Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.08.2015

Sprzedaż prywatnej kolekcji może być działalnością gospodarczą

Z uzasadnienia: Prawidłowe jest zdaniem Sądu stanowisko prezentowane przez organ odwoławczy, że charakter, zakres i skala dokonywanych transakcji wyklucza uznanie działań skarżącej jako służących wyprzedaży własnej kolekcji biżuterii w ramach gospodarowania mieniem prywatnym.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Sędziowie: sędzia WSA Urszula Wiśniewska sędzia WSA Jarosław Szulc (spr.) Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Chowańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 r. sprawy ze skargi D. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w I. określił skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok w kwocie [...] zł. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły ustalenia organu, że skarżąca w 2009 r. prowadziła niezarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży biżuterii za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro pod nickami: [...] oraz [...]. Dokonywane przez skarżącą czynności w zakresie zakupu na aukcjach internetowych biżuterii i części do jej wyrobu, a także sprzedaż na aukcjach internetowych rzeczy tego samego rodzaju organ podatkowy pierwszej instancji uznał za spełniające przesłanki działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749) – dalej jako: "O.p." i art. 2 ustawy z dnia 02 lipca 200 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672) – dalej jako: "s.dz.g."

W złożonym odwołaniu podatniczka zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie: art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 i art. 191, art. 210 ust. 1 pkt 6 O.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 ze zm.) – dalej jako: "u.p.d.o.f." Odwołująca podkreśliła, że wytwarzanie biżuterii to jej hobby. Nie wytwarzała jej w celu sprzedaży, ale na własne potrzeby, a powtarzalność przedmiotu sprzedawanej biżuterii była następstwem wykonywania jej z elementów posiadanych przez nią w kilku egzemplarzach. Biżuterię i jej elementy otrzymywała również w prezencie. Sprzedaż rozpoczęła z uwagi na brak środków finansowych. Nie dokonywała jej, wbrew ustaleniom organu, przy pomocy większej liczby nicków. W ocenie odwołującej sprzedaż biżuterii z prywatnej kolekcji zbieranej i przerabianej nie stanowi działalności gospodarczej. Odwołująca zaznaczyła, że konto w portalu Allegro zostało założone cztery lata wcześniej zanim rozpoczęła sprzedaż.

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. Na wstępie organ przytoczył treść przepisów mających zastosowanie w sprawie, w tym definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 2 u.dz.g., art. 3 pkt 9 O.p. i art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej organ podatkowy pierwszej instancji prawidłowo uznał, że skarżąca w 2009 r. dokonywała sprzedaży biżuterii za pośrednictwem Internetu w ramach działalności gospodarczej, a działania podejmowane przez nią w tym okresie spełniają cechy charakterystyczne dla źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Organ podkreślił, że z materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy wynika, iż w latach 2009 - 2010 skarżąca przeprowadziła łącznie 521 transakcji sprzedaży, w tym 351 w 2009 r. W roku podatkowym, za który prowadzone jest postępowanie odwoławcze, transakcji tych dokonywała za pośrednictwem portalu Allegro pod nickiem [...]. Oferowana do sprzedaży biżuteria była powtarzalna, na co wskazuje ilość transakcji sprzedaży identycznej biżuterii. Wynika z tego, zdaniem organu, że przedmiotem prowadzonej przez skarżącą sprzedaży internetowej nie była wyprzedaż zgromadzonej prywatnej kolekcji należącej do niej bądź innych osób. Faktu istnienia kolekcji o takim rozmiarze nie potwierdziły zeznania przesłuchanych świadków, a zwłaszcza rodziców skarżącej. Organ dodał, że sprzedaż miała charakter zarobkowy, gdyż nastawiona była na osiągnięcie zysku w postaci przychodu ze sprzedaży przekazywanego na rachunek bankowy wskazany na portalu aukcyjnym. Organ zauważył, że skarżąca prowadziła sprzedaż we własnym imieniu, a podejmowane działania powodowały powstanie określonych praw i obowiązków. Była bowiem zobowiązana do ponoszenia opłat związanych z korzystaniem z portalu aukcyjnego i przesłaniem przesyłek przez Pocztę Polską S.A., a także zakupem kopert bąbelkowych i części do biżuterii. Ilość przeprowadzonych transakcji sprzedaży w 2009r. wskazuje z kolei, że prowadzono ją w sposób zorganizowany i profesjonalny. Reasumując w ocenie organu, prowadzona przez skarżącą sprzedaż biżuterii miała charakter profesjonalny, zarobkowy i zorganizowany, a więc spełniała ustawowe przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą. Dlatego też należało zaliczyć ją do źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., a nie w pkt 8 tego przepisu.

W złożonej do tut. Sądu skardze strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, zarzucając naruszenie:
- art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. z uwagi na uznanie, iż zbycie ruchomości nastąpiło w ramach działalności gospodarczej,
- przepisów postępowania, a w szczególności art. 120, art. 121, art. 122, art. 180, art. 187, art. 188, art. 191 i art. 210 § 4 O.p. poprzez pominięcie dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, niewyjaśnienie wszystkich istotnych elementów stanu faktycznego i przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów.

Zdaniem skarżącej sukcesywna sprzedaż posiadanej kolekcji biżuterii nie jest działalnością gospodarczą określoną w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. nie mogła więc podlegać zaliczeniu do źródeł przychodu wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Sprzedaż ta nie spełnia bowiem cech działalności gospodarczej wskazanych przez ustawodawcę. Dokonując wykładni tego pojęcia skarżąca powołała się przy tym m.in. na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Skarżąca wskazała, że zbycie biżuterii nastąpiło z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej, o czym świadczy otrzymywanie zasiłków celowych przyznanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie miała możliwości jednorazowego zbycia całej kolekcji. Dlatego też dokonywała tego sukcesywnie. W ocenie skarżącej podjęte przez nią czynności miały charakter incydentalny i okazjonalny, a nie stały. Sprzedaż poszczególnych elementów posiadanej kolekcji miała bowiem charakter jednorazowy i nie była wynikiem planowego charakteru działań i woli ich realizacji w sposób ciągły. Skarżąca nie podziela przy tym stanowiska organów podatkowych, iż dokonywanie sprzedaży za pośrednictwem portali i aukcji internetowych daje podstawę do uznania jej działań za noszące cechy profesjonalizmu i zorganizowania. W ocenie skarżącej działania te są "zwykłym" sposobem sprzedaży zbędnych przedmiotów. Nie podejmowała bowiem działań o charakterze inwestycyjnym bądź marketingowym. Konto na portalu aukcyjnym Allegro o nicku [...] założyła już w 2004r., a konto bankowe funkcjonowało przed 2009r. Dokonaną sprzedaż kolekcji biżuterii należało zatem, w ocenie skarżącej, uznać za zarząd majątkiem prywatnym, a nie działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, iż zbycie nastąpiło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie nie powstał również obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie naruszenia przez organy podatkowe przepisów proceduralnych skarżąca podniosła ustalenie nieprawidłowego stanu faktycznego. W przeprowadzonym postępowaniu nie uwzględniono bowiem okoliczności, że część sprzedanej biżuterii nie stanowiła własności skarżącej, a pieniądze uzyskane z jej sprzedaży oddano właścicielowi. Pominięto także wskazywany przez świadków fakt otrzymywania biżuterii w formie prezentów bądź spadku, a także zbierania jej w ramach hobby. W zakresie gromadzenia dowodów skarżąca wskazuje, że zaniechano przeprowadzenia konfrontacji ze świadkami. W ocenie skarżącej zgłaszane zarzuty nie zostały wszechstronnie rozpatrzone. Natomiast fakty uznane przez organ podatkowy za udowodnione pozostają w sprzeczności z materiałem dowodowym. Nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez organ podatkowy spowodowały z kolei, w ocenie skarżącej, że nie wniosła o przesłuchanie w charakterze świadka siostry i S. D.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 usta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »