Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

30.08.2018

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opłat licencyjnych naliczanych od obrotu

Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, że wysokość ponoszonych przez spółkę jawną opłat licencyjnych uzależniona będzie od wysokości przychodów z licencji (będą ustalone w oparciu o wielkość przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opłaty te nie będą wpływały na wartość początkową licencji, lecz będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. 

Zdarzenie przyszłe

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy prowadzącego działalność w formie spółki jawnej jest między innymi produkcja i sprzedaż papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. Towary w postaci wszelkiego rodzaju opakowań są oznaczone pod względem jakości i stosowanych standardów bezpieczeństwa marką „MP” (dalej „Znak Towarowy”).

Właściciel Znaku Towarowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w załatwieniu wniosku zgłoszeniowego w dniu 13 kwietnia 2017 r. uzyskał z dniem 29 września 2017 r. prawa ochronne dla przedmiotowego Znaku Towarowego udzielone decyzją wydaną przez Urząd Patentowy RP. Wnioskodawca z tego powodu zawarł umowę licencyjną na czas nieoznaczony na podstawie której, licencjodawca udzielił wyłącznej licencji na korzystanie ze Znaku Towarowego. Na podstawie umowy licencyjnej Wnioskodawca (licencjobiorca) został upoważniony do korzystania ze Znaku do następujących towarów lub usług ujętych zgodnie z klasyfikacją wiedeńską w klasie:

- opakowania kartonowe, szczelne opakowania z tektury, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania;

- sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa opakowań kartonowych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań na żywność, opakowań na prezenty, nieprzepuszczających powietrza opakowań z papieru, materiałów amortyzujących lub wyściełanych wykonanych z papieru używanych jako opakowania klasyfikacja wiedeńska: 26.04.01; 26.04.02; 26.04.03; 26.04.09; 27.05.04; 26.01.12 w formie nanoszenia go na swoich produktach lub usługach do wykorzystania Znaku Towarowego w celach promocyjnych w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnienie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego - w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w dowolnej liczbie egzemplarzy;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu, w tym publiczne wystawienie i udostępnienie za pośrednictwem środków masowego przekazu egzemplarzy Znaku utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy.

Za korzystanie ze Znaku Towarowego na podstawie zawartej umowy licencyjnej Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia następujących wynagrodzeń:

- z tytułu bezumownego korzystania ze Znaku Towarowego w okresie poprzedzającym zawarcie umowy licencyjnej zryczałtowanego wynagrodzenia w kwocie 60.000 zł, płatne w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy licencyjnej,

- z tytułu udzielenia licencji, wynagrodzenia miesięcznego uzależnionego od uzyskania przez Wnioskodawcę - licencjobiorcę przychodu netto ze sprzedaży towarów i usług przekraczającego kwotę 700.000 zł w wysokości ustalonej parametrycznie stanowiącej iloczyn faktycznie osiągniętej kwoty przychodu miesięcznego i współczynnika partycypacji w przychodzie wynoszącego 0,0245 płatnego z dołu do 20-tego dnia następnego miesiąca.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

- licencjodawcą zgodnie z umową licencyjną opisaną we wniosku jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, inna niż wymieniona w pytaniu;

- licencjobiorcą zgodnie z umową licencyjną opisaną we wniosku jest spółka jawna, której jest wspólnikiem;

- osobą określoną we wniosku jako „Właściciel Znaku Towarowego" jest osoba, która 29 września 2017 r. uzyskała prawa ochronne dla przedmiotowego znaku. Nie jest to żaden ze wspólników spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem;

- przedmiotowy znak towarowy nie został wniesiony do tej spółki w ramach aportu.

Pytania, stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

1. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zapłatę wynagrodzenia z tytułu korzystania przez niego z tytułu bezumownego korzystania ze Znaku Towarowego w okresie poprzedzającym zawarcie umowy licencyjnej stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zapłatę miesięcznego wynagrodzenia za korzystanie ze Znaku Towarowego z tytułu umowy licencyjnej obliczone parametrycznie współczynnikiem partycypacji licencjodawcy w osiąganym miesięcznym przychodzie Wnioskodawcy po przekroczeniu w danym miesiącu progu przychodu powyżej 700.000 zł wypłacane przez okres trwania umowy stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Zainteresowanych, wspólnik spółki jawnej ma prawo do zaliczenia (w ustalonej pomiędzy wspólnikami w umowie spółki proporcji do udziału w zysku) do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu bezumownego korzystania ze Znaku Towarowego w okresie poprzedzającym zawarcie umowy licencyjnej oraz rozpoznawania opłaty licencyjnej za korzystanie ze Znaku Towarowego jako kosztu uzyskania przychodu, tj. do ujęcia tej opłaty jako kosztu podatkowego w miesiącu zaksięgowania na podstawie stosownego dokumentu księgowego, traktując opłatę z tytułu licencji, jako tzw. koszt pośredni zaliczany w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia i tym samym opłaty licencyjne nie są objęte rozliczeniem poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z ogólną definicją kosztu uzyskania przychodu sformułowaną przez ustawodawcę, za koszty uzyskania przychodów można uznać takie wydatki, które spełniają kumulatywnie następujące warunki wskazane w cytowanym powyżej art. 22 ust. 1, tj.

- zostały poniesione przez podatnika.

- ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczanie źródła przychodów.

- nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 23 ust. 1 ustawy.

W uwarunkowaniach przedmiotowej sprawy, w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie powyższe przesłanki są spełnione.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, opłat licencyjnych nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni powiązać z osiągnięciem konkretnego przychodu, a zatem powinny być one rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami.

Jak wskazują organy podatkowe przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim,a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100