Sprzedaż nieruchomości: Dziecko ma prawo do ulgi mieszkaniowej

W celu skorzystania przez małoletniego z ulgi mieszkaniowej, pozwolenie na budowę domu oraz faktury związane z tą budową mogą być wystawione na jego matkę jako jego przedstawiciela ustawowego. Istotne jest bowiem, że małoletni jest współwłaścicielem gruntu, na którym budowany jest dom oraz że budowa finansowana będzie również z jego środków - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2017 r. (data wpływu 3 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 21, 22 i 28 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 1 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4011.60.2017.1.MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 21 i 22 czerwca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2014 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, po którym zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca wraz z siostrą i matką odziedziczyli dom, który należał do ojca i w którym wspólnie zamieszkiwali (w równych częściach po 1/3 udziału każdy).

W maju 2016 r. nieruchomość została sprzedana za zgodą sądu rodzinnego przez matkę Wnioskodawcy, ponieważ Wnioskodawca i jego siostra są niepełnoletni. Pieniądze ze sprzedaży domu w kwocie 1/3 wartości domu zostały umieszczone na osobistym koncie bankowym Wnioskodawcy.

W listopadzie 2016 r. matka Wnioskodawcy kupiła działkę budowlaną, która w udziale 1/3 należy również do Wnioskodawcy i na której zamierzają wybudować dom ze środków wspólnych, tzn. że Wnioskodawca również chce przeznaczyć swoją część pieniędzy ze sprzedaży domu rodzinnego na budowę nowego, wspólnego domu. Wnioskodawca jest świadomy, że nieruchomość została sprzedana przed upływem 5 lat od śmierci ojca i w konsekwencji podlega obowiązkowi zapłaty podatku, chyba że środki ze sprzedaży zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży na budowę nowego domu.

W 2016 r. matka Wnioskodawcy wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę na działce, którą wcześniej kupiła, a która należy również do Wnioskodawcy.

W piśmie z 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 28 czerwca 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że jego wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku jeżeli faktury z budowy domu będą wystawiane na matkę a nie na Wnioskodawcę?
 2. Czy jest rzeczą konieczną aby pozwolenie na budowę domu na działce, która w równych częściach należy do Wnioskodawcy, jego siostry i matki było wystawione również na Wnioskodawcę? Czy wystarczy aby pozwolenie było wystawione tylko ma matkę?

Zdaniem Wnioskodawcy, działka, którą kupiła matka Wnioskodawcy w równych częściach należy do matki Wnioskodawcy, niepełnoletniej siostry Wnioskodawcy oraz do Wnioskodawcy. Pieniądze na budowę nowego domu również zamierzają zainwestować w równych udziałach. Zostanie to udokumentowane adekwatnymi fakturami. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma konieczności wnioskowania o wystawienie pozwolenia na budowę również na Wnioskodawcę – wystarczy na matkę. Jeżeli matka uzyska pozwolenie na budowę na ich wspólnej działce, to Wnioskodawca – jako współinwestor nie łamie prawa, ani nie dopuszcza się samowoli budowlanej, również inwestując na tej działce. Zdaniem Wnioskodawcy, ważne że środki ze sprzedaży domu po ojcu inwestuje na cele budowlane na działce, która również jest jego własnością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych określonych w tym przepisie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostaje dokonana w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

W przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku po ojcu, który zmarł w styczniu 2014 r., prawo własności do 1/3 części domu ojca. W maju 2016 r. dom został sprzedany.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. udziału w nieruchomości, który Wnioskodawca nabył w 2014 r. w drodze spadku stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »