Sprowadzenie samochodu z zagranicy a podatek akcyzowy

Z uzasadnienia: Organy ocenią, czy podane przez Skarżącego przyczyny wpływające na wartość ceny zakupu samochodu na terenie Niemiec uzasadniały rozbieżność z ceną na rynku krajowym. Dopiero w przypadku uznania przy takiej ocenie, że cena transakcyjna bez uzasadnionej przyczyny odbiegała znacząco od wartości rynkowej, organ będzie mógł dokonać obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. art. 104 ust. 8, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 u.p.a. uwzględniając również kwestię specyficznej eksploatacji samochodu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski, Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna (sprawozdawca), Sędzia WSA Renata Nawrot, Protokolant Referent stażysta Magdalena Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2015 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z [...] czerwca 2014 r. nr [...]; 2) zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz skarżącego M. S. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżoną decyzją z [...] października 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. określającą M. S. (dalej: "skarżący", "podatnik") zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki [...] nr VIN: [...], pojemność silnika [...]cm3, rok produkcji [...], w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił przebieg postępowania przed organem I instancji i wskazał, że skarżący w dniu [...] maja 2009 r. zakupił we [...] pojazd marki [...] za kwotę [...] euro. Następnie w dniu [...] lipca 2009 r. złożył w Urzędzie Celnym w [...] deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego z tytułu przemieszczenia ww. samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. W złożonej deklaracji Podatnik zadeklarował podstawę opodatkowania akcyzą w kwocie [...] zł oraz obliczył i wykazał kwotę podatku akcyzowego według stawki 18,6%, w wysokości [...] zł. Dołączył opinię rzeczoznawcy wraz z dokumentacją fotograficzną. W opinii tej rzeczoznawca wycenił wartość brutto samochodu, uwzględniając jego uszkodzenia na kwotę [...] zł.

W ramach czynności sprawdzających Naczelnik Urzędu Celnego stwierdził, iż wysokość podstawy opodatkowania ww. samochodu osobowego znacznie odbiega od jego średniej wartości rynkowej i wezwał Podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania (skorygowania złożonej deklaracji) lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie tej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej pojazdu. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone Podatnikowi w dniu [...] lipca 2009 r. i pozostało bez odpowiedzi.

W wyniku tego postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z [...] czerwca 2014 r. określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. samochodu osobowego w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy I instancji po przedstawieniu przebiegu postępowania, przytoczył przepisy prawa podatkowego regulujące zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyjaśnił, iż do obliczenia wysokości podstawy opodatkowania nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego wziął pod uwagę dostarczoną przez skarżącego opinię rzeczoznawcy. Jednak nie zaakceptował wszystkich uwzględnionych przez rzeczoznawcę korekt zmniejszających cenę wyjściową.

W szczególności organ nie uwzględnił przyjętych przez rzeczoznawcę korekt zmniejszających dla wyliczenia wartości samochodu nieuszkodzonego:
- z tytułu aktualności badań technicznych ([...] zł),
- szczególny charakter eksploatacji ([...] zł),
- regionalnej sytuacji rynkowej ([...] zł),
- importu prywatnego ([...] zł),

Organ uzasadnił zakwestionowanie korekt ze względu na brak jakiegokolwiek uprawdopodobnienia ich zastosowania oraz brak w dokumentacji pojazdu jakichkolwiek przesłanek potwierdzających możliwość zastosowania odrzuconych korekt.

Organ I instancji określając wartość pojazdu oparł swoje ustalenia na elektronicznej wersji katalogu Eurotax Informator Rynkowy Samochody Osobowe – wydawnictwo EurotaxGlass Polska sp. z o.o. – CARWERT. Rzeczoznawca dokonał wyceny metodą zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy i określił ubytek pojazdu po naprawie na kwotę [...] zł. Od podstawowej ceny przyjętej z katalogu organ odjął szacunkowy koszt naprawy otrzymując średnią wartość rynkową brutto w kwocie [...] zł ([...] zł – [...] zł) i tym samym podstawę opodatkowania akcyzą w kwocie [...] zł.

2. Skarżący pismem z [...] czerwca 2014 r. złożył odwołanie od powyższej decyzji. Zarzucając naruszenie art. 122 ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez niepodjęcie działań przez organ podatkowy celem ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wniósł o uchylenie decyzji, umorzenie postępowania w sprawie oraz odstąpienie od podwyższenia podstawy opodatkowania przedmiotowego pojazdu.

W uzasadnieniu odwołania skarżący podkreślił, że nie uwzględnienie korekt jest ingerencją w dokument wygenerowany przez biegłego sądowego, który w swoich działaniach jest niezależny i dowód w postaci opinii biegłego może być dopuszczony do postępowania tylko i wyłącznie w całości, natomiast wybiórcze uwzględnienie korekt jest zwyczajnie niezgodne z prawem, gdyż narusza istotę dokumentu urzędowego jakim jest opinia biegłego-rzeczoznawcy. Zwrócił również uwagę na zwłokę w działaniu organu podatkowego, bowiem, po niespełna 5 latach od dostawy wewnątrzwspólnotowej, dokonuje weryfikacji oraz znacznie zawyża wartość pojazdu zakupionego przez podatnika, naliczając mu nie tylko znacznie podwyższony podatek akcyzowy, ale i narażając na odsetki ustawowe, pomimo faktu przedstawienia przez ww. organ wątpliwości w lipcu 2009 r.

3. Dyrektor Izby Celnej w [...] rozpatrując odwołanie dokonał ponownej oceny materiału dowodowego. Przedstawiając podstawy prawne rozstrzygnięcia stwierdził, że zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. poz. 752, dalej: u.p.a). podstawę opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu stanowi kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3 podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. Ponadto zgodnie z art. 104 ust. 8 i ust. 9 u.p.a., jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 u.p.a. bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy po wezwaniu podatnika do wskazania przyczyn tej rozbieżności może określić wysokość podstawy opodatkowania i podatku. Organ odwoławczy wskazał, że przedłożona przez skarżącą dokumentacja podlega ocenie tak jak każdy inny dowód, tym samym organy podatkowe nie musza korzystać w opinii biegłych, a ustalenie wysokości podstawy opodatkowania może być dokonane przy pomocy każdego zgodnego z prawem środka dowodowego, w tym z informacji o notowaniach dostępnych w bazach takich jak Eurotax.

W ocenie Dyrektora Izby Celnej w [...], dla ustalenia średniej wartości rynkowej pojazdu najbardziej właściwa jest więc metoda stopnia uszkodzenia, a nie metoda kosztu naprawy. Metoda kosztu naprawy nie koreluje bowiem z definicją średniej wartości rynkowej i odnosi się do niepewnych elementów mogących wystąpić w przyszłości lub w różnych częściach kraju (zakup części i koszty robocizny uzależnione od regionu lub warsztatu samochodowego). W sprawie organ odwoławczy, do wyceny pojazdu nabytego przez Podatnika, dla celów podatkowych zastosował metodę stopnia uszkodzenia pojazdu ponieważ metoda kosztu naprawy nie mogła być zastosowana z uwagi na uwzględnienie niepewnych kosztów związanych z naprawą samochodu (koszty robocizny i części). Organ odwoławczy nie może uznać takich kosztów za powodujące pogorszenie stanu technicznego pojazdu, bowiem różnią się one w zależności od wykonywania naprawy we własnym zakresie bądź przez wyspecjalizowaną stację serwisową.

Ustalając wartość rynkową przedmiotowego samochodu Dyrektor Izby Celnej w [...] uwzględnił takie czynniki jak marka samochodu, model, rocznik, wyposażenie i stan techniczny, posługując się przy tym danymi zawartymi w przedstawionej przez Podatnika opinii rzeczoznawcy. Organ odwoławczy oparł się na wskazanej przez rzeczoznawcę wartości bazowej brutto pojazdu ([...]zł) oraz przyjętych przez niego korektach za wyposażenie dodatkowe, pierwszą rejestrację, ogumienie, stan utrzymania i dbałość o pojazd oraz korektę ze względu na liczbę właścicieli. Nie znalazł natomiast uzasadnienia dla zastosowanych przez rzeczoznawcę korekt ze względu na: aktualność badań technicznych, szczególny charakter eksploatacji, regionalną sytuację rynkową, import prywatny oraz zastosowanie w metodzie stopnia uszkodzenia współczynnika zbywalności pojazdu.

Brak podstaw do przyjęcia korekty ze względu na aktualność badań technicznych, tj. brak dopuszczenia do ruchu wynika, zdaniem organu, z faktu, iż oceniany samochód, zgodnie z zgromadzonym materiałem dowodowym, był uszkodzony i wymagał napraw, a zatem w stanie technicznym, w jakim został nabyty, nie może (nie powinien) mieć aktualnych badań technicznych. Organ odwoławczy uwzględnił korekty z tytułu uszkodzenia pojazdu ze względu na konieczność dokonania napraw, które doprowadzą przedmiotowy pojazd do stanu, który odpowiadać będzie co najmniej stanowi pojazdu tego samego modelu, rocznika oraz, o ile to możliwe, o przybliżonym stanie technicznym. Zatem przeprowadzenie okresowych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu, po przeprowadzeniu napraw, o których mowa w załączonej opinii, zapewniających uzyskanie wymaganej sprawności, nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Organ odwoławczy nie zastosował również ujemnej korekty wartości pojazdu ze względu na szczególny charakter eksploatacji. W myśl ww. Instrukcji nr 1/2005 SRTSiRD, przedmiotową korektę stosuje się w przypadku używania pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, w przypadku częstej jazdy z przyczepą, itp. Z żadnego przedłożonego przez Podatnika dokumentu (faktury sprzedaży, dowodu rejestracyjnego) nie wynika, aby pojazd wykorzystywany był w szczególny (niestandardowy) sposób, który mógłby wpłynąć na jego ponadprzeciętn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »