Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.02.2013

Sprzedaż fotografii przez Internet: Dostawa towarów czy świadczenie usług?

Z uzasadnienia: Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia usługą elektroniczną. Należy w tym miejscu podkreślić, że art. 7 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 jednoznacznie zalicza do usług elektronicznych ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej. Nie ma zatem znaczenia sam proces twórczy polegający na wykonaniu produktu ani też to czy dostawy dokonuje sam wytwórca produktu czy też dystrybutor tego produktu. O zakwalifikowaniu do usług elektronicznych przesądza sam fakt dokonania dostawy produktów cyfrowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak, Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Ciołek, Sędzia NSA Henryka Łysikowska (sprawozdawca), Protokolant: Agnieszka Wróblewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 listopada 2012 r. sprawy ze skargi K. S. na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi K. S. jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2012 r. (nr [...]) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży za pośrednictwem Internetu usług elektronicznych - wykorzystując niezbędny sprzęt i oprogramowanie tworzy grafikę, obrazy, fotografię itp. Oferowane produkty nabywane są w większości przez osoby fizyczne spoza terytorium Wspólnoty (około 90% kupujących to obywatele Stanów Zjednoczonych). W październiku 2011 r. łączna wartość brutto sprzedaży przekroczyła 150 000 zł w roku podatkowym, z czego sprzedaż na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania (logujących się w systemie sprzedaży) w Polsce lub na terytorium Wspólnoty wyniosła dotychczas mniej niż 10 % ogólnej sprzedaży.

Wnioskodawczyni podała również, że korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa VAT). Ponadto dodała, że według posiadanej wiedzy (sposób dokonywania płatności za produkty, nie występowanie o dokumenty umożliwiające ujęcie kosztu zakupu usługi w kosztach uzyskania przychodu oraz o przekazanie praw autorskich) osoby fizyczne kupujące oferowane przez nią produkty nie wykonują działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT.

Na tym tle skarżąca sformułowała pytanie, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązana do rejestracji jako podatnik podatku VAT i czy od obrotu przekraczającego kwotę 150 000 zł należy odprowadzić podatek VAT?

Przedstawiając własne stanowisko strona stwierdziła, że nie jest zobowiązana do rejestracji jako płatnik podatku VAT i od obrotu przekraczającego kwotę 150 000 zł nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT.

Skarżąca wskazała, że dokonywana przez nią sprzedaż stanowi świadczenie usług w myśl art. 8 ustawy VAT, natomiast stosownie do załącznika L, pkt 3 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r., świadczone usługi zawierają się w pojęciu usług elektronicznych. Zgodnie zaś z art. 28l ustawy VAT w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają miejsce zwykłego pobytu. Stąd też, skoro miejsce świadczenia usług znajduje się poza terytorium Wspólnoty to u wnioskodawczyni nie powstaje zobowiązanie z tytułu podatku VAT.

Minister Finansów w dniu [...] lutego 2012 r. wydał interpretację indywidualną, nr [...], w której uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Organ podatkowy wskazał, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dalej podniósł organ, że zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77 z dnia 23 marca 2011 r., str. 1, dalej: rozporządzenie). Na mocy art. 7 rozporządzenia do "usług świadczonych drogą elektroniczną" należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Przytoczył brzmienie art. 7 ust. 2 rozporządzenia wskazującego jakich w szczególności usług dotyczy ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia wskazującego jakich usług nie obejmuje pojęcie "usług świadczonych drogą elektroniczną". W ocenie organu z powołanych regulacji wynika, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną musi wystąpić sytuacja w ramach której realizacja usługi ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki. Ponadto wykonanie usługi bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe i nie jest ona objęta włączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia.

Zdaniem organu, usług świadczonych przez skarżącą nie można zaliczyć do usług elektronicznych o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy VAT w związku z art. 7 rozporządzenia. Przede wszystkim brak jest podstaw do uznania, że świadczenie spornych usług jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki. Działalność skarżącej polega na wytwarzaniu między innymi grafiki, obrazów, fotografii przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania a internetowy system sprzedaży jest jedynie formą udostępnienia wytworzonych produktów nabywcom.

Organ zwrócił uwagę na treść art. 28a ustawy VAT, który wprowadza odrębną definicję podatnika mającą zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, jak i podmiot wykonujący działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Następnie organ przytoczył brzmienie przepisów art. 28b ust. 1, art. 28c ust. oraz art. 28l ustawy VAT regulujące sposób określenia miejsca świadczenia usług stwierdzając, że miejsce świadczenia usług wykonywanych przez wnioskodawczynię należy ustalić na podstawie art. 28c ust. 1 ustawy VAT. Tym samym, miejscem opodatkowania tych usług wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz poza jej terytorium, jest terytorium kraju, gdzie skarżąca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Wskazując na treść art. 113 ust. 1 ustawy VAT organ podatkowy wyjaśnił, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »