Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.11.2013

Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego a prawo do ulgi przy meldunku małżonka

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym z 23 października 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez małżonki, choć był już wtedy w związku małżeńskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko żona. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga meldunkowa przy sprzedaży ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 27 i 28 sierpnia oraz 16 września 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego:

 • w części dotyczącej możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z ulgi meldunkowej - jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej uznania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodu - jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego po dniu 01 stycznia 2014 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z dnia 13 sierpnia i 04 września 2013 r. Znak: IBPB II/2/415-654/13/ŁCz wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniach 27 i 28 sierpnia oraz 16 września 2013 r.

We wskazanym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który nabył w dniu 23 października 2008 r. Stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym jest wnioskodawca, bez małżonka, choć był już wtedy w związku małżeńskim (ślub zawarty dnia 11 października 2008 r.)

W 2013 r. wnioskodawca planuje sprzedać mieszkanie. W związku z tym transakcja podlegać będzie opodatkowaniu w wysokości 19% dochodu. Jako że lokal mieszkalny został nabyty 23 października 2008 r., czyli w okresie między początkiem 2007 r. a końcem 2008 r., za dochód uważa się różnicę między przychodem a kosztami. W tym okresie podatnikowi przysługuje ulga meldunkowa. Wnioskodawca nigdy nie był i nie jest zameldowany pod tym adresem.

Wnioskodawca dodał, że środki ze sprzedaży w części zostaną przekazane na spłatę kredytu hipotecznego (tej nieruchomości), natomiast reszta w 2013 r. lub 2014 r. będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca zacytował fragment z aktu notarialnego:

(...) kupujący - (…) oświadcza, że powyższą nieruchomość za podaną cenę kupuje za pieniądze stanowiące jego majątek osobisty dodając, iż jest żonaty, umów małżeńskich nie zawierał, a w jego małżeństwie panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Przed podpisaniem niniejszego aktu kupujący zapłacił do rąk sprzedającej z tytułu ceny sprzedaży kwotę 20 000,00 zł (...). Pozostałą cenę sprzedaży w łącznej kwocie 60 000,00 zł (...) kupujący zobowiązuje się zapłacić przelewem (...). Środki na nabycie przedmiotowego lokalu pochodzić będą z kredytu bankowego.

Kredyt jest przez wnioskodawcę i jego małżonka spłacany ze wspólnych środków. Małżonek wnioskodawcy wraz z córką zameldowany jest w lokalu mieszkalnym, o którym mowa powyżej, na pobyt stały od 2009 r.

Poza przytoczonym powyżej cytatem dotyczącym majątku wspólnego wnioskodawcy i małżonka w akcie notarialnym nie ma innej wzmianki na ten temat.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania:

Czy ulga meldunkowa, która przysługuje małżonkowi zwalnia wnioskodawcę z płacenia 19% podatku od dochodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego?

Czy do kosztów zakupu mieszkania wnioskodawca może zaliczyć taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe (wnioski o wpis hipoteki i wpis własności), prowizję biura pośrednictwa nieruchomości oraz wydatki poniesione na podniesienie rynkowej wartości mieszkania (wymiana okien, drzwi, sanitariaty, płytki podłogowe i ścienne, podłogi (panele podłogowe), wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej)?

Czy od 01 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?

Zdaniem wnioskodawcy, mimo że w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości jako kupujący wymieniony jest tylko wnioskodawca, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Skoro małżonkowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, to przy sprzedaży również wnioskodawca jest zwolniony z płacenia podatku.

Wszystkie opłaty uiszczone u notariusza, w sądzie czy biurze pośrednictwa nieruchomości są nierozerwalnie związane z zakupem mieszkania, więc zwiększają koszt kupna nieruchomości. Natomiast sprzedaż mieszkania po wyższej cenie możliwa będzie dzięki zainwestowaniu środków w remont mieszkania, który podniósł jego standard. Stąd przekonanie wnioskodawcy, że powyższe wydatki finansowe należy zaliczyć do kosztów przy obliczaniu kwoty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania.

Natomiast od 01 stycznia 2014 r. wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie m.in. lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Wobec powyższego stwierdzenia, w przypadku sprzedaży m.in. lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tego lokalu, aby ustalić od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, ale także aby określić możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży tego lokalu. Inne bowiem zwolnienia obowiązują w przypadku sprzedaży przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 31 grudnia 2006 r., inne dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. a także inne ulgi obowiązują w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych od 01 stycznia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że wnioskodawca w dniu 11 października 2008 r. zawarł związek małżeński, natomiast w dniu 23 października 2008 r. nabył lokal mieszkalny. Lokal został nabyty przez wnioskodawcę za środki stanowiące jego majątek osobisty. Wnioskodawca umów małżeńskich nie zawierał, a w jego małżeństwie panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W 2013 r. wnioskodawca planuje sprzedać mieszkanie. Małżonek wnioskodawcy od 2009 r. zameldowany jest w tym lokalu na pobyt stały, natomiast wnioskodawca nigdy nie posiadał takiego zameldowania w sprzedawanym lokalu.

Aby dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego odnoszących się do opisanego we wniosku zdarzenia należy odnieść się do regulacji zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Rozpatrując analizowaną sprawę należy w pierwszym rzędzie przywołać postanowienia art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.), który stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl § 2 tego przepisu do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Z kolei według art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego decyduje przede wszystkim moment ich nabycia. Majątkiem wspólnym są zasadniczo przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich. W orzecznictwie przyjmuje się, że „w przypadku pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej (…) rozstrzygają przepisy art. 31-34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli ich stosowanie nie zostało wyłączone małżeńską umową majątkową (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd, zgodnie z którym art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, będący odpowiednikiem obecnie obowiązującego art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwarza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, zaś przynależność określonych przedmiotów do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek (zob. m.in. wyroki: z dnia 11 września 1998 r., I CKN 830/97, niepubl.; z dni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »