Spotkania firmowe dla pracowników. Z PIT czy bez?

Z uzasadnienia: Udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ, del. Sędzia SO Sędzia WSA Dorota Kozłowska, Bożena Pindel (spr.), Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2014 r. sprawy ze skargi Miasta K. - Urząd Miasta K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego z dnia [...], Nr [...] wydaną na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej "Ordynacja podatkowa") oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w K. jako organ upoważniony do wydawania interpretacji w imieniu Ministra Finansów uznał, że stanowisko Miasta K. - Urzędu Miasta K. (zwanego dalej "wnioskodawcą" lub "skarżącym"), przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych udziału pracowników w spotkaniach okolicznościowych, jest nieprawidłowe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Urząd Miasta) – jednostka budżetowa obsługująca organ Miasta na prawach powiatu – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych organizuje spotkania okolicznościowe związane z zakresem działalności Urzędu Miasta i gminy. Spotkania te dotyczą: cyklicznych (półrocznych) spotkań pracowników, którzy nabyli z uwagi na staż pracy prawo do nagrody jubileuszowej oraz jednego spotkania kierownictwa o charakterze noworocznym.

Na ww. spotkaniach poczęstunek jest serwowany w formie szwedzkiego stołu (drobne przekąski, ciasta, kawa, herbata) dostępnego dla wszystkich uczestników i ewentualnie organizowany jest występ artystyczny. Wnioskodawca podał przykładowe sytuacje, w której uczestniczą pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta, z tytułu wskazanych powyżej zdarzeń:
1) spotkanie, na które pracownik jest zaproszony i w nim uczestniczy oraz korzysta z poczęstunku,
2) spotkanie, na które pracownik jest zaproszony i w nim nie uczestniczy,
3) spotkanie, na które pracownik jest zaproszony i w nim uczestniczy natomiast nie korzysta z poczęstunku,
4) spotkanie, na które pracownik nie jest zaproszony natomiast w nim uczestniczy i korzysta z poczęstunku,
5) spotkanie, na które pracownik nie jest zaproszony ale w nim uczestniczy, nie korzysta jednak z poczęstunku.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, iż stwierdzenie, że "pracownik nie korzysta z poczęstunku" oznacza, że poczęstunek ten jest do jego dyspozycji lecz on go nie konsumuje.
Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy Urząd Miasta jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien naliczyć i pobrać podatek dochodowy od wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku uczestniczenia pracownika w spotkaniu okolicznościowym organizowanym przez Urząd Miasta – jednostkę budżetową obsługującą organ Miasta na prawach powiatu – bez względu na to czy pracownik był zaproszony na spotkanie czy też nie oraz czy korzystał lub nie z poczęstunku i innych atrakcji z tym związanych?

Wnioskodawca uważa, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie posiada obowiązku naliczania i pobrania podatku dochodowego od wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku uczestniczenia pracownika w spotkaniu okolicznościowym organizowanym przez Urząd Miasta – jednostkę budżetową obsługującą organ Miasta na prawach powiatu – bez względu na to czy pracownik był zaproszony na spotkanie czy też nie oraz czy korzystał lub nie z poczęstunku i innych atrakcji z tym związanych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może podlegać tylko przychód, który pracownik faktycznie otrzymał, a nie możliwy do otrzymania.

Wnioskodawca stwierdził, że sam fakt możliwości wzięcia udziału w spotkaniu obojętnie czy pracownik był na niego zaproszony czy też nie, nie stanowi podstawy do opodatkowania tego typu przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeśli pracownik weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta to i tak nie jest możliwe ustalenie, z jakiej ilości pozostawionego mu do dyspozycji poczęstunku rzeczywiście skorzystał. Tezę tę potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2013 r. sygn. akt II FSK 1812/11.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ przytaczając treść przepisów art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: "u.p.d.o.f.") stwierdził, że tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu (za wyjątkiem określonych w art. 21, 52, 52a i 52c u.p.d.o.f.). Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzyma w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatne świadczenie", odwołując się do wykładni gramatycznej uznał za takie świadczenie "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Zatem jest to takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

W dalszej części uzasadnienia organ interpretacyjny przytoczył przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 11 ust. 2 i ust. 2a u.p.d.o.f. Podał, że z podatkowego punktu widzenia bez znaczenia jest czy pracownik skorzysta z atrakcji zaproponowanych w trakcie spotkania. Nie zmienia to faktu, że je otrzymał, co pozostaje bez wpływu na cenę jaką zapłacił pracodawca.

Podsumowując uznał, że świadczenia uzyskane przez pracowników w związku z udziałem w spotkaniu okolicznościowym, sfinansowanym ze środków pracodawcy, stanowią nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy, określonych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., przy czym podkreślił, że stanowią one przychód tylko dla osób, które faktycznie w spotkaniu uczestniczyły. Przychód nie powstanie dla osób, które zaproszono na spotkanie, ale które nie wzięły w nim udziału.
W piśmie z dnia 3 marca 2014 r. wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2014 r. organ podtrzymał swoje stanowisko i stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Pełnomocnik skarżącego wniósł skargę na wydaną interpretację indywidualną, domagając się jej uchylenia oraz zasądzenia kosztów postępowania, zarzucając błędną wykładnię art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

Zdaniem skarżącego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może podlegać tylko przychód, który pracownik faktycznie otrzymał, a nie przychód możliwy do otrzymania. Istotna jest wartość świadczenia, z którego pracownik w rzeczywistości skorzysta, a nie wartość świadczeń postawionych jedynie do jego dyspozycji. Sam fakt możliwości wzięcia udziału w imprezie obojętnie czy pracownik był na nią zaproszony, czy też nie – nie stanowi podstawy do opodatkowania tego typu przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeśli pracownik weźmie udział w imprezie organizowanej przez Urząd Miasta, to i tak nie jest możliwe ustalenie, z jakiej ilości pozostawionego mu do dyspozycji poczęstunku rzeczywiście skorzystał.

Skarżący uważa, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie posiada obowiązku naliczenia i pobrania podatku dochodowego od wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku uczestniczenia pracownika w imprezie okolicznościowej organizowanej przez Urząd Miasta, bez względu na to czy pracownik był zaproszony na imprezę czy też nie oraz czy korzystał z poczęstunku i innych atrakcji z tym związanych.

Na poparcie swojego stanowiska skarżący przytoczył uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2013 r. sygn. akt II FSK 1812/11, w którym Sąd orzekł, że w przypadku świadczeń nieodpłatnych przychodem pracownika może być tylko konkretna wartość, jaką uzyskuje.

Ponadto wskazał, że takie stanowisko znajduje także potwierdzenie w innych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego (na przykład wyroki: z 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 1531/09; z 24 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1064/11 oraz z 20 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1256/11).

W odpowiedzi na skargę Dyrektor I...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »