Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.10.2017

Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy nie zawsze jest podatnikiem VAT

Teza: Spółka prawa handlowego, w której jedynym udziałowcem jest gmina, dokonując na podstawie uchwały Rady Miasta, której legalność potwierdził w prawomocnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, czynności zmierzających do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, działa jako podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.), Sędzia WSA (del.) Izabela Najda-Ossowska, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gl 1395/14 w sprawie ze skargi M. [...] sp. z o. o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz M. [...] sp. z o. o. z siedzibą w P. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gl 1395/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, działając na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.), dalej: p.p.s.a., uwzględnił skargę M. [...] Sp. z o.o. w P. (dalej: wnioskodawca, spółka lub skarżąca) na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ) z dnia 24 czerwca 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług i uchylił zaskarżoną interpretację.

1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi

Wnioskodawca zwrócił się do organu o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, wskazując we wniosku, że jest spółką prawa handlowego, której jedynym wspólnikiem jest Gmina P. (dalej: Gmina), oraz że decyzją władz tej gminy został wyznaczony do wykonywania zadania użyteczności publicznej polegającego na gospodarowaniu odpadami komunalnymi (z wyłączeniem odbioru odpadów od mieszkańców), a zarząd wnioskodawcy został upoważniony uchwałą Rady Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przedmiotowo związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. przyjmowanie deklaracji, określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokości zaległości z tytułu tej opłaty). Wnioskodawca jako spółka komunalna ma powierzone dwa rodzaje zadań użyteczności publicznej, tj. obowiązki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (świadcząc w tym zakresie usługi dla mieszkańców Gminy i będąc z tego tytułu podatnikiem podatku VAT) oraz realizację zadań własnych gminy w sferze prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami. We wniosku podkreślono też, że relacja wnioskodawcy z mieszkańcami Gminy zobowiązanymi do uiszczania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie podatku od towarów i usług nie budzi jego wątpliwości. Jedynie relacja z Gminą, która ponosi koszty swojej obsługi nie w postaci wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i pracowników Urzędu Miasta, lecz w postaci rekompensaty wypłacanej swej spółce komunalnej, może wymagać wydania interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca wykonuje powierzone mu zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie stosownych uchwał oraz zarządzeń władz Gminy, na zasadach wynikających z przepisów o gospodarce komunalnej i zgodnie z celami wskazanymi w akcie założycielskim spółki. Wnioskodawca ustalił z Gminą szczegółowe zasady finansowe wykonywania powierzonych mu zadań, w tym zasady obliczania, wypłaty lub zwrotu nadmiernej rekompensaty - w drodze pisemnej umowy wykonawczej z 28 grudnia 2012 r. Po zakończeniu 2013 roku nie ustalono żadnego zwrotu nadmiernej rekompensaty.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie: czy wnioskodawca będący spółką komunalną, działając w ramach powierzonych mu zadań organu władzy publicznej, na podstawie przeniesienia na niego kompetencji organu władzy publicznej uchwałą rady gminy i powierzenia mu wykonywania zadań organu władzy publicznej przez tę gminę, w relacji do gminy, która powierzyła mu realizację tych zadań, jest podatnikiem podatku VAT, skoro otrzymuje od gminy finansową rekompensatę za koszty ponoszone w związku realizacją powierzonych zadań?

W ramach własnego stanowiska wnioskodawca stwierdził, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), dalej: ustawa o VAT, w zakresie wykonywanych przezeń zadań publicznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług ani w stosunku do mieszkańców, wchodzących z nim w relacje jako z organem władzy publicznej, ani w stosunku do Gminy, która powierzając realizację zadania publicznego swojej spółce komunalnej, w tym przenosząc kompetencje organu władzy publicznej na zarząd spółki, zwraca spółce koszty ponoszone w związku z obsługą powierzonych zagadnień, przy czym koszty te mają charakter odpowiadający kosztom utrzymania urzędu obsługującego organ władzy publicznej. Do wniosku załączono powołane uchwały Rady Miejskiej i zarządzenie Prezydenta Miasta P. "(...)będące podstawą opisywanej sytuacji we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (...)".

W interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2014 r. organ stwierdził, że stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, że jednostki samorządu terytorialnego - wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. W przypadku, gdy spółka komunalna wykonuje czynności na warunkach i w okolicznościach właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów. Organ wyjaśnił też zakres pojęcia obrotu na gruncie podatku od towarów i usług, akcentując, że wlicza się do niego również wszelkie dotacje i opłaty o innym charakterze mające wpływ na cenę towaru (świadczenia), a wpływ ten ocenia się przy uwzględnieniu szczegółowych warunków przyznania tego dofinansowania, określających jego cel. Po przeanalizowaniu zaś przepisów ustrojowych regulujących zasady organizacji gminy i realizacji przez nią zadań ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami, odnosząc się do stanu faktycznego opisanego we wniosku, stwierdzono, że pomiędzy wnioskodawcą a Gminą występuje świadczenie wzajemne. Pomiędzy płatnością, którą otrzymuje wnioskodawca w postaci rekompensaty od Gminy, a jego świadczeniem na rzecz Gminy zachodzi związek bezpośredni, bowiem płatność następuje w zamian za to świadczenie. Wnioskodawca, realizując opisane w stanie faktycznym zadania powierzone przez Gminę, zwalnia ją w istocie z określonych prawem obowiązków, czyni to jednak za wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Na tej podstawie organ uznał, że rekompensata, którą otrzymuje wnioskodawca stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu jako czynność wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, a wnioskodawca jako podatnik podatku VAT - stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż.

2. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa spółka wniosła na powyższą interpretację skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zarzucając jej niezgodność z prawem wynikającą z błędnej interpretacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, która doprowadziła organ do błędnego ustalenia, że wnioskodawca nie jest wyłączony spod definicji podatnika podatku VAT. Taka interpretacja doprowadziła także do niezgodności z art. 1, art. 2, art. 9 i art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1, dalej: dyrektywa 112), co z kolei stanowi naruszenie art. 288 akapit 3 oraz art. 291 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TUE), które wskazują, że dyrektywy wiążą państwa członkowskie Unii Europejskiej co do rezultatu, jaki ma być osiągnięty i obligują je do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał skargę za zasadną, zauważając, że wnioskodawca dążył do ustalenia, czy działa jako podatnik VAT w stosunku do delegującej na niego swoje zadania Gminy. Odpowiadając na tak postawione pytanie Sąd dokonał analizy przepisów ustrojowych, regulujących zadania i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, po czym stwierdził, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku powierzenie wykonywania zadań jednostki samorządu terytorialnego nastąpiło na podstawie przepisów o samorządzie gminnym, w trybie, który nie jest równoznaczny z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Z wniosku wynika także, iż wnioskodawca na podstawie aktu prawa miejscoweg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100