Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.04.2017

Sporządzanie dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

Pytanie podatnika: Za jaki okres Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową, odnoszącą się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.? Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja podatkowa? W jakim terminie Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową? Czy i w jakim terminie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o., podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pierwszy dzień roku podatkowego Wnioskodawcy, stosownie do art. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), to 1 lipca, a ostatni - 30 czerwca.

W obecnym roku podatkowym (1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2017 r.) po stronie Wnioskodawcy spełnione zostały spełnione/będą spełnione przesłanki warunkujące powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, w szczególności wskazane w art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Przychody lub koszty (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) Wnioskodawcy, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. równowartość 20 000 000 euro, przeliczonych na walutę polską według odnośnych przepisów. Wnioskodawca uzyskał decyzję w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi - porozumienie jednostronne. Decyzja wydana została 30 grudnia 2013 r., obejmuje transakcje realizowane z powiązaną Spółką zagraniczną - świadczenie usługi produkcyjnej na zlecenie i sprzedaż opakowań do wyrobów tytoniowych.

Okres, którego dotyczy decyzja jeszcze się nie zakończył. Wobec Wnioskodawcy nie zachodzą inne przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Za jaki okres Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową, odnoszącą się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.?
  2. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja podatkowa sporządzona przez Wnioskodawcę, odnosząca się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.?
  3. W jakim terminie Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową, odnoszącą się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.?
  4. Czy i w jakim terminie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, odnoszącej się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, z przepisów art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wynika, że dokumentacja podatkowa sporządzana jest za rok podatkowy.

Przepis art. 9 ust. 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. stanowi bowiem, że obowiązek dokumentacyjny obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza wskazane tam progi. Przepis ten odnosi się zatem bezpośrednio do roku podatkowego.

Z kolei przepis art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej ciąży m.in. na podatnikach, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, dokonujących w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty). Zatem także ten przepis odnosi się bezpośrednio do roku podatkowego. Przepis art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p. również odnosi się do pojęcia roku podatkowego. Jak już zauważono w opisie zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) rok podatkowy Wnioskodawcy, ustalony stosownie do tego przepisu, trwa od 1 lipca do 30 czerwca.

Biorąc pod uwagę zakaz różnego rozumienia synonimicznych pojęć zawartych w jednym akcie prawnym (tutaj: u.p.d.o.p.), należy przyjąć, że zarówno przepis art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r., jak i przepis art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. odnoszą się do roku podatkowego ustalanego zgodnie z art. 8 u.p.d.o.p. W konsekwencji uznać trzeba, że dokumentacja podatkowa każdorazowo obejmuje rok podatkowy właściwy dla podatnika zobowiązanego do sporządzenia tej dokumentacji, a zatem rok kalendarzowy albo inny okres czasu będący dla danego podatnika rokiem podatkowym, ustalonym stosownie do art. 8 u.p.d.o.p.

Wniosku tego nie zmienia analiza przepisó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »