Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.03.2015

Sposób zaliczenia do kosztów wstępnych opłat leasingowych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem są środki transportu. Pierwotnie wstępna opłata leasingowa została zaliczona do opłat rozliczanych w czasie proporcjonalnie do okresów trwania umowy, jednak po szczegółowej analizie sytuacji firmy stwierdzono, że należy ująć ją bezpośrednio w koszty (opłata wstępna została uregulowana terminowo). Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo korygując koszty, tj. zaliczając wstępne opłaty leasingowe jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 listopada 2014 r.), uzupełnionym 26 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wstępnych opłat leasingowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wstępnych opłat leasingowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 20 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1389/14/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 stycznia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG w zakresie organizacji turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, transportu lądowego pasażerskiego, działalności pilotowi przewodników turystycznych. Na potrzeby realizacji usług transportu lądowego pasażerskiego (komunikacja miejska) w 2014 roku Wnioskodawca zawarł umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem są środki transportu. Opłaty wstępne związane z uruchomieniem ww. umów leasingowych zostały zaliczone do kosztów pośrednich rozliczanych proporcjonalnie do okresów trwania umów leasingu.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 stycznia 2015 r., wskazano, że:

 1. umowa leasingu, o której mowa we wniosku spełnia wszystkie wymogi określone w art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn.:
  • została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej pomniejszona o należny podatek od towarowi usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego,
  • finansujący w dniu zawarcia umowy nie korzystał ze zwolnień w podatku dochodowym,
 2. Wnioskodawca prowadzi dla celów działalności gospodarczej ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych,
 3. Wnioskodawca nie odpisuje kosztów leasingu metodą liniową.

Pierwotnie wstępna opłata leasingowa została zaliczona do opłat rozliczanych w czasie proporcjonalnie do okresów trwania umowy leasingu, jednakże po szczegółowej analizie sytuacji firmy stwierdzono, że nie ujęcie jednorazowo w kosztach wstępnej opłaty znacząco zawyży dochody osiągane w firmie (opłata wstępna została uregulowana terminowo) i należy ująć ją bezpośrednio w koszty. Nieskorygowane koszty miałyby istotny wpływ na wykazany w sprawozdaniu wynik finansowy. Pozostałe raty leasingowe księgowane są w ciężar kosztów jednorazowo zgodnie z otrzymaną fakturą od finansującego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy korygując koszty, tj. zaliczając wstępne opłaty leasingowe jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. postąpię prawidłowo?

Zdaniem Wnioskodawcy, ujęcie wstępnych opłat leasingowych w kosztach pośrednich rozliczanych w czasie jest błędne i powinien on dokonać korekt ww. kosztów, ponieważ wstępne opłaty leasingowe mają charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy, w rezultacie należy je wiązać nie tyle z całymi umowami (rozumianymi w wymiarze czasowym), co z momentem ich zawarcia. Dotyczą one bowiem nie tyle samego trwania usług leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z nich, skoro od ich uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. Są to zatem opłaty jednorazowe o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy dokonać korekty w kosztach podatkowych i zaliczyć opłaty wstępne do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwestie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 23a pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w rozdziale 4a ustawy jest mowa o umowie leasingu, rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

 1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegaj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »