Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2012

Sprzedaż nieruchomości: Narzędzia i odzież robocza jako wydatki na cele mieszkaniowe

Z uzasadnienia: Wydatki na nabycie narzędzi (szpachla, pędzle, mieszadło, paca styropianowa, brzeszczot, wiertła, szlifierka, paca styropianowa, szlifierka, imadło, pilarka), odzieży (moro, rękawice i buty gumowe), elementów wyposażenia domu (m.in. meble, dywan, żarówki), drobnych materiałów (papier ścierny, szufelka, zmiotka, tablica, drabina, mydelniczka, wieszaki, taśma malarska, płyn do mycia paneli, kosz), oraz materiałów zużytych do zagospodarowania terenu wokół domu (siatka ogrodzeniowa) nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, a tym samym nie mogą obniżyć kwotę dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wójcik Sędziowie Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędzia WSA Marta Wojciechowska (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Joanna Zamojska-Jaszczyk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 września 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. z tytułu zbycia lokalu oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. nr [...] Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, na podstawie art. 207 § 1 i art. 21 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm)-/dalej O.p./ oraz art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, art.19 ust. 1 i art. 28 ust. 1-2a207, art. 21 par. 3, art. 23 określił A. K. (dalej skarżący) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. z tytułu zbycia lokalu użytkowego w wysokości 16.672,00 zł.

W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, iż skarżący wraz z małżonką w dniu 24 sierpnia 2006 r. sprzedał lokal użytkowy z przynależnymi prawami położony w O. przy ul. K. za kwotę 400.000,00 zł (akt notarialny Rep. A nr [...]). Zbycie nastąpiło przed upływem okresu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia tej nieruchomości (nabycie nastąpiło w dniu 21 czerwca 2006 r. na podstawie aktu notarialnego Rep A [...]). Małżonkowie K. w dniu 5.09.2006 r. złożyli oświadczenie o przeznaczeniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości własne na cele mieszkaniowe.

Skarżący, wezwany w trybie art. 275 § 1 w zw. z art. 272 pkt 3 O.p., przedłożył organowi podatkowemu dokumenty dotyczące rozliczenia podatku ze sprzedaży lokalu w postaci faktur zakupów materiałów budowlanych wystawionych na jego nazwisko oraz aktów własności należących do niego nieruchomości mieszkalnych.

W trakcie prowadzonego postępowania, wszczętego postanowieniem z dnia 27.07.2011 r. Nr [...], organ ustalił, iż część wydatków udokumentowanych przedłożonymi przez stronę fakturami nie spełniało kryteriów określonych przepisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e. Zdaniem organu brak było podstaw do uwzględnienia wydatków udokumentowanych fakturami VAT na łączną kwotę 10.683,83 zł, które zostały poniesione jeszcze przed dokonaniem sprzedaży lokalu. Organ zakwestionował także wydatki w wysokości 19.496,63 zł poniesione po upływie ustawowego dwuletniego terminu do wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Oceniając pozostałe przedstawione przez stronę dowody organ nie uznał wydatków w łącznej kwocie 15.919,98 zł, których, zdaniem organu, nie można było zakwalifikować do poniesionych na remont i modernizację własnego budynku mieszkalnego. W rezultacie organ przyjął, że jedynie wydatki w wysokości 33.277,29 zł spełniają wymogi odliczenia. Z uwagi na zbycie nieruchomości w ramach ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej za kwotę 400.000,00 zł, przypadająca na skarżącego kwota przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wyniosła połowę tej kwoty tj. 200.000 zł. Przy czym do rozliczenia podatku organ przyjął całą kwotę ustalonych wydatków, gdyż remontowana nieruchomość była wyłączną własnością skarżącego. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania (166.723,00 zł) organ podatkowy I instancji określił skarżącemu 10% zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 16.672,00 zł.

Z powyższą decyzją nie zgodził się skarżący i w złożonym odwołaniu wniósł o uznanie wydatków w łącznej wysokości 15.853,89 zł jako kosztów poniesionych na remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego. Wskazał także, iż pismem z dnia 16.11.2011 r. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o zabezpieczenie na pokrycie zryczałtowanego podatku przedmiotów o łącznej wartości ok. 21.500 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpoznaniu odwołania decyzją z dnia 6 kwietnia 2012 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Uzasadniając rozstrzygnięcie stwierdził, iż okolicznością bezsporną jest, że w dniu 24 sierpnia 2006 r. na mocy aktu notarialnego nr [...] skarżący wraz z żoną zbył lokal użytkowy przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia. Transakcja ta stanowiła przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., i jako taka podlegała opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W celu zwolnienia przychodu z opodatkowania małżonkowie złożyli oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 32 organ odwoławczy podkreślił, że aby można było zastosować przedmiotowe zwolnienie podatkowe, przychód ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego musi być wydatkowany nie później niż w okresie dwóch lat na cel ściśle określony w ustawie.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy organ odwoławczy stwierdził, że słusznie organ I instancji nie przyjął wydatków na kwotę 10.683,83 zł, które zostały dokonane przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia lokalu użytkowego (24.08.2006 r.) oraz wydatków na kwotę 19.496,63 zł poniesionych po upływie dwuletniego terminu uprawniającego do zwolnienia z podatku (po 24.08.2008 r.). Ustalenia w tym zakresie nie były zresztą przez stronę kwestionowane.

Rozpatrując sporną kwestię wydatków w wysokości 15.919,98 zł organ odwoławczy również podzielił stanowisko organu I instancji, że wydatki te nie mieściły się w grupie podlegających odliczeniu, gdyż nie spełniały celów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 a) u.p.d.o.f.

Wskazał, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu i modernizacji własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W związku z tym, w kwestii określenia wydatków podlegających odliczeniu na podstawie powołanego przepisu dopuszczalne jest posiłkowanie się regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 778). Rozporządzenie to wydano wprawdzie na podstawie art. 27a ust. 19 u.p.d.o.f. w związku z odliczeniami od podatku wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, jednakże dopuszczalne jest posiłkowanie się przez organy podatkowe przepisami tego rozporządzenia w zakresie wydatków na remont lub modernizację w ramach zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a u.p.d.o.f. W zawartym w tym rozporządzeniu wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego wymieniono m. in. prace związane z remontem lub modernizacją przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, remontem i modernizacją fundamentów, łącznie z izolacjami, elementów konstrukcyjnych budynku, elewacji budynku, wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych, remont, modernizację lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji, przebudowę układu funkcjonalnego budynku obejmującą: sanitariaty i kuchnie; dźwigi osobowe; wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych, remont części wspólnej budynku.

Zakwestionowane przez organ I instancji wydatki dotyczyły nabycia: narzędzi, (szpachla, pędzle, mieszadło, paca styropianowa, brzeszczot, wiertła, szlifierka, paca styropianowa, szlifierka, imadło, pilarka) odzieży (moro, rękawice i buty gumowe), elementów wyposażenia domu (m.in. meble, dywan, żarówki), drobnych materiałów (papier ścierny, szufelka, zmiotka, tablica, drabina, mydelniczka, wieszaki, taśma malarska, płyn do mycia paneli, kosz), oraz materiałów zużytych do zagospodarowania terenu wokół domu (siatka ogrodzeniowa).

Zdaniem Dyrektora Izby, zakup wymienionych narzędzi, odzieży i wyposażenia nie spełniał kryterium ustawowego celu, tj. budowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacji, remontu i modernizacji i nie mieścił się w wykazie zawartym w cyt. rozporządzeniu. Dyrektor zaznaczył przy tym, że narzędzia mimo, iż mogą być wykorzystywane podczas remontu, zazwyczaj służą wielokrotnemu ich użyciu, również do innych prac niż ten konkretny cel mieszkaniowy. Tak samo nie mieściły się w pojęciu remontu i modernizacji wydatki na wyposażenie domu. Z kolei wydatki poniesione na odzież oraz inne materiały poza tym, że nie stanowią wydatków, o których mowa w w/w rozporządzeniu, to również nie mają bezpośredniego związku z wykonywaniem czynności zdefiniowanych w ustawie Prawo budowlane, tj. remont i budowa. Odnośnie siatki ogrodzeniowej, organ stwierdził, że nie jest to wydatek spełniający cel określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f., tj przeznaczenia na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (...), bowiem dotyczy terenu okalającego nieruchomość.

Organ odwoławczy zaakceptował także pozostałe ustalenia organu I instancji w zakresie przyjętej podstawy opodatkowania i wymiaru podatku.

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji.

Uzasadniając skargę skarżący w pierwszej kolejności wskazał na przedawnienie zobowiązania tytułu zbycia nieruchomości. Zarzucił również, że organ odwoławczy, mimo oczywistych uchybień, zaakceptował działania organu podatkowego I instancji i nie dokonał wnikliwej analizy sprawy. Dalej skarżący zwrócił uwagę na swą trudną sytuację materialną. Wskazał, że wyegzekwowanie należności wobec Skarbu Państwa pozbawi go i żonę środków do życia, bowiem wspólne dochody są na tyle niskie, iż są zmuszeni korzystać z zasiłków pomocowych. Nadto w 2008 r. żona Skarżącego uległa wypadkowi co spowodowało, że znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Mimo to organ egzekucyjny zajął jego pobory oraz hipotekę. Stwierdził, iż wszystkie działania organu podatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »