Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT

Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. sprawy ze skargi Z.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie 366.014 zł.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż podatnik prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą na własne nazwisko w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu nieruchomości w firmie P P-U "N" Z S J, z siedzibą w S, ul. P 3, był ponadto wspólnikiem niżej wymienionych spółek cywilnych:

1) "M " s.c. N K, D K, Z J z siedzibą w S, ul. S 2A. Przedmiotem działalności tej spółki był wynajem nieruchomości, podatnik posiadał 40% udziałów w zyskach i stratach Spółki,

2) P P-U "N" s.c. M C, Z S J, z siedzibą w S, ul. Z, której przedmiotem działalności był wynajem sprzętu budowlanego, udział podatnika w zyskach i stratach spółki wynosił 50% udziałów,

3) "F" s.c. Z J, P W z siedzibą w S, ul. W, przedmiotem której była zgodnie z zapisem w umowie Spółki oraz zaświadczeniem REGON z dnia 8 stycznia 2008 r. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego, natomiast wg zaświadczenia REGON z dnia 24 grudnia 2008 r. - działalność prawnicza, udział podatnika w zyskach i stratach Spółki wynosił 50% udziałów.

Dochody z ww. działalności opodatkowane były 19% podatkiem dochodowym z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L w roku podatkowym 2008 podatnik wykazał m.in. podatek należny w kwocie 253.130 zł.

Po przeprowadzonej kontroli przez organ pierwszoinstancyjny podatnik złożył korektę zeznania podatkowego za rok 2008, w której wykazał podatek należny w kwocie wyższej, tj. 262.565 zł. Z uwagi jednak na fakt, iż podatnik w złożonej korekcie nie uwzględnił wszystkich ustaleń dokonanych przez organ podatkowy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia

[...] r., Nr [...] wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wg stawki 19% za rok 2008.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ pierwszoinstancyjny dokonał następujących ustaleń.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów ustalono, iż w spółce cywilnej "N" M C, Z S J zaliczono następujące wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w tej spółce:

- kwotę 292,14 zł wynikającą z rachunku [...]z dnia 13 marca 2008 r. wystawionego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. O, za wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości położonej w S przy ul. S 21. Spółka "N" nie prowadziła obrotu nieruchomościami, a przedmiotem jej działania był wynajem sprzętu budowlanego, natomiast obrót nieruchomościami (kupno-sprzedaż-wynajem) Podatnik jednoosobowo prowadził w firmie "N" z siedzibą w Szczecinie, ul. P 3,

- kwotę 3.019,20 zł stanowiącą odpisy amortyzacyjne, od środka trwałego, który zamortyzowany został w roku 2007.

Ogółem spółka "N" zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 3.311,34 zł (292,14 zł + 3.019,20 zł). Podatnik powyższe nieprawidłowości uwzględnił w złożonej korekcie deklaracji podatkowej.

W Przedsiębiorstwie P-Usługowym "N" Z S J (prowadzonym jednoosobowo) zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę 48.000 zł, stanowiącą odsetki od pożyczki udzielonej podatnikowi przez Agencję P-R "M" D. K, N. K Sp. J., z siedzibą w S, ul. N, w kwocie 300.000 zł. Pożyczka miała zostać wpłacona na konto podatnika (niezwiązane z działalnością firmy "N") do dnia 10 sierpnia 2005 r. i została udzielona na okres jednego roku, czyli do dnia 1 sierpnia 2006 r. podatnik zaciągniętą pożyczkę faktycznie zwrócił dopiero w 2008 r., tj. w dniu 13 sierpnia 2008 r. kwotę 100.000 zł oraz w dniu 18 grudnia 2008 r. kwotę 200.000 zł. Organ pierwszoinstancyjny w toku postępowania stwierdził, iż podatnik nie wskazał celu na jaki przeznaczył pożyczkę, a tym samym nie uprawdopodobnił związku otrzymanej pożyczki z prowadzoną działalnością gospodarczą firmy "N", zaistniał więc brak przyczyn wskazanych w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej zwana: "u.p.d.o.f."), poniesionego wydatku (spłata odsetek) z uzyskanym przychodem.

W złożonej korekcie zeznania podatkowego PIT-36L podatnik zmniejszył wysokość kosztów uzyskania przychodów o wskazaną wyżej kwotę.

Ponadto organ pierwszej instancji w firmie "N" podwyższył koszty uzyskania przychodów w roku 2008 o kwotę 208.523,35 zł, stanowiącą wartość zakupu nieruchomości położonej w S przy ul. S 21, którą w dniu 9 kwietnia 2008 r. (akt notarialny Rep. A nr 9594/2008 z 9 kwietnia 2008 r. sprzedano Spółce z o.o. "I " z siedzibą w G.

W zakresie przychodów uzyskanych w 2008 r. organ podatkowy ustalił, że podatnik prowadził samodzielnie działalność gospodarczą w przedmiocie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz usługi w zakresie wynajmu nieruchomości w Przedsiębiorstwie P-Usługowym "N" Z S J.

W roku 2008 podatnik sprzedał w ramach wskazanej działalności gospodarczej (jako współwłaściciel) następujące nieruchomości:

1) teren niezabudowany położony w Wie przy ul. S, przeznaczony pod budowę sklepu "B" (akt notarialny z 14 lipca 2008 r., Rep. A nr [...],

2) działkę gruntu o obszarze 1114 m2 położoną w Sprzy ul. S, przeznaczoną na budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym (akt notarialny z 11 lipca 2008 r., Rep. A nr [...]),

3) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 39 położonej w S przy ul. S, wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej działce nabytą przez N Sp. z o.o. (akt notarialny z 2 grudnia 2008 r., Rep. A nr [...]

Poza wyżej wymienionymi podatnik sprzedał w roku 2008 (jako współwłaściciel) jeszcze jedną nieruchomość, położoną w S przy ul. S 21, obejmującą działkę zabudowaną i niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę wielorodzinną z infrastrukturą techniczną (akt notarialny z 9 kwietnia 2008 r., Rep. A nr [...] Sprzedaży tej nieruchomości podatnik nie wykazał w przychodach uzyskanych w ramach prowadzonej w tym czasie działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, z uwagi na fakt, iż - jak wyjaśnił podczas kontroli została ona nabyta w celu prywatnym pod budowę domu, o czym świadczyć miało oświadczenie złożone w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, po zbyciu tej nieruchomości.

Organ pierwszoinstancyjny w toku przeprowadzonego postępowania podatkowego przesłuchał podatnika w dniu 28 lipca 2010 r., wnioskowanego przez podatnika świadka, będącego współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości M C oraz Eę N-K z Biura Usług P "P", R S i L S z Pracowni Projektowej "A", zebrał materiał wyjaśniający w postaci pism od Pa Wego, pośredniczącego w transakcji sprzedaży przez podatnika nieruchomości położonej w S przy ul. S, od nabywcy nieruchomości Spółki z o.o. "I ", pisma Urzędu Miasta, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pisma Urzędu Miasta, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków, pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego, pisma Spółki z o.o. "A" w S.

Dysponując tak szeroko zebranym materiałem dowodowym organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że obrotu wskazaną wyżej nieruchomością dokonano w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek), gdyż analiza tego materiału nie potwierdziła twierdzeń strony, iż nieruchomość ta została zakupiona w celu realizacji osobistych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W roku 2008 podatnik w podatkowej księdze przychodów i rozchodów firmy "N" wykazał przychody ze sprzedaży trzech nieruchomości (opisanych wyżej), które - podobnie jak nieruchomość położona w S przy ul. S - były nabywane i sprzedawane we współwłasności z innymi osobami. A zatem podatnik nie tylko miał zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, ale faktycznie taką działalność prowadził. Jak stwierdził organ pierwszej instancji okoliczność, iż podatnik nie był jedyną stroną transakcji, nie wyklucza, iż obrót był dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a wręcz potwierdza taki stan rzeczy, gdyż w identyczny sposób przebiegały transakcje w zakresie sprzedaży wszystkich pozostałych nieruchomości.

W związku z uznaniem sprzedaży nieruchomości położonej w S przy ul. S, jako dokonanej w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w firmie "N", organ pierwszoinstancyjny stwierdził nierzetelność księgi podatkowej w części niewykazanych w niej przychodów i kosztów związanych z obrotem tą nieruchomością, jednakże mając na względzie przepis art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej odstąpił od szacowania podstawy opodatkowania, gdyż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na jej określenie.

W konsekwencji Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego powołaną na wstępie decyzją określił podatnikowi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wg stawki 19% za 2008 r. w kwocie 366,014 zł, czyli wyższe od podatku należnego wykazanego w korekcie zeznania z dnia 22 lutego 2010 r. w kwocie 262.565 zł - o kwotę 103.449 zł.

W odwołaniu od tej decyzji podatnik zarzucił naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, podczas gdy przewiduje on wprost możliwość odpłatnego zbycia nieruchomości nie w ramach działalności gospodarczej, naruszenie art. 187 § 1 i art. 188 Ordynacji podatkowej, poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z zeznań żony podatnika oraz żony współwłaściciela nieruchomości M C, podczas gdy ich zeznania miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności dla ustalenia, w jakim celu nabył on udział do 1/2 nieruchomości położonej w S, przy ul. S. Podniósł też sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych ze zgromadzonym materiałem dowodowym poprzez przyjęcie, że nabycie i sprzedaż ww. nieruchomości nastąpiły w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, podczas gdy z zebranego materiału wynika, że nabycie nastąpiło na cele prywatne - podatnik zamierzał wybudować na niej dom jednorodzinny na własne potrzeby.

Dyrektor Izby Skarbowej, po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego, rozpatrując sprawę na nowo, przy jednoczesnej ocenie zarzutów podniesionych w odwołaniu, nie uznał ich za zasadne i decyzją z dnia [...] r., nr [...]utrzymał w mocy decyzję organu pierwszoinstancyjnego.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił ustalenia organu pierwszej instancji, że działalność prowadzona przez podatnika w 2008 r. polegająca na kupnie i sprzedaży nieruchomości prowadzona była w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły. Organ odwoławczy przywołał treść definicji działalności gospodarczej ujętej w przepisie art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., podkreślając, iż jest to definicja legalna, co oznacza, że nie jest możliwe nadawanie pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej zawartemu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaczenia innego, niż wynika ono z powołanego przepisu, poprzez odwoływanie się, np. do znaczenia tego pojęcia określonego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Począwszy od 2004 r. definicja, o której mowa jest definicją samodzielną, rezygnuje z odwołania do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także do przepisów - obowiązującej w stanie prawnym wówczas obowiązującym - ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 ze zm.), zawierającej w art. 2 definicję działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, organ odwoławczy stwierdził, że zamiar działania podatnika w momencie dokonywania zakupu nieruchomości nie jest ważny, bowiem - jak wykazano wyżej - okoliczność ta jest istotna z punktu widzenia art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., istotne natomiast są i na nich należy się skupić - powzięte przez podatnika przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości kroki charakterystyczne dla działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2008.

Według organu odwoławczego, poza sporem był fakt, iż podatnik w roku 2008 prowadził działalność gospodarczą - obok kilku prowadzonych równolegle w spółkach - samodzielnie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości w Przedsiębiorstwie P-U "N" Z S J. Odnośnie sprzedaży nieruchomości przy ul. S organ odwoławczy podkreślił, iż podatnik podejmował działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »