Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.09.2013

Sprzedaż przez przedsiębiorcę majątku prywatnego a VAT

Z uzasadnienia: Nie można pominąć, że podatnik dokonywał sprzedaży przedmiotów tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach działalności gospodarczej. Takie działanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadbać o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzedaży majątku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale mających charakter towarów handlowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędzia WSA Anna Wójcik (spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lipca 2013 r. sprawy ze skargi S.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do września 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2012 r. określającą S. S. (dalej jako podatnik, strona, skarżący) w przedmiocie podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe za miesiące od lutego do września 2010 r. w kwotach podanych w decyzji, odmiennych od rozliczenia tego podatku za wskazane miesiące w złożonych przez podatnika deklaracjach VAT-7.

Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W wyniku postępowania kontrolnego w zakresie m.in. podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2006 r. do września 2010 r., stwierdzono (w zakresie dotyczącym rozliczeń za wskazane miesiące 2010 r.), że w deklaracjach VAT-7 za okres od lutego do sierpnia 2010 r. podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe, natomiast za wrzesień 2010 r. nieprawidłowo wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, zamiast kwoty zobowiązania podatkowego.

Ustalono, że w okresie objętym postępowaniem kontrolnym podatnik prowadził zarejestrowaną pod firmą A działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zegarków, monet, albumów na monety i innych towarów handlowych, w tym za pośrednictwem platformy aukcyjnej Allegro - przy wykorzystaniu pięciu kont użytkownika, przy czym w 2010 r. transakcje były dokonywane przy użyciu trzech z nich: "A", "s" oraz "t". W ramach działalności gospodarczej stosował szczególną procedurę opodatkowania w systemie marży, prowadząc w tym celu rejestry sprzedaży zawierające dane niezbędne do określenia kwoty marży stanowiącej przedmiot opodatkowania.

Na podstawie dokumentów źródłowych, obejmujących m.in.: ewidencje prowadzone dla celów podatku od towarów i usług, historie czterech posiadanych przez podatnika rachunków bankowych, prowadzonych przez Bank PEKAO SA, BRE BANK SA i ING Bank Śląski oraz dane uzyskane od operatora serwisu internetowego Allegro (Grupa Allegro Sp. z o.o. w Poznaniu), organ kontroli skarbowej stwierdził, że skarżący nie opodatkował obrotów z 23 transakcji sprzedaży towarów dokonanych w okresie od lutego do września 2010 r. o łącznej wartości 45.551 zł. Nie uwzględnił jego wyjaśnień, że niezaewidencjonowana sprzedaż dotyczyła przedmiotów pochodzących z jego prywatnej kolekcji oraz prywatnych, używanych przez niego rzeczy, które zmuszony był sprzedać z przyczyn finansowych.

Organ uznając za nierzetelne księgi podatkowe podatnika w zakresie zapisów od lutego do września 2010 r., stosownie do art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej: [O.p.] uznał je za nierzetelne w zakresie uzyskiwanego obrotu i określił podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, przy zastosowaniu metody indywidualnej uwzględniającej dane o wielkości obrotów osiągniętych w 2010 r. ze sprzedaży na portalu Allegro. Za moment uzyskania niezaewidencjonowanego obrotu przyjęto dzień otrzymania zapłaty za sprzedany towar.

Uwzględniając powyższe ustalenia organ I instancji decyzją z dnia 26 czerwca 2012 r.. określił podatnikowi, za miesiące od lutego do sierpnia 2010 r., prawidłową kwotę zobowiązania podatkowego, natomiast za wrzesień 2010 r. - kwotę zobowiązania podatkowego w miejsce zadeklarowanej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Od decyzji tej pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie, zarzucając naruszenie: art. 121 § 1, art. 122 w zw. z art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191 w zw. z art. 210 § 1 pkt 6 oraz § 4 O.p., poprzez nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy (odmowa przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków: W. M. oraz H. S.) i naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz wydanie wadliwej decyzji wskutek błędnego przyjęcia, iż wyprzedaż prywatnej kolekcji zegarków, monet oraz innych przedmiotów była przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT; art. 23 § 4 O.p. poprzez wadliwe oszacowanie podstawy opodatkowania polegające na pominięciu statusu sprzedawanych towarów jako używanych, w odniesieniu do których oszacowaniu powinna podlegać jedynie marża będąca podstawą opodatkowania.

Po ponownym rozpatrzeniu materiału dowodowego zebranego w sprawie i dokonaniu prawnej oceny ustaleń faktycznych jak też po rozpatrzeniu podniesionych w odwołaniu zarzutów Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania i powołaną na wstępie decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu przytoczył, że od 1 października 2006 r. podatnik prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w O., której przeważającym przedmiotem jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z), dokonując w jej ramach, w 2010 r., sprzedaży zegarków, monet oraz innych towarów handlowych (ogniwka i zawieszka), za pośrednictwem platformy aukcyjnej Allegro, przy wykorzystaniu trzech kont użytkownika: "A", "s" oraz "t". W swojej działalności gospodarczej stosował - w odniesieniu do sprzedaży towarów używanych i monet - szczególną procedurę opodatkowania w systemie marży, prowadząc w tym celu rejestry sprzedaży zawierające dane niezbędne do określenia kwoty marży stanowiącej przedmiot opodatkowania. Natomiast sprzedaż innych towarów handlowych opodatkowywał na zasadach ogólnych.

Na podstawie analizy wyciągów z rachunków bankowych organ odwoławczy stwierdził, że w okresie od lutego do września 2010 r. podatnik zrealizował 23 transakcje sprzedaży towarów i usług, które nie zostały zaewidencjonowane w urządzeniach księgowych, a należny z ich tytułu podatek od towarów i usług nie został wykazany w deklaracjach podatkowych VAT-7 za te okresy rozliczeniowe. Transakcje dotyczyły sprzedaży zegarków, monet, ogniwek i zawieszki, a należności z ich tytułu z tytułu w łącznej kwocie 45.551 zł wpłynęły na dwa rachunki bankowe: prowadzony przez BRE Bank SA oraz przez Bank PEKAO SA.

W ocenie Dyrektora Izby kwestią sporną w sprawie stało się rozstrzygnięcie, czy powyższe transakcje sprzedaży odpowiadały swoim charakterem czynnościom z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - dalej jako: [u.p.t.u.] czy też polegały na zbyciu składników majątku osobistego, pozostając tym samym poza regulacjami tej ustawy, gdyż według twierdzeń podatnika będące przedmiotem sprzedaży zegarki i monety wchodziły w skład gromadzonej przez niego "od dziecka" kolekcji, do której wyprzedaży został on zmuszony okolicznościami życiowymi.

Zdaniem organu odwoławczego ustaloną bezspornie niezaewidencjonowaną sprzedaż zegarków i monet (oraz pozostałych przedmiotów) należy uznać za dokonywaną przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Po pierwsze, jej przedmiotem były towary tego samego rodzaju, co objęte prowadzoną działalnością gospodarczą, po drugie, wyprzedaż kolekcji wskutek nieoczekiwanych zdarzeń życiowych zawsze jest ograniczona czasowo, podczas gdy w przypadku skarżącego nieopodatkowane wpływy z transakcji sprzedaży następowały systematycznie przez okres pięciu lat (2006-2010), po trzecie, wyjaśnienia dotyczące wyprzedaży w 2010 r. majątku osobistego (przedmiotów kolekcjonerskich) nie znajdują oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Organ podkreślił, że pomimo bezspornego obowiązku ustalenia wszechstronnego okoliczności sprawy, obciążającego organy z mocy art. 122 O.p., obowiązek ten nie jest niegraniczony; jak bowiem przyjmuje się w orzecznictwie, ustalenie faktów, o których wie tylko podatnik pozostaje poza zakresem możliwości organu (tak NSA w wyroku z 6 lutego 2008 r., sygn. akt II FSK 1671/2006). Jeśli podatnik z określonego faktu lub okoliczności wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne, powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody pozwalające na ich ustalenie.

Na tle tych stwierdzeń organ wywiódł, że choć fakt kolekcjonowania przez podatnika zegarków i monet został w sprawie wykazany (np. zeznania świadków A. K. i D. N.), to jednak podatnik nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, iż przedmiotem spornych transakcji były przedmioty stanowiące część tej kolekcji. Do wniosków takich nie uprawnia treść zeznań samego podatnika, który w zeznaniu z dnia 19 maja 2011 r. stwierdził, że wśród prywatnych rzeczy, których sprzedaż nie była ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej były zegarki i monety "w znikomych ilościach, czyli kilka sztuk 3-5", zaś w dniu 31 maja 2012 r. wyjaśnił: "po 1 października 2006 r. sprzedaż prowadziłem, ponieważ po sprzedaniu swojej kolekcji nadal chciałem mieć kontakt z takimi przedmiotami, a nie stać mnie było na odbudowę kolekcji. Przed październikiem 2006 r. prowadziłem sprzedaż moich prywatnych rzeczy", oraz że po rozpoczęciu działalności "nadal posiadałem część prywatnej kolekcji i zdarzyło się sporadycznie z powodów głównie finansowych, że sprzedałem swoją prywatną rzecz". Zdaniem organu zeznania te pozostają w oczywistej sprzeczności z bezspornym ustaleniem o niezaewidencjonowaniu w latach 2007-2010 niemal 100 transakcji sprzedaży zegarków i monet (w tym 21 transakcji w 2010 r.), gdyż nie sposób tego uznać za sporadyczną sprzedaż znikomej ilości przedmiotów.

Dodatkowo wskazano, że towary nabywane przez podatnika dla celów działalności gospodarczej oraz pochodzące, według jego twierdzeń, z prywatnej kolekcji oferowane były na portalu Allegro przy użyciu tych samych kont użytkownika co wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a płatności związane z tymi transakcjami wpływały na te same rachunki bankowe. Także opis jednej z aukcji, wystawionych przez skarżącego w 2010 r. przedmiotów i związanych z nieopodatkowaną sprzedażą (według skarżącego towar z prywatnej kolekcji), którą udało się zidentyfikować, potwierdza zdaniem organu handlowy charakter towaru oferowanego do sprzedaży, co dotyczy transakcji, z tytułu której w dniu 8 lutego 2010 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota 6.000 zł (poz. 4 w tabeli na str. 5 skarżonej decyzji). Przelewu dokonał T. W., a przedmiotem sprzedaży był zegarek Maurice Lacroix Masterpiece Calendrier Rettrograde oferowany na aukcji nr [...]. W opisie tej aukcji można przeczytać m.in.: "Witam na aukcjach firmy A (...) do każdego przedmiotu wystawiane są dowody sprzedaży, gwarancje oraz (na życzenie) faktury VAT". Choć według twierdzeń podatnika transakcja ta dotyczyła przedmiotu z prywatnej kolekcji, to jednak zdaniem organu z przytoczonego opisu aukcji jednoznacznie wynika, że był to towar handlowy. Pomimo zobowiązania się przez podatnika do przedłożenia dowodu sprzedaży - na okoliczność wpłaty wskazanej w pozycji nr 19 w tabeli na str. 6 zaskarżonej decyzji (wpłata z 31 sierpnia 2010 r. w kwocie 980 zł) i pomimo wezwania organu skarżący dowodu takiego nie przedstawił. Organ odwoławczy wskazał, że pozostałych wpłat nie można powiązać z odpowiednimi aukcjami internetowymi ze względu na brak informacji w tym zakresie, jednakże w toku prowadzonego postępowania nie udało się pozyskać żadnych wiarygodnych dowodów świadczących o tym, że dotyczą one sprzedaży przedmiotów pochodzących z majątku osobistego. Takich dowodów w toku prowadzonego postępowania podatnik nie przedstawił.

Oprócz zegarków i monet skarżący dokonał też sprzedaży ogniwek oraz zawieszki, co do których nie przedłożył dowodów potwierdzających, że była to sprzedaż osobistego majątku. W zakresie wpłaty kwoty 100 zł w dniu 9 lutego 2010 r. tytułem "dopłata za dwa ogniwka nick wrdest (poz. 5 w tabeli na str. 6), organ ustalił, że użytkownik Allegro o nazwie "W" wygrał w dniu 26 stycznia 2010 r. aukcję nr [...] (wystawiona przez użytkownika "A"), której przedmiotem był zegarek Omega Seamaster. Przy czym jak wynika z opisu aukcji, zegarek był towarem handlowym, a jego bransoleta wykonana jest z tytanu i 18k złota. Zdaniem organu odwoławczego, powyższa wpłata jest związana bezpośrednio z tą aukcją i dotyczy dopłaty do dwóch ogniwek do bransolety, co prowadzi do oceny o handlowym charakterze tych towarów skutkującym opodatkowaniem ich sprzedaży podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem organu wskazane przez podatnika przyczyny wyprzedaży osobistej kolekcji (sytuacja finansowa udokumentowana historią kredytową) nie uzasadniają zwolnienia z opodatkowania obrotu uzyskanego ze spornych transakcji, gdyż rozstrzygające w tym względzie jest spełnienie ustawowych przesłanek uznania konkretnej aktywności podatnika za działalności gospodarczą. Powody rozpoczęcia takiej działalności nie mają znaczenia.

Za nieskuteczny uznano, zgłoszony jako ewentualny, zarzut naruszenia art. 23 § 4 O.p. poprzez wadliwe oszacowanie podstawy opodatkowania, bez uwzględnienia faktu sprzedaży towarów będących towarami używanymi - co powinno prowadzić do opodatkowania w systemie marży, jak też zarzut niewskazania faktów i dowodów wykazujących niemożność zastosowania metody porównawczej zewnętrznej. W tej kwestii organ wskazał na wynikającą z art. 29 ust. 1 u.p.t.u. zasadę opodatkowania obrotu, z wyjątkami zastrzeżonymi w ustawie na rzecz innego sposobu opodatkowania, czyli w systemie marża, unormowanym w art. 120 u.p.t.u. Wskazując na brzmienie ust. 4 tego przepisu stanowiącego, iż w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku, organ wskazał na konieczność spełnienia wszystkich przesłanek niezbędnych dla zastosowania tego sposobu opodatkowania. Oprócz kryterium przedmiotowego odnoszącego się do przedmiotu dostawy (m.in. przedmioty kolekcjonerskie i rzeczy używane) musi być spełnione kryterium podmiotowe odnoszące się do określonego kręgu podmiotów, od których nabywa je osoba dokonująca dostawy opodatkowanej w systemie marży. W art. 120 ust. 10 u.p.t.u. enumeratywnie wymieniono podmioty, od których nabycie danych przedmiotów będących następnie przedmiotem dostawy umożliwia zastosowanie opodatkowania w systemie marży. Niezbędne jest w związku z tym wykazanie okoliczności nabycia sprzedawanych rzeczy, w szczególności tego, że transakcja nabycia przez podatnika tych towarów nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Organ wskazał w związku z tym, że pomimo prowadzonego w tym zakresie postępowania, materiał dowodowy jest niewystarczający dla zastosowania w odniesieniu do spornych transakcji szczególnej procedury polegającej na opodatkowaniu marży. Skarżący nie przedłożył bowiem jakichkolwiek dokumentów ani innych wiarygodnych dowodów dotyczących nabycia tych towarów, co uniemożliwia weryfikację spełnienia przesłanek z art. 120 ust. 10 pkt 1-5 u.p.t.u.

Uznając za prawidłową przyjętą w decyzji pierwszoinstancyjnej szczególną metodę szacowania podstawy opodatkowania (art. 23 § 4 O.p.), organ wskazał na niemożność posłużenia się którąkolwiek z metod wymienionych w art. 23 § 3 O.p. I tak zastosowanie metody porównawczej wewnętrznej jest możliwe w sytuacji, gdy ewidencja księgowa w przyjętym okresie porównawczym (poprzednie okresy rozliczeniowe) prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Tymczasem brak jest podstaw do przyjęcia, iż zaewidencjonowane w tym okresie wielkości obrotu odzwierciedlają rzeczywiste rozmiary działalności prowadzonej przez podatnika z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości jak też i z tego powodu, że w poszczególnych okresach rozliczeniowych danego roku występuje zróżnicowanie wysokości ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży - a to również uniemożliwia zastosowanie tej metody. Metodę porównawczą zewnętrzną także należało wykluczyć, ponieważ rynek na aukcjach internetowych jest specyficzny, wysokość cen (nawet przy tożsamym asortymencie) jest kształtowana przez aukcje i stanowi wypadkową oczekiwań nabywcy i sprzedawcy. Organ odwoławczy zaakceptował ponadto szczegółowo uzasadniony przez organ kontroli skarbowej brak możliwości zastosowania pozostałych metod szacowania, wymienionych w art. 23 § 3 O.p.

Zdaniem organu odwoławczego najbardziej miarodajna, w okolicznościach faktycznych rozpatrywanej sprawy, stała się metoda szacowania opierająca się na kwotach przychodów uzyskanych przez podatnika, a polegająca na uwzględnieniu danych o wielkości obrotów osiągniętych ze sprzedaży na portalu aukcyjnym Allegro, uzyskanych od jego operatora oraz informacji o obrotach i stanach posiadanych rachunków bankowych. Zastosowanie tej metody uwzględnia, w przekonaniu organu odwoławczego, wynikający z art. 23 § 5 O.p. nakaz określenia, w przypadku oszacowania, podstawy opodatkowania w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistej jej wielkości. W tym zakresie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »