Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy

Przepisy prawa bilansowego wskazują, żesprawozdanie finansowe sporządza się nadzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, atakże nainny dzień bilansowy. Powinno ono składać się zbilansu, rachunku zysków istrat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie dosprawozdania finansowego, dodatkowe informacje iobjaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) wskazuje, że sprawozdanie finansowe trzeba złożyć na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Chodzi zatem o:

 • dzień kończący rok obrotowy,
 • dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Złożenie sprawozdania finansowego w niektórych przypadkach wymagane jest także na inny dzień bilansowy. Obowiązek taki dotyczy między innymi spółek notowanych na giełdzie.

Składniki sprawozdania

Podstawowe sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat,
 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodajmy, że sprawozdanie finansowe podlegające corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto i rachunek przepływów pieniężnych.

Badanie sprawozdań

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe:

 • banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi i przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jednak tylko w sytuacji, gdy nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Co ujmować w bilansie?

Wzór bilansu zawiera załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Bilans dla banków przedstawiony został w załączniku nr 2. Załącznik nr 3 stanowi natomiast wzór bilansu dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. War...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »