprzedaży Udziałów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzedaży, aktualnej na moment sprzedaży, będzie niższy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objęcie/nabycie Udziałów oraz kosztów związanych ze sprzedażą, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpoznać stratę na transakcji sprzedaży Udziałów, która będzie następnie mogła zostać odliczona na zasadach art. 7 ust. 5 ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawcę na transakcji sprzedaży Udziałów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzedaży, aktualnej na moment sprzedaży, będzie niższy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objęcie/nabycie Udziałów oraz kosztów związanych ze sprzedażą, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpoznać stratę na transakcji sprzedaży Udziałów. Jednocześnie, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia tej straty na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (za wyjątkiem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22, w przypadku których przedmiotem opodatkowania jest przychód).

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast kosztami uzyskania przychod&oacu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »