Sprzedaż mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega PIT

Z uzasadnienia: Skoro małżonkowie nabyli raz nieruchomość do majątku wspólnego, do niepodzielnej ręki, to podatniczka nie mogła nabyć jej powtórnie. Wobec powyższego nie można też przyjąć, że pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku przez podatniczkę. Za powyższym przemawia fakt, że gdyby małżonkowie zbyli nieruchomość po 1999 r. a przed śmiercią męża podatniczki, odbyło by się to bez negatywnych konsekwencji podatkowych, ponieważ pięcioletni termin upłynął z końcem 1999 r.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Marzena Cybulska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 września 2014 r. sprawy ze skargi D.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 20 stycznia 2014 o nr [...].
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 2 930 (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 22 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 20 stycznia 2014 r. określającą wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie [...] zł.

Decyzja organu została wydana na tle następującego stanu faktycznego:

D.P. na podstawie umowy zamiany z dnia 15 lipca 2009 r. (akt notarialny - Rep. A nr [...]) dokonała odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. [...] o powierzchni użytkowej 99,43m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z przysługującymi udziałami w prawie własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego wartość określono na kwotę [...],- zł.

W ramach czynności sprawdzających organ I instancji ustalił, że podatniczka nie wykazała podatku należnego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nie złożyła również - w określonym ustawą terminie - oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uprawniającego do skorzystania z tzw. "ulgi meldunkowej", przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dalej jako u.p.d.o.f..

W odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego - strona przedstawiła: umowę zamiany, testament męża z dnia 16 października 2003 r. (akt notarialny rep. A nr [...]) oraz odpis skrócony jego aktu zgonu (wydany w dniu 8 czerwca 2007 r. nr [...]), kserokopię protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt [...], postanowienie Sądu Rejonowego w S. sygn. akt [...] z dnia 20 listopada 2007 r. o stwierdzenie nabycia spadku; kserokopię umowy sprzedaży lokalu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 28 października 1994 r. (akt notarialny rep. A nr [...]) - dotyczącą sprzedaży T. i D. małżonkom P. lokalu mieszkalnego nr [...], o powierzchni 96,66m2, wraz z udziałem w prawie własności wspólnych części budynku oraz oddania w użytkowanie wieczyste udział w działce gruntu, na którym posadowiony jest budynek obejmujący lokal; akt notarialny rep. A Nr [...] z dnia 7 września 2004 r.; oświadczenie, dotyczącego zmiany treści umowy sprzedaży lokalu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 28 października 1994 r. rep A nr [...], prostującego zawarte w niej błędy dotyczące prawidłowej powierzchni lokalu oraz wysokości udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i własności części wspólnych budynku; kserokopię zawiadomienia Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w S. z dnia 26 stycznia 1996 r. dot. urządzenia odrębnej księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego numer [...], którego właścicielami są T.P. oraz D.P. - na prawach wspólności ustawowej; wydruk ze strony internetowej (http://www.stat.gov.pl) dotyczącego cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynków.

Ponadto w dniu 27 września 2013 r. podatniczka złożyła do protokołu oświadczenie, że w okresie po śmierci męża nie ponoszono żadnych nakładów zwiększających wartość lokalu mieszkalnego. W piśmie z dnia 3 października 2013 r. wyjaśniła, że ustalenie dochodu ze zbycia w drodze zamiany nieruchomości zgodnie z art. 30e ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest utrudnione, ze względu na fakt, że wartość nabytej nieruchomości ustalona jest w akcie notarialnym w kwocie przed denominacją, która jest kwotą nierealną, a ustawodawca do dnia dzisiejszego nie uchwalił przepisów regulujących ten problem. Jej zdaniem w wyniku zamiany nieruchomości poniosła stratę w wysokości [...] zł ([...],- zł - [...] zł), a tym samym podatek ustalony zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi "0" i nie powoduje konieczności wykazania go w zeznaniu podatkowym Pit-36 za rok podatkowy 2009.

Postanowieniem z dnia 22 października 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia D.P. wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Organ ten uznał, że przychód w kwocie [...],- zł (1/2 z kwoty [...],- zł) uzyskany z odpłatnego zbycia w 2009 r. - nabytego w drodze spadku po zmarłym w 2007 r. mężu - udziału w lokalu mieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe decyzją z dnia 20 stycznia 2014 r., określił podatniczce wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie 17.100 zł.

Organ I instancji stwierdził, że przychód z odpłatnego zbycia w formie zamiany, nabytego w formie spadku, udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia w ramach tzw. "ulgi meldunkowej", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., ponieważ nie został spełniony warunek przedmiotowego zwolnienia wynikający z przepisu art. 21 ust. 21 w/w. ustawy.

Od powyższej decyzji strona złożyła odwołanie, w którym wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie. Zarzuciła organowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 21 w związku a art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. - poprzez ich błędną wykładnię i bezpodstawne uznanie, że zbycie nieruchomości zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Przytaczając treść art. 31 § 1 i § 2 art. 33 oraz art. 35 k.c. - wyjaśnił, że z art. 35 ww. ustawy wynika, że wspólność ustawowa jest bezudziałową wspólnością łączną trwającą aż do chwili jej ustania. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Wspólność ustawowa małżeńska ustaje zawsze z chwilą ustania małżeństwa, m.in. w sytuacji śmierci jednego z małżonków. Z chwilą ustania ustawowej wspólności majątkowej ulega ona przekształceniu ze wspólności bezudziałowej we wspólność udziałową i przestaje być wyodrębnionym majątkiem; istnieją tylko dwie masy majątkowe, tj. majątki każdego z małżonków, na które składają się ich majątki osobiste i ułamkowe udziały w przedmiotach należących wcześniej do majątku wspólnego.

Organ wskazał, że ustawowa wspólność majątkowa D. i T.P. ustała na skutek śmierci T.P. w dniu 7 czerwca 2007 r., a spadek po zmarłym zgodnie z postanowieniem Sądu nabyła w całości na podstawie testamentu notarialnego z dnia 16 październik...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »