Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.10.2016

Sprowadzenie samochodu a podatek akcyzowy

Z uzasadnienia: Właściwość organu podatkowego w przypadku spornej czynności powiązana jest z miejscem zakończenia procesu przemieszczania pojazdu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Skarżący bezspornie nabył samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia NSA Małgorzata Rysz Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015 r.; sygn. akt I SA/Ke 675/15 w sprawie ze skargi M.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia [...] września 2015 r.; nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 675/15 oddalił skargę M.B. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.
Sąd orzekał następującym stanie faktycznym sprawy:

Decyzją z dnia [...] października 2012 r. Naczelnik Urzędu Celnego w K. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Audi A6.

W dniu 19 czerwca 2015 r. do organu wpłynął wniosek podatnika o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. W uzasadnieniu podatnik zakwestionował właściwość organów orzekających w sprawie wskazując, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe nie jest czynnością rozciągniętą w nieokreślonym przedziale czasowym przemieszczania się towaru, trwającym począwszy od momentu przekroczenia granicy do momentu zaistnienia jakiegoś bliżej nieokreślonego zdarzenia. Zdaniem strony, właściwość miejscowa organu podatkowego powinna być określona przede wszystkim z uwzględnieniem miejsca przekroczenia granicy przez wewnątrzwspólnotowo nabyty samochód. Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane przez organ podatkowy, którego terytorialny zasięg działania nie obejmuje żadnego z miejsc granicznych Rzeczpospolitej Polskiej, co w ocenie skarżącego sprawia, iż zostało ono wydane z naruszeniem właściwości miejscowej i jako takie dotknięte jest wadą nieważności, określoną w art. 247 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zwanej dalej: ord. pod.).

Decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] października 2012 r. Organ stwierdził, że decyzja ta nie narusza art. 247 § 1 pkt 1 ord. pod., bowiem nie została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.

W wyniku odwołania skarżącego Dyrektor Izby Celnej w Kielcach zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2015 r. utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] lipca 2015 r. W uzasadnieniu wskazał, że podatnik nabył wewnątrzwspólnotowo samochód jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą. Wobec tego, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 3 właściwym do załatwienia sprawy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym oraz w postępowaniu odwoławczym byli odpowiednio Naczelnik Urzędu Celnego w K. i Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, jako organy podatkowe, których właściwość miejscowa obejmowała miejsce wykonywanej przez skarżącego działalności gospodarczej – S. Organ powołując art. 100 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626 ze zm.), zwanej dalej: u.p.a., wyjaśnił, że nabycia wewnątrzwspólnotowego rozumianego jako przemieszczenie samochodu osobowego nie można rozumieć tylko jako przekroczenie granicy pomiędzy krajem, a państwem członkowskim, bowiem zasadnicze znaczenie ma osoba nabywcy i realizowane przez nią lub na jej rzecz przemieszczenie samochodu osobowego, które rozpoczyna się w określonym miejscu na obszarze państwa członkowskiego i kończy się w kraju, również w miejscu oznaczonym. Moment powstania obowiązku podatkowego nie może być – zdaniem organu odwoławczego - utożsamiany z właściwością miejscową ustalaną na podstawie miejsca przekroczenia granicy.

Sąd I instancji oddalając skargę skarżącego na powyższą decyzję na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej: p.p.s.a., stwierdził, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Sąd swierdził, że istota sporu sprowadza się do rozważenia, czy decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] października 2012 r. została wydana z naruszeniem właściwości miejscowej. Przytaczając treść mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa, tj. art. 2 ust. 1 pkt 9, art. 14 ust. 3 i art. 100 ust. 1 pkt 2 u.p.a. Pojęcia "nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego" nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z samym przekroczeniem granicy kraju, tj. fizycznym przemieszczeniem pojazdu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Należy oceniać je w kontekście szerszym - wymiany towarowej pomiędzy państwami członkowskimi a Polską. Jest to proces związany z rozpoczęciem tej czynności faktycznej w konkretnym miejscu i czasie (z terytorium państwa członkowskiego), przemieszczeniem z tego miejsca do granicy kraju, wprowadzeniem na terytorium kraju oraz dostarczeniem do konkretnego miejsca przeznaczenia (na terytorium kraju), w którym dany pojazd będzie użytkowany lub poddany kolejnym transakcjom handlowym. Właściwość organu podatkowego w akcyzie w przypadku spornej czynności powiązana jest zatem z miejscem zakończenia procesu przemieszczania pojazdu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Sąd I instancji odnosząc się do zarzutu skarżącego, że organ nie podjął działań zmierzających do zbadania okoliczności miejsca zakończenia przemieszczania samochodu po jego wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyjaśnił, że znajdująca się w aktach administracyjnych dokumentacja, zebrana przed wydaniem decyzji z dnia [...] października 2012 r. jednoznacznie wskazuje, że zak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »