Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2012

Sprzedaż o charakterze ciągłym a VAT - wyrok NSA

„Sprzedaż o charakterze ciągłym” w ujęciu § 5 ust. 1 pkt 4 zd. drugie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług polega na świadczeniach ciągłych podatnika, obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały - pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co jest charakterystyczne dla świadczeń ciągłych (okresowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1245/10 w sprawie ze skargi R. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od R. S.A. z siedzibą w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 3 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1245/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi R. S.A. w W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług i zasądził na rzecz spółki koszty postępowania.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że spółka zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że - jako ogólnokrajowy dystrybutor prasy - spółka zaopatruje swoich kontrahentów, z którymi łączą ją długoterminowe kontakty handlowe i kompleksowe umowy, również w towary pozaprasowe. Spółka dokonuje dostaw w oparciu o składane przez kontrahentów zamówienia. Dostawy realizowane są partiami, przy czym w przypadku każdego kontrahenta dostawy te występują od kilku do kilkunastu razy w ciągu miesiąca, w zależności od tempa sprzedaży. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie dokonanych dla danego kontrahenta dostaw i spółka wystawia w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca jedną fakturę dokumentującą te dostawy.

W związku z powyższym, spółka zwróciła się z pytaniem, czy przedmiotowe dostawy stanowią sprzedaż o charakterze ciągłym, a jeżeli tak, to kiedy powinna być wystawiona faktura za taką dostawę i w którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy. Jednocześnie spółka wyraziła stanowisko, że sprzedaż dokonywana w oparciu o ww. umowy stanowi sprzedaż, której można przypisać charakter ciągły, zaś faktura dokumentująca taką dostawę powinna być wystawiona po zakończeniu każdego miesiąca, tj. w terminie 7 dni od jego zakończenia. W ocenie spółki obowiązek podatkowy w przypadku dostawy o charakterze ciągłym powstaje z chwilą wystawienia faktury, czyli najpóźniej 7 dnia od zakończenia miesiąca, którego dotyczy faktura. Spółka uznała, że pod pojęciem "sprzedaży ciągłej" należy rozumieć wynikające z zobowiązania o charakterze ciągłym świadczenie, polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu się strony zobowiązanej do świadczenia. Zatem dla uznania, że sprzedaż ma charakter ciągły, istotne jest zaistnienie dwóch czynników, tj. czynnika czasu (dostawy dokonywane są w określonym przedziale czasowym, miesiąc, kwartał etc.) oraz czynnika częstotliwości (dostawy dokonywane są z określoną regularnością, np. kilka, kilkanaście razy w danym okresie). Spółka wskazała, że w jej przypadku obydwa wymienione czynniki występują łącznie. Dostawy realizowane dla kontrahentów dokonywane są w okresach miesięcznych z częstotliwością od kilku do kilkunastu razy w miesiącu.

1.3. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wskazał przy tym, że w stanie faktycznym przedstawionym przez spółkę można wyodrębnić poszczególne dostawy stanowiące elementy składowe transakcji zawartych z kontrahentami. Tym co umożliwia wyróżnienie poszczególnych czynności jest zamówienie składane przez kontrahenta. Zdaniem Ministra Finansów samo zawarcie pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Organ wyjaśnił, że jedną z istotnych cech sprzedaży ciągłej jest brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów jej realizowania. Tym samym organ uznał, że w przedstawionej sytuacji spółka, w ramach zawartej umowy, dokonuje odrębnych czynności, mających samodzielny charakter, a zatem obowiązek podatkowy w przypadku tych czynności powstaje z chwilą wystawienia faktury przez spółkę, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u.")).

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka zarzuciła organowi naruszenie prawa materialnego, tj. § 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm., dalej "rozporządzenie MF z 28 listopada 2008 r."), a także art. 19 ust. 4 u.p.t.u. Nadto skarżąca zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie prawa procesowego, tj. art. 14h, w zw. z art. 121 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p.").

W uzasadnieniu spółka powtórzyła dotychczasową argumentację. Podniosła przy tym, że w rozpatrywanej sprawie organ nie odniósł się do interpretacji podatkowych wskazanych przez nią we wniosku, w których organy, wypowiadając się w sprawach analogicznych lub o podobnym stanie faktycznym, prezentowały stanowisko potwierdzające pogląd, że dostawa towarów dokonywana na rzecz danego kontrahenta z częstotliwością od kilku do kilkunastu razy w miesiącu, stanowi sprzedaż o charakterze ciągłym. W ocenie spółki Minister Finansów powinien był odnieść się do tych interpretacji i co najmniej wskazać przyczyny ich pominięcia przy ocenie stanu faktycznego niniejszej sprawy.

2.2. Minister Finansów w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując przy tym dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Warszawie stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż sprzedaż dokonywaną przez skarżącą można scharakteryzować - wbrew stanowisku wyrażonemu przez organ - jako sprzedaż o charakterze ciągłym.

3.2. Sąd przyjął, że skoro ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze oraz inne przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia "sprzedaży o charakterze ciągłym", należałoby zastosować wykładnię językową, jako mającą pierwszeństwo w interpretowaniu przepisów prawa podatkowego. W tym kontekście Sąd, odwołując się do słownikowych definicji pojęcia "ciągłości", stwierdził, że z uwagi na ich ogólnikowość i możliwość rozbieżnej interpretacji nie mogły one być wystarczającą podstawą określenia znaczenia interpretowanego pojęcia, skoro wg tych definicji za sprzedaż ciągłą można by uznać zarówno "sprzedaż trwającą bez przerwy" i "sprzedaż powtarzającą się stale".

3.3. Wobec tego, że ani przepisy prawa podatkowego ani wykładnia językowa nie pozwalają samoistnie określić znaczenia analizowanego pojęcia "sprzedaży o charakterze ciągłym", w ocenie Sądu odnieść się należy do innych gałęzi systemu prawnego, w szczególności do prawa cywilnego. Na jego gruncie sprzedaż towarów czy usług ma charakter taki, jaki nadaje tej czynności umowa łącząca kontrahentów danej czynności. Sąd wskazał, że w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »