Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu a VAT

Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegała planowana przez Gminę (…) sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (…) na rzecz jej użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w sytuacji gdy prawo użytkowania wieczystego ustanowiono po wejściu wżycie ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 24 stycznia 2017 r. (data wpływu 31 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi odrębnej dostawy towarów,
 • jest nieprawidłowe w zakresie stwierdzenia, że kwota wykupu nie stanowi innego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej (…) na rzecz jej użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej (…).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 stycznia 2017 r. (data wpływu 31 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP1.4512.869.2016.1.ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (…), nabyła na podstawie aktu notarialnego zawartego w dniu 14 lipca 2016 r. (…) użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 486 (…), objętej księgą wieczystą (…), położonej (…), wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn.zm.). Spółdzielnia wybudowała z własnych środków budynek mieszkalny, w którym ustanowiła spółdzielcze własnościowe prawa do lokali dla członków tej Spółdzielni. W budynku mieszkalnym (…) nie ma lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności.

Spółdzielnia w ramach ww. umowy uiściła pierwszą opłatę wynoszącą 15% wartości nieruchomości w wysokości (…) zł powiększoną o kwotę VAT w wysokości (…) zł i zobowiązała się do ponoszenia opłat rocznych w wysokości 1% wartości nieruchomości w wysokości (…) zł + VAT w wysokości (…) zł. Następnie w dniu 15 lipca 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła z wnioskiem o nabycie na własność działki nr 486 (…) na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) z uwzględnieniem bonifikaty przewidzianej Uchwałą Rady Miasta (…) z dnia 2 lipca 2003 r. (…) zmienioną uchwałą z dnia 30 kwietnia 2004 r. (…).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegała planowana przez Gminę (…) sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (…) na rzecz jej użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w sytuacji gdy prawo użytkowania wieczystego ustanowiono po wejściu wżycie ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż dostawą towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz, U. z 2016 r Nr 710 z późn. zm.) było w niniejszej sprawie oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Przepis art. 7 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy świadczą, że przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel nastąpiło w chwili ustanowienia na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej (…) prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Spółdzielnia Mieszkaniowa nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu a zatem w sensie ekonomicznym nabyła już prawo do dysponowania gruntem jak właściciel. Sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu przez Gminę w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „władztwo rzeczy”, które użytkownik wieczysty już uzyskał. Powyższe stanowisko Gminy (…) znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 maja 2010 sygn. akt. I SA/Kr 605/10, oraz w licznych interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydanych w podobnych sprawach (IBPP1/443-212/12/AL z 5.06.2012 r., IBPP1/443-249/12/MS z 14.06.2012 r., 1BPP1/443-211/12/AL, IBPP1/443-213/12/AL z 5.06.2012 r., IBPP2/443-140/12/RSz z 14.05.2012 r.).

Kwota wykupu ww. nieruchomości nie może być również uznana za pozostałą do zapłaty, a rozłożoną na raty tj. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste resztę ceny za dokonaną wcześniej tj. na podstawie umowy oddania w użytkowanie wieczyste, dostawę towarów. Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż Spółdzielnia uiszcza pierwszą opłatę w wysokości 15% wartości nieruchomości, a za pozostałe 99 lat zobowiązana jest do zapłaty opłat rocznych w wysokości 1% wartości nieruchomości, zatem nie sposób uznać kwoty wykupu za resztę niespłaconych opłat rocznych. W innym wypadku należałoby przyjąć, że Spółdzielnia płaci za 114 lat a nie za 99, i podlega podwójnemu opodatkowaniu w zakresie 15 lat. Interpretacja taka nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa ani w zasadach racjonalnej wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Mając powyższe na uwadze opisana sprzedaż nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i również nie stanowi innego świadczenia podlegającego opodatkowaniu ww. podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi odrębnej dostawy towarów,
 • nieprawidłowe w zakresie stwierdzenia, że kwota wykupu nie stanowi innego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »